Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Zaključek I. faze posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki 72,5 milijona 2021
Izgradnja gospodarskega središča Phoenix v Posavju Feniks ( 1. faza) 35 milijonov 2022-2025
Sofinanciranje investicije »Tovarna prihodnosti TPV Brezina« - velikoserijska proizvodnja strukturnih sklopov podvozja in karoserije s funkcijo podpore in zaščite električnega pogona za prvo gradnjo v vozila višjega cenovnega razreda 31 milijonov 30.6.2022
TPV - Gradnja novega proizvodnega objekta, nakup opreme 31 milijonov 30.6.2025
Nov most čez Savo in 1. etapa obvoznice Brežice 18,8 milijona v pripravi
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli 8.055.378 31.12.2023
Sofinanciranje povečanja proizvodnih kapacitet v Narayan PE - Slovenska vas 6.307.500 2023
Celovita energetska prenova objektov v vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki 4.500.000 2023
Fotonapetostna elektrarna na deponiji sedimentov D3 HE Brežice s kabelskimi vodi 4.491.286 2022
Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste Krška vas - Čatež ob Savi, od km 10,500 do km 12,125 4.148.235 2023
Odkup prostorov Upravne enote Brežice - finančni leasing 3.500.000 realizirano
Kolesarska povezava ob cesti Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi 3.340.545 2023
Energetska prenova sodne stavbe v Brežicah vključno z izgradnjo dvigala 3.100.000 2022-2023
Kolesarska povezava ob cesti Brežice-Dobova 2.860.056 2023
Gradnja vrtca Dobova 1.907.176 realizirano
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 1.443.365 30.09.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 1.443.365 30.09.2023
Dokončanje del v Splošni bolnišnici Brežice za potrebe centralne intenzivne terapije, anesteziološke službe in radiološkega oddelka 1.438.976 realizirano
Rekonstrukcija ceste Čatež ob Savi - Mokrice skozi naselje Podgračeno 1.419.660 v gradnji
Preplastitev ceste Mokrice - Obrežje - Slovenska vas od 1,500km do 2,687 ter izgradnja hodnika za pešce od 1,504 do 2,645 km 1.029.225 realizirano
Sofinanciranje investicij lokalne javne infrastrukture - projekti: obnova lokalne ceste do križišča v Dolenji Pirošici, obnova lokalne ceste Cerklje – Črešnjice in izgradnja pločnika, obnova odseka lokalne ceste Velike Malence – Vrhovska vas, modernizacija javne poti Skopice ter nakup opreme za potrebe civilne zaščite in gasilskih društev 740.000 2022-2023
Prenova bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici Brežice 705.495 realizirano
Nakup medicinske opreme za COVID-19 za SB Brežice 327.798 realizirano
Sanacija plazu - podor na javni poti Slovenska vas - Filipač 270.000 realizirano
Nakup RTG aparata za SB Brežice 269.437 realizirano
Sofinanciranje razvoja inovativnega turističnega produkta SMART SPORT CAMPS 211.500 realizirano
Vzpostavitev bivalne enote za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju v okviru dogovora za razvoj regij 175.000 realizirano
Sofinanciranje razvoja integralnega turističnega produkta Honey Paradise v okviru Term Paradius 91.999 realizirano
Knjižnica Brežice (nakup knjižničnega gradiva) 53.680 2020–2021
Nakup osebne varovalne opreme za COVID-19 za SB Brežice 51.411 realizirano
Konservatorsko-restavratorski poseg na glavnem oltarju v cerkvi sv. Antona v župniji Bizeljsko 19.648 2021-2022
Vzdrževalna dela na gospodarskem poslopju Banove domačije v Občini Brežice 18.469 2021-2022
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma 7.352 realizirano

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli 4.092.552
Kolesarska povezava ob cesti Brežice-Dobova 1.806.959
Kolesarska povezava ob R2-419 Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi 1.043.067
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 555.138
Sofinanciranje ureditve prostorov, ki bodo omogočili in spodbudili deinstitucionalizacijo različnih skupin oseb, ki potrebujejo pomoč in oskrbo 280.000
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 248.153
Daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije 224.439
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 138.016
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 27.968

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.