Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Kolesarska povezava Bled–Bohinjska Bistrica 17,9 milijona 2023
Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku 3.689.250 30.11.2022
Križišče Betin 2.732.584 še ni znano
Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem - Mala barja 1.968.133 realizirano
Nakup in postavitev sončne elektrarne 617.000 2022
Izgradnja in ureditev državne kolesarske povezave G2, pododsek Bled (Pristava) - Obrne 257.712 realizirano
Obnova vozišča na cesti R1-209, odsek Bled - Soteska od km 1.720 do km 2.144 v dolžini 424 m 227.755 realizirano
Digitalizacija kulturne dediščine v občini Bled; 111.750 realizirano
Blejski otok – razsvetljava 79.955 2021
Obnovitvena dela v Proštiji na Blejskem otoku 76.416 2021-2022
Restavriranje in obnova zunanje fasade ter zunanjega in notranjega stavbnega pohištva v stavbi Bled - Puščava na Blejskem otoku 50.625 2021-2022
Sanacija plazu na Kupljeniku 46.580 realizirano
Konservatorsko – restavratorski posegi na neogotskem vhodnem kamnitem portalu ter vhodnih vratih in na zakristijski leseni opremi v cerkvi sveti Martin Bled 40.000 2022

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Kolesarska povezava Bled - Bohinjska Bistrica 2.336.163
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 158.443
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 95.304
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.999
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 pogodba v pripravi (skupno 8,2 molijona evrov za Slovenijo)

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.