Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji - 1. sklop 6.216.922 31.12.2023
Zagotavljanje poplavne varnosti od Ločice do Letuša 3.847.597 31.10.2022
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije sklop številka 11 konzorcij Celje 2.278.240 30.09.2023
Izgradnja prizidka k Osnovni šoli Braslovče 1.408.000 realizirano
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - občine Braslovče, Polzela in Žalec 1.050.578 31.12.2023
Rekonstrukcija mostu čez Savinjo (CE0082) z ureditvijo križišč na km 3,335 - Letuš 967.450 realizirano
Odprava posledic poplav na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...), neurje s poplavami 2020 - 29.-30.julij 2020 251.069 realizirano
Ureditev ceste skozi Male Braslovče 218.291 realizirano

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje 358.685
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 279.900
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 19.966

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.