Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Kolesarska povezava na območju Slovenskih goric: Jarenina-Lenart-Zgornja Senarska 7.304.996 projekt v pripravi
Kolesarska povezava Lenart - Sv. Jurij (Šentilj) in Lenart-Sp. Voličina 5.541.421 v pripravi
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 3.488.674 31.12.2023
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Dozidava Osnovne šole Lenart 3.192.000 2023-2024
Kolesarska povezava Lenart - Sv. Trojica - Cerkvenjak - Vitomarci - Trnovska vas 3.046.383 v pripravi
Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki - Počehova 1.614.694 31.12.2023
Kolesarska povezava Lenart - Benedikt 1.356.425 v pripravi
Kolesarska povezava Lenart - Sv. Ana - Zg. Ščavnica (Trate) 1.310.362 v pripravi
Sanacija plazu »Trate« na cesti Trate – Most na Muri 591.583 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Drava 540.500 realizirano
Odprava posledic poplav na občinski infrastukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s poplavami julija 2020 501.448 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 – Drava 452.100 realizirano
Sanacija plazu Selce 175.082 realizirano
Sanacija priključkov na regionalni cesti Senarska – Lenart 48.157 realizirano
Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče v Lenartu (skupaj z drugimi sodišči) 43.708 realizirano
Celovita obnova cimprače v Občini Lenart 19.945 2021-2022
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Nakup opreme za Kulturni dom Zavrh 9.447 realizirano
Vrednost vseh projektov 32,7 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Gradnja kolesarskih povezav Jarenina - Lenart – Zg. Senarska 4.433.137
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Lenart 2.790.939
Gradnja kolesarskih povezav Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas 2.437.107
Gradnja kolesarske povezave na območju Slovenskih goric: Lenart-Benedikt 1.085.140
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 99.831
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 93.084
Vrednost vseh projektov 10,9 milijona

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.