Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - Območje Ptujske Drave 14,8 milijona 31.12.2023
Gradnja enote Doma Danice Vogrinec v Dupleku 6.653.640 30.06.2024
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave – za Dravo, projekt Drava – Natura 2000, reka za prihodnost 6.184.827 31.03.2023
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave 6.184.375 31.03.2023
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - Občina Duplek 2.535.317 31.12.2023
Rekonstrukcija in prizidava vrtca Spodnji Duplek 2.341.000 2023-2024
Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Duplek in Občine Hajdina 1.782.755 v izvajanju
Ureditev območja avtobusnega postajališča »Zgornja Korena« in 3-krakega križišča 370.273 realizirano
Obnova gradu Vurberk 56.659 2021-2022
Projekt Učimo se v naravi 45.235 31.12.2022
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave - Območje Ptujske Drave 11,4 milijona
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave 1.143.523
Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 731.422

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.