Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske Gorice: Jarenina - Lenart – Zg. Senarska 7.304.996 2023
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v Občini Lenart 5.647.718 31.12.2023
Kolesarska povezava Lenart - Sv. Trojica - Cerkvenjak - Vitomarci - Trnovska vas 4.345.703 2023
Gradnja zunanjih bivalnih enot SVZ Hrastovec v Lenartu 4.196.593 31.12.2023
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Dozidava Osnovne šole Lenart 3.192.000 2023-2024
Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki - Počehova 2.638.236 31.12.2023
Kolesarska povezava Lenart - Benedikt 1.779.134 2023
Kolesarska povezava Lenart - Sv. Ana - Zg. Ščavnica (Trate) 1.748.118 2023
Postavitev malih sončnih elektrarn TBP 3 in TBP parkirišče 925.000 2023
Sanacija plazu »Trate« na cesti Trate – Most na Muri 591.583 v gradnji
Odprava posledic poplav na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s poplavami julija 2020 501.448 realizirano
Sanacija plazu Selce 175.082 realizirano
Knjižnica Lenart (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 45.851 2020–2021
Celovita obnova cimprače v Občini Lenart 19.945 2021-2022
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Nakup opreme za Kulturni dom Zavrh 9.447 realizirano
Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče v Lenartu (skupaj z drugimi sodišči) 3.974 realizirano

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Gradnja kolesarskih povezav Jarenina - Lenart – Zg. Senarska 4.433.137
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Lenart 2.790.939
Gradnja kolesarskih povezav Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas 2.437.107
Gradnja kolesarske povezave na območju Slovenskih goric: Lenart-Benedikt 1.085.140
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 99.831
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 93.084

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.