Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Oskrba s pitno vodo v porečju Sore - 2. sklop 9.119.512 1.12.2023
Sanacija zidov in brežin na cesti Trebija-Sovodenj 4.625.383 2022
Prizidek vrtca Agata Poljane 2.356.052 2021-2022
Projekt Dnevni center Hiša Generacij, Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka 1.445.000 december 2022
Sanacija vozišča na cesti Škofja Loka-Gorenja vas 1.167.941 2022
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi poplav v februarju 2019 1.100.000 realizirano
Nadomestna gradnja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi 907.339 2022
Sanacija vozišča na cesti Škofja Loka - Gorenja vas na treh pododsekih 823.245 realizirano
Preplastitev ceste na odseku 1375 Žiri-Trebija od km 4,000 do 4,850 567.272 2022
Izvedba gradbenih del za rekonstrukcijo križišča Poljane v Gorenji vasi 467.766 realizirano
Ureditev prireditvenega prostora Tisočletne Poljane v Občini Gorenja vas Poljane 325.273 realizirano
Obnovitvena dela Visoške domačije 191.138 2021-2022
Sofinanciranje nakupa nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Gorenja vas - Polane 51.345 realizirano
Restavriranje dveh stranskih oltarjev sv. Brikcija na Četeni Ravni 26.840 2022
Postavitev rastlinjaka 15.089 30.06.2025
Konservatorsko - restavratorski posegi na oltarni sliki Janeza Wolfa in banderski sliki Janeza Šubica v župniji Trata - Gorenja vas 6.075 2021-2022
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Goranje vas - Poljanje 1.946 realizirano
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Gorenja vas - Poljane 1.800 realizirano
Postavitev pontonskega mostu C200 v lasti URSZR v občini Gorenja vas - Poljane (zagotavljanja obvoza pri rekonstrukciji lokalne ceste) financirano v okviru rednih usposabljanj SV 2021

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Razvoj procesa za proizvodnjo pametnih ohišij tekočinskih merilcev za proizvodnjo zdravil, cepiv, razkužil ter dodatkov za odpravljanje posledic COVID-19 193.520
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 129.705
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 100.000
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.999

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.