Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
NEK-STS sprememba

18. 04. 2001

3

URSJV je odobrila spremembo NEK-STS zaradi spremembe nadzornih zahtev sekciji 3: SR 3.1.3.1.2, SR 3.3.2.1, SR 3.6.5.1, LCO 3.4.4, SR 3.5.1.1.b, LCO 3.5.1, SR 3.6.5.2, LCO 3.8.1, SR 3.10.1.2. Ob tem se NEK ne odobri spremembe NEK-STS v sekciji 3 za: SR 3.5.2.c.2, SR 3.3.3.1, SR 3.6.2.1.d, SR 3.7.1.2. Sprememba je v skladu z NUREG 1366, v katerem je podan program izboljšav Tehničnih specifikacij, v smislu zmanjševanja nadzornih zahtev.
Promet jedrskega materiala

13. 04. 2001

3

URSJV je dovolila NEK promet jedrskega materiala čez mejo Republike Slovenije in prevoz v notranjem prometu – za 36 kos. svežih jedrskih gorivnih elementov (cepitveni material z oznako OZN, št. UN 2918, razred 7) z največjo obogatitvijo urana do 4,35 % in skupno aktivnostjo 1.551,78 TBq. Skupna masa urana je znašala 14.638,924 kg, v katerem je bilo 612,942 kg izotopa 235U. Gorivni elementi so bili pakirani po dva v 18 zabojnikih z oznako USA/9239/AF tip A (II-RUMENO), ter so bili prepeljani v 9 kontejnerjih 20’ (III-RUMENO) s po dvema zabojnikoma; model pakiranja MCC-3.
Strokovno usposabljanje delavcev NEK

11. 04. 2001

3

URSJV je izdala soglasje k predlaganemu letnemu Planu strokovnega usposabljanja delavcev NEK za leto 2001, ki je v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah, preveritvi znanja in potrdilu o izpolnjenih pogojih oseb, ki opravljajo določena dela v jedrskih objektih.
Sprememba NEK-STS

10. 04. 2001

3

NEK se odobri sprememba NEK-STS v sekciji 3.4.10 "Structural Integrity". V novem besedilu so podani mejni pogoji za obratovanje, kateri zagotavljajo mehansko integriteto komponent kategorije 1, 2 in 3 glede na razdelitev v standardu ASME Code Class.
Sveže jedrsko gorivo

03. 04. 2001

3

NEK je bilo izdano dovoljenje za nabavo jedrskega materiala: 36 kosov svežih jedrskih gorivnih elementov z največjo obogatitvijo urana do 4,35 % in skupno aktivnostjo 1551,78 GBq.
Promet jedrskih materialov

03. 04. 2001

3

NEK je bilo izdano dovoljenje za ukvarjanje s prometom jedrskih materialov. Dovoljenje je bilo izdano samo za dejavnosti v zvezi z nabavo, uvozom in prevozom svežih jedrskih gorivnih elementov za potrebe NEK do vključno 31. 12. 2001.
Jedrsko gorivo

03. 04. 2001

3

URSJV je potrdila, da je jedrsko gorivo pakirano v skladu z opisom pakiranja in odobreno radioaktivnostjo vsebine, podane v "Competent Authority Certification for a Fissile Radioactive Materials Package Design Certificate USA/9239/AF, Revision 12", ki ga je izdalo Ministrstvo za transport ZDA dne 21. decembra 2000, s prilogo "Certificate of Compliance for Radioactive Materials Packages USA/9239/AF, Revision 11", ki ga je 21. decembra 2000 izdala Zvezna jedrska upravna komisija ZDA (US NRC).
Spremembo NEK-STS

26. 03. 2001

3

URSJV je odobrila spremembo NEK-STS v poglavju 16.4 Surveillance Requirements za radiacijski monitor v zgradbi za skladiščenje starih uparjalnikov in dekontaminacijo. V odločbi so se odobrile manjše spremembe glede najmanjše frekvence za preverjanje, kalibracijo in testiranja.
Vgradnja požarnih javljalnikov v IDDS

08. 03. 2001

3

Po dogodku samovžiga krp, ki so se sušile na IDDS-u, je URSJV izdala odločbo, s katero je zahtevala kontinuiran nadzor prostora IDDS s stališča požarne varnosti. Sam dogodek sicer ni imel nobenih posledic na delovanje elektrarne niti ni povzročil nobene materialne škode. NEK je v IDDS - prostor vgradila dva dimna javljalnika, ki pokrivata ves prostor in sta priključena na glavno FP - centralo.
NEK načrt medobratovalnih preizkusov (Inservice Inspection Programe)

15. 01. 2001

3

URSJV odobri NEK načrt medobratovalnih preizkusov, TD2E za drugo desetletno obratovalno obdobje, razen uporabe alternativne metode za pregled notranjosti ohišja reaktorske črpalke v skladu z ASME Code Case N-481. V celoti se odpravi poglavje 16.4.2 Inservice Inspection. Dopolne se Standardne tehnične specifikacije NEK (NEK-STS) poglavje 3.0 "Aplicability", podpoglavje "Surveiliance Requirements" SR 3.05.
Periodični varnostni pregled NEK program

11. 01. 2001

3

URSJV je naložila NEK, pripravo programa in opredelitev terminske izvedbe programa »Periodični varnostni pregled NEK« s potrebnimi obrazložitvami ter ga predložiti v odobritev na URSJV najkasneje do 30.3.2001. Program mora slediti varnostnim smernicam MAAE »Periodic Safety Review of Operational Nuclear Power Plants« No.–50-SG-012 ter mora biti v skladu z evropsko prakso.
Protipožarni načrt za pomožno zgradbo (FPAP Implementation for AB-9).

