Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Oskrba s pitno vodo v porečju Sore - 2. sklop 9.119.512 1.12.2023
Sanacija zidov in brežin na cesti Trebija-Sovodenj 4.625.383 2022
Prizidek vrtca Agata Poljane 2.356.052 2021-2022
Projekt Dnevni center Hiša Generacij, Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka 1.445.000 december 2022
Sanacija vozišča na cesti Škofja Loka-Gorenja vas 1.167.941 2022
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi poplav v februarju 2019 1.100.000 realizirano
Nadomestna gradnja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi 907.339 2022
Sanacija vozišča na cesti Škofja Loka - Gorenja vas na treh pododsekih 823.245 realizirano
Preplastitev ceste na odseku 1375 Žiri-Trebija od km 4,000 do 4,850 567.272 2022
Izvedba gradbenih del za rekonstrukcijo križišča Poljane v Gorenji vasi 467.766 realizirano
Ureditev prireditvenega prostora Tisočletne Poljane v Občini Gorenja vas Poljane 325.273 realizirano
Obnovitvena dela Visoške domačije 191.138 2021-2022
Sofinanciranje nakupa nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Gorenja vas - Polane 51.345 realizirano
Restavriranje dveh stranskih oltarjev sv. Brikcija na Četeni Ravni 26.840 2022
Postavitev rastlinjaka 15.089 30.06.2025
Konservatorsko - restavratorski posegi na oltarni sliki Janeza Wolfa in banderski sliki Janeza Šubica v župniji Trata - Gorenja vas 6.075 2021-2022
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Goranje vas - Poljanje 1.946 realizirano
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Gorenja vas - Poljane 1.800 realizirano
Postavitev pontonskega mostu C200 v lasti URSZR v občini Gorenja vas - Poljane (zagotavljanja obvoza pri rekonstrukciji lokalne ceste) financirano v okviru rednih usposabljanj SV 2021

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Razvoj procesa za proizvodnjo pametnih ohišij tekočinskih merilcev za proizvodnjo zdravil, cepiv, razkužil ter dodatkov za odpravljanje posledic COVID-19 193.520
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 129.705
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 100.000
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.999

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.