Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Cesta Borl - mejni prehod: preplastitev, ureditev postajališča, območja za kolesarje in hodnikov 6.600.000 v pripravi
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Sanacija brežine pri gradu Borl 3.200.000 v pripravi
Obnovitvena dela trakta A in B na gradu Borl 2.000.000 2021
Sanacija brežine, zidu in terase gradu Borl na cesti Spuhlja - Zavrč od km 8,880 do km 9,950 1.659.446 realizirano
Most čez Dravo v Borlu 1.400.000 v pripravi
Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti - gradbeni ukrepi na porečju Drave in Kolpe - gradnja rokava pri Mali vas ina reki Dravi in gradnja zidu v Kužlju na reki Kolpi 1.364.886 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi poplav novembra 2019 - plaz Gradišča 506.135 realizirano
Protipoplavni ukrepi Drave v Dolanah 493.954 2022-2023
Odprava posledic poplav na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) in sanacija plazu kot posledica neurja s poplavami dne 7. julija 2019 440.000 realizirano
Sanacija plazu Paradiž na občinski infrastrukturi zaradi poplav julija 2019 144.573 realizirano
Ureditev Parka dediščine za ohranjanje kulturno - etnografske dediščine 66.000 31.12.2021
Posodobitev Kulturne dvorane v Občini Cirkulane 19.542 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 148.840

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.