31. 12. 2000

3

V protipožarnem načrtu (Fire Protection Action Plan - FPAP) so bile identificirane kritične varnostne komponente. Po ovijanju polic, kablov, kanalov in montaži novega pršilnega sistema so tako kritične komponente zaščitene v skladu z Zahtevami iz 10 CFR 50 Appendix R.
Protipožarni načrt za sistem oskrbne vode (FPAP Implementation for SW

31. 12. 2000

3

V Proti požarnem načrtu so bile identificirane kritične varnostne komponente, ki se morajo zaščiti v primeru požara v zgradbi SW. Zaščiten je bil energetski kabel za SW A črpalko. Vgrajen pa je bil tudi pršilni sistem in postavljena zaščitna pregrada med SW A in C črpalkama.
Modifikacija sistema glavne pare (SGR - Main Steam System Modification)

31. 12. 2000

3

Modifikacije zajema rezanje in privaritev cevi glavnega parovoda na nova uparjalnika. Prilagojene so nekatere cevne podpore in cevne omejilnike. V regulacijski zanki turbinskega obvoda (steam dump) je bila vgrajena še dodatna kartica "lead/lag". V skladu z analizami povečanja moči naj bi bila s tem omogočena večja fleksibilnost pri optimizaciji odziva dušenja pare (SD) in povratnih učinkov na NSSS glede na značilnosti novih uparjalnikov.
Modifikacija sistema za kaluženje uparjalnikov (SGR - Blowdown (BD) System Modification)

31. 12. 2000

3

Blowdown (BD) System Modification). Modifikacija zajema zamenjavo in prilagoditev BD-cevi v prostoru uparjalnika (SG cubicles), prilagoditev sistema za vzorčenje uparjalnikov in vgraditev drenaž na oba uparjalnika. Novovgrajene cevi so dimenzionirane tako, do bo v prihodnje skoznje omogočen 5% pretok. Prav tako so vgrajeni novi ventili za ventiliranje cevovoda. Zaradi novih cevi je bilo potrebno spremeniti tudi nosilne podpore. Cevovod zunaj zadrževalnega hrama je spremenjen tako, da so dodane ventilacijske točke na najvišjih mestih in priključek iz sistema kondenzata za polnjenje sistema kaluženja uparjalnikov. To zmanjšuje možnost nastanka vodnega udara v času zagona sistema. V okviru modifikacije je bil odstranjen tudi podsistem za tlačno kontrolo sistema BD.
Modifikacija sistema pomožne napajalne vode (SGR - Auxiliary Feedwater (AF) System Modification).

31. 12. 2000

3

Izvedene so bile prilagoditve cevovodov sistema AF zaradi zamenjave uparjalnikov (rezanje obstoječe linije AF), popolna ločitev od sistema FW in priklopa 6” cevovoda AF na nova uparjalnika.
Modifikacija platform (SGR - Buildings and Grounds System Modification).

31. 12. 2000

3

Za potrebe zamenjave uparjalnikov so bile začasno umaknjene stare podesti, ki so bile po vgraditvi uparjalnikov vgrajene nazaj, zraven njih pa so bile nameščene še nekatere nove (nova platforma za dostop do sekundarnih odprtin, nova platforma za dostop do el. 105). Montirani so bili tudi novi mehanizmi za zapiranje primarnih pokrovov, lestve za dostop do SG 1, el.119.
Modifikacjia sistema drenaž grelnikov (SGR - Heater Drain System Modification).

31. 12. 2000

3

Namen modifikacije je bil zagotoviti pravilno delovanje drenaž (samoodzračevalni režim) med grelnikoma napajalne vode 2A in 2B ter drenažnim tankom. Izvedena je bila zamenjava 12" cevi od HTR#2 do HDT s 24" in posledična prestavitev instrumentacije. Iz delovanja grelnikov po zagonu lahko sklepamo, da namen modifikacije ni bil v celoti dosežen. Za iskanje trajne rešitve je bil izdan Zahtevek za inženirsko evaluacijo (EEAR).
Večnamenska zgradba (Multi Purpose Building)

31. 12. 2000

3

Zgrajena je večnamenska zgradba oz. "zgradbe za dekontaminacijo", katere glavna funkcija je skladiščenje starih kontaminiranih uparjalnikov. Zgradba je bila zgrajena skladno z zakonom o graditvi objektov in prevzeta od Konzorcija SF. Zgradba je bila zgrajena tako, da popolnoma onemogoča sproščanje dodatnega sevanja v okolje, prav zato pa ima vgrajen tudi celoten sistem za radiološki nadzor in ventilacijo, ki izpolnjuje zahteve za zgradbe, ki vsebujejo radioaktivne materiale. V okviru zgradbe za dekontaminacijo je urejen tudi prostor za različne vrste dekontaminacije.
Odstranitev NaOH tanka pršilnega sistema zadrževalnega hrama (SAT Removal Modification)

31. 12. 2000

3

Funkcijo zviševanja pH v primeru izlivne nezgode v reaktorski zgradbi (RB) je prevzel pasivni sistem dodajanja trinatrijevega fosfata, ki je nameščen v RB 96.