Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Lokalno vzorčenje sistemov FW in HD

31. 12. 2000

2

Na koti 115 (FW sistem) in na koti 107 (HD sistem) so bili nameščeni analizatorji suspendiranih korozijskih produktov in paneli za pripravo vzorcev (hlajenje in redukcija tlaka), ki omogočajo ročno jemanje vzorcev in priključevanje različnih analizatorjev
Vgraditev tahometra in ločilke za DG FP črpalko FP100PMP001

31. 12. 2000

1

Na samo črpalko DG FP je bil vgrajen digitalni tahometer SUI7315 in induktivni senzor SE7313 (rpm črpalke FP100PMP001). Dodatno je bila vgrajena tudi ločilka (FP100PMP001-DSW) za baterijo za zagon črpalke.
Prestavitev transformatorske postaje TP-B

31. 12. 2000

1

Modifikacija zajema prestavitev trafo postaje TP-B na 10-kV mreži zaradi izgradnje večnamenske zgradbe. TP-B je bila prestavljena na novo lokacijo, zgrajena je nova kabelska kanalizacija do priključka za napajanje kompresorja za izvajanje testa ILRT ter za napajanje zgradbe za dekontaminacijo.
Zamenjava distančne zaščite v 400-kV DV stikališču NEK

31. 12. 2000

1

Stara in neselektivna distančna zaščita za daljnovod 400 kV proti RTP Maribor je bila zamenjana z novo sodobno distančno zaščito. Uporabljen je koncept zaščite ELES-a na osnovi numeričnih diferenčnih terminalov zaščite REL 561 za zaščito A (namesto stare ASEA RAZFE) in 7SA513 za zaščito B (namesto stare BBC L8a). Povezava med releji REL 561 je izvedena z optičnimi vlakni.
Podest pri SI-akumulatorju

31. 12. 2000

1

V sklopu modifikacije je bilo potrebno izdelati podest ob SI-akumulatorju SIATAT01, ki omogoča dostop do instrumentacije na različnih nivojih ob akumulatorju. Med izvedbo se je izkazala tudi potreba po manjši delovni ploščadi ob akumulatorju SIATAT02 ob prenosnikih.
Modifikacija elektro-hidravlične opreme in sanacija pragov, (Faza 3 & Faza 4)

31. 12. 2000

1

V sklopu te faze modifikacije so bile izvedene zamenjave oljekazov in servisiranje ročnih črpalk hidravličnih agregatov 10HAG-TNK, 20HAG-TNK, 30HAG-TNK.
Vgradnja lir (SI02/SI06 Branch Line Modifications).

31. 12. 2000

1

Vgrajene so bile lire med 12" »Safety Injection Accumulator Tank discharge« linijami in 3/4" »Accumulator Check Valve test« linijami. Vgradnja lir je bila potrebna zaradi ponovljene analize sistema podpor in zaradi integritete cevovoda v primeru okvare blažilnikov (snubbers) zaradi nenamernega blokiranja ali blokiranja v primeru seizmičnega dogodka. Izvedene so bile tudi modifikacije na nekaterih podporah tega dela cevovoda, določeni blažilniki pa so bili odstranjeni ali zamenjani z togimi podporniki (rigid strut).
Nastavitev vzmetnih podpor (Class 1 Pipe Support reconciliation for CC011).

31. 12. 2000

1

Modifikacija je bila izvedena na podlagi rezultatov "Pipe Support Reconciliaton Review-a", ki sta ga izvedla Westinghouse in Parsons Power zaradi zamenjave uparjalnikov in povečanja moči. Izvedene so bile nastavitve vzmetnih podpor, modifikacije posameznih podpor (nosilne plošče) in zamenjave blažilnikov.
Odstranitev protipovratnega ventila iz zbiralnika v reaktorski zgradbi (Containment Sump Check Valve Removal).

31. 12. 2000

1

V sklopu modifikacije je bil odstranjen “protipovratni” ventil v RB-zbiralniku, s tem pa tudi izvedena sprememba prostora pod reaktorjem v primeru nezgode izlitja primarnega ali sekundarnega sistema iz suhega v mokrega (Dry Cavity to Wet Cavity Design). Modifikacija pozitivno vpliva na rezultate analize PSA.
Modifikacije na turbinskem dvigalu HE105CRN-001

31. 12. 2000

1

Na turbinskem dvigalu so bile izvedene naslednje izboljšave: izboljšava sistema zaviranja vožnje mosta s prigraditvijo zavornega stroja na vrtinčne tokove, kar odpravlja sunkovito zaviranje vožnje mosta v prvi hitrosti in s tem posledično zelo veliko nihanje težjih bremen, zamenjava dotrajanih upravljalnih stikal v kabini, ki niso imela potrebnih varnostnih elementov (mojstrsko stikalo ni omogočalo samodejnega izklopa v katerem koli položaju, zato je bilo nadomeščeno z ustreznim novim) in izvedena je bila predelava daljinskega vodenja dvigala, tako da je omogočeno nadzorovano vodenje dvigala do odbijača na zahodni strani turbinske hale, s čimer je pokrit večji manipulacijski prostor
Sanacija instrumentacijske opreme sistema za obdelavo odpadkov (WT).

