Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Kolesarska povezava Bled–Bohinjska Bistrica 17,9 milijona 2023
Novogradnja vrtca ob Osnovni šoli Dr. Janeza Mencingerja 5.661.000 2022-2024
Izgradnja novega proizvodnega objekta s tehnološko in strojno opremo za proizvodnjo masivnega pohištva - Lip pohištvo d.o.o. 5.516.622 realizirano
Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku 3.689.250 30.11.2022
Rekonstrukcije ceste skozi naselje Bohinjska Češnjica, od km 0,705 do km 1,325 2.193.505 realizirano
Izvedba energetskega pogodbeništva v vojašnici Boštjana Kekca v Bohinjski Beli in letalski bazi Brnik 1.400.000 2022-2023
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja zgornje Save (dec. 2017, 2018, febr. 2019) za leto 2021 1.399.198 realizirano
Energetska sanacija planinske koče Uskovnica 919.650 31.12.2022
Preplastitev vozišča na cesti Mrzli Studenec-Jereka, od km 8,400 do km 9,160 in od km 10,570 do km 11,500 560.190 realizirano
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 363.080 30.09.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 363.080 30.09.2023
Ureditev avtobusnega postajališča v Studorju ob državni cesti Jereka – Jezero v km 3,220 359.420 realizirano
Obnova vozišča Mrzli Studenec - Jereka od km 9,465 do km 10,570 254.707 realizirano
Inovacija kulturne dediščine in razvoj novih turističnih produktov v občini Bohinj 111.750 realizirano
Obnova vozišča, odsek Mrzli studenec - Jereka od km 7,750 do km 8,200 97.522 realizirano
Konservatorsko-restavratorski poseg na stranskem oltarju sv. Jurija v cerkvi sv. Marjete v Jereki v župniji Srednja vas v Bohinju 26.000 2021-2022
Vzdrževalna dela na objektih mlina in žage v Stari Fužini (odobrena sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje) 20.389 2021-2022
Nadgradnja Kulturnega doma v Stari Fužini 11.000 realizirano

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 85.245
Sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije 51.800

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.