31. 12. 2000

1

Da bi izboljšali instrumentacijske merilne zanke, so izvedena naslednja dela: rekonfiguracija L-5927, zamenjava in optimizacija tipal LT-5927 in odstranitev instrumentov in tokokrogov LS5928, LS5929, LS5030. Predelana je bila konfiguracija sensorjev (LT-5927 & LS5931) in dodano električno gretje cevi ter termična izolacija. Zamenjani pa so bili tudi analizatorj C-5906A & B in C-5917A & B (koncentracija sistema WT-lužine in kisline). Sočasno je bila izvedena sprememba ožičenja in logike zagona WT114PMP001 (LS5931).
Vzorčenje kondenzata

31. 12. 2000

1

V okviru modifikacije je bil vgrajen sistem za vzorčenje kondenzata. Sistem sestoji iz črpalk, natrijevih analizatorjev, povezovalnega cevovoda ter ostalih električnih in instrumentacijskih komponent. Omogočeno je ločeno vzorčenje iz vseh štirih sekcij obeh kondenzatorjev in analiziranje vsebnosti natrija v kondenzatu s povezavo na PIS. Izveden je tudi priključek sistema glavne pare (MS) iz laboratorija, ki služi za kalibracijo Na analizatorjev.
Namestitev lokalne mreže za simulator in SPIS v tehnični in operativni podporni center

31. 12. 2000

1

Namen modifikacije je bil postavitev strojne opreme za delovanje lokalne mreže med simulatorsko zgradbo, PIS - nivo 3 in simulatorskim procesno informacijskim sistemom (SPIS). Tako naj bi omogočili prenos podatkov in prikazov med navedenimi lokacijami. V sklopu teh del so bili položeni optični kabli in vgrajena tudi vsa dodatna oprema (stikala itd.).
Računalniška mreža za PIS, nivo 3

31. 12. 2000

1

Namen modifikacije je bil postavitev strojne opreme za delovanje lokalne mreže za PIS, nivo 3. PIS, nivo 3 je ime za sistem, ki bo omogočal prenos podatkov iz PIS-a, nivo 1 in 2, na različne lokacije v elektrarni (pisarne, lokalna operaterska mesta, povezava na zunanji podporni center (ZPC).
Telefonska centrala – simulator

31. 12. 2000

1

Zaradi popolnejše simulacije glavne komandne sobe je v zgradbi simulatorja vgrajena nova telefonska centrala, ki omogoča uporabo enakih telefonskih številk v MCR -simulator, kot so uporabljene v glavni kontrolni sobi (MCR).
Brezžične komunikacije – simulator

31. 12. 2000

1

Za potrebe treninga na simulatorju (povezava s tehnološkim delom) se je razširil sistem brezžične komunikacije še za dodatni kanal, ki bo v uporabi samo za potrebe simulatorja. Izvedba je predvidena v marcu 2001.
Modifikacija kondenzatnega sistema (SGR - Condensate System Modification)

12. 05. 2000

3

Namen modifikacije je bil zagotoviti ustrezno sesalno višino (NPSH) kondenzatnih (CY) črpalk in zmožnost sočasnega obratovanja vseh treh črpalk CY v vseh obratovalnih pogojih ter tako zagotoviti ustrezen pretok in tlak na vsisu glavnih napajalnih črpalk. Izvedena je bila zamenjava cevi, loput in sit na vstopu v črpalke CY (večji premer - dvig NPSH).
Modifikacija dizelskega generatorja #1 za primer požara v glavni kontrolni sobi

12. 05. 2000

3

Modifikacija zajema usposobitev DG #1 za delovanje v primeru požara v glavni kontrolni sobi. Ob preklopu v LOCAL način je tako možno upravljati lokalno z DG #1 in pripadajočim 6.3-kV odklopnikom. V tem načinu obratovanja so vsi tokokrogi v MCR, regulacijski in instrumentalni, električno ločeni od aktivnega dela tokokrogov DG #1 in njegovega 6.3-kV odklopnika.
Modifikacija sistema glavne napajalne vode (SGR - Main Feedwater System Modification).

05. 05. 2000

3

Izvedene so bile naslednje spremembe na sistemu glavne napajalne vode (FW): odrezana je bila zgornja napajalna linija in odstranjeni vsi ventili, v RB so bile vgrajene nove podpore (restraints) in spremenjene nekatere stare, odstranjene so bile električne blokade v zvezi z odpiranjem spodnje napajalne linije (ventila 21136 in 21137), zamenjana sta bila regulacijska ventila 551 in 552 razen ohišja, zamenjani so bili rotorji črpalk FW, sprememnjena logika upravljanja črpalk FW, ki sedaj omogoča delovanje vseh treh črpalk hkrati, popolnoma ločen je napajalni del sistemov AF in FW, izvedene so bile določene spremembe na krmilni logiki glavnih in pomožnih napajalnih ventilov, v krmilni logiki je po novem kartica, ki izbere za regulacijo srednjo vrednost pretoka pare, napajalne vode in nivoja in na MCB je bil nameščen tudi dodaten indikator za pretok napajalne vode.
Modifikacija sistema reaktorskega hladila (SGR - Reactor Coolant System Modification

03. 05. 2000

3

Modifikacijo 272-RC-L (zamenjava uparjalnikov) bi lahko razdelili na štiri logične dele: zamenjavo uparjalnikov in varjenje cevovodov reaktorskega hladila (RC) (optične meritve, rezanje RCS-a, priprava zvarnega roba, varjenje uparjalnikov in inšpekcija cevovodov RC), primarne drenaže (vgradnja drenažnih ventilov za drenirnje komor) podpore in omejevalniki uparjalnikov (spremembe na podporah glede na izvedene meritve), izolacija cevovodov RC in uparjalnikov (odmik stare in vgradnja nove reflektivne izolacije iz nerjavnega jekla)