Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Alarm za izgubo podhlajenosti RCS-a po zaustavitvi Rx (Subcooling monitor alarm)

31. 12. 2001

2

S funkcijsko povezavo »Subcooling« alarma s statusom signala »C-5« (15 % turbinske moči) je onemogočena stalna prisotnost alarma v normalnem načinu obratovanja na mreži. Po znižanju turbinske moči izpod 15 % bo sistem javil alarm »SUBCOOLING ALARM.« kadar koli bo podhlajenost RCS-a manjša, kot je to zahtevano v EOP (Emergancy Operating Procedures) - postopkih.
Nova postaja CO2 za zamenjavo atmosfere v glavnem generatorju

31. 12. 2001

2

Modifikacija je obsegala vgradnjo sistema, ki pred odpiranjem generatorja (do sedaj je bilo potrebno ročno priklapljanje jeklenk) omogoča enostavno zamenjavo vodika s CO2. Enako bo možno zamenjati atmosfero generatorja v primeru izrednega dogodka, če bi bilo potrebno hitro odplinjanje vodika iz tehnoloških prostorov (nevarnost požara itd.). Nova lokacija fiksne postaje CO2 je v TB (Turbine Building) 100.300 nasproti glavnega vhoda, pri CK (Condensate Polishing System) - panelu.
Dodatni zanki za merjenje širokega območja nivojev uparjalnika št. 1 in št. 2

31. 12. 2001

2

Za meritev celotnega nivoja uparjalnikov sta bili vgrajeni dodatni merilni zanki, ki pomeni neposredno zahtevo Regulatory Guide 1.97. Uporabljeno je bilo standardno merjenje nivoja v zaprti posodi pod tlakom s pomočjo referenčnega stolpca s pretvornikoma, ki bosta merila diferencialni tlak. Meritev je kontinuirana v področju 0 do 100 % ter pokriva 14620 mm področja uparjalnika. Vrednost dodatnih zank je prikazana na štirikanalnem pisalniku na MCB (Main Control Board), sekcija C, ki je nadomestil sedanjega dvokanalnega za prikaz širokega območja nivoja uparjalnikov.
Posodobitev sistema za vibracijski nadzor nad črpalkami reaktorskega hladila (RCP vibration monitoring)

31. 12. 2001

2

V okviru modifikacije je odstranjen analizator Bruel&Kjaer in nameščena nova omara z nadzornim sistemom Bently Nevada v prostoru DEH -a. Obstoječi senzorji s predojačevalniki absolutnih vrednosti so bili ohranjeni in prespojeni na nov sistem (7 merilnih kanalov na črpalko). Nadzor je bil razširjen z vgradnjo novih merilnih kanalov meritve relativnih pomikov osi in meritve hitrosti (8 merilnih kanalov na črpalko). Obstoječa konfiguracija alarmov na MCB je bila funkcijsko ohranjena, razširila pa se je možnost diagnostike. Nov nadzorni sistem bo tako zajemal podatke v realnem času, spremljal, arhiviral in alarmiral ob prekoračitvah mejnih vrednosti (alarm, trip).
Zamenjava hlajenje CK - kompresorja – priključitev na WT – sistem

31. 12. 2001

2

Osnovni vir hlajenja CK - kompresorja je TC (Turbine Plant Aux. Cooling System) - sistem. Ker je ta sistem večji del remonta neoperabilen, razpoložljivost CK - kompresorja pa vseeno potrebna zaradi merebitnih del na sistemu instrumentacijskega zraka, je sedaj možno preklopiti hlajenje tudi na WT - sistem in tako omogočiti delovanje kompresorja tudi v obdobjih, ko TC - sistem ne deluje.
Zamenjava daljnovodne zaščite na daljnovodu NEK-Tumbri I

31. 12. 2001

2

Modifikacija pomeni zamenjavo obstoječe distančne zaščite na 400 kV daljnovodu NEK-Tumbri I z novo, preverjeno zaščito, proizvajalcev ABB in SIEMENS. Zamenjava je bila potrebna tudi zaradi poenotenja zaščite z daljnovodom MB-NEK, in je v skladu z namero ELES-a o posodobitvi in poenotenju zaščitne opreme v celotnem elektroenergetskem sistemu. V remontu 2002 bo zamenjana še distančna zaščita na daljnovodnem polju NEK-Tumbri II.
Zagotovitev+neprekinjenega delovanja sistema PIS (PIS level 1 UPS Sources)

31. 12. 2001

2

Osnovna struktura procesnega informacijsega sistema NEK (PIS) je sestavljena iz dveh redundantnih podsistemov prenosa informacij od svojega izvora (»field transmitters«, contact etc.), prek PIS, nivoja 1 (Data Acqusition System) na PIS, nivo 2. Napajanje celotnega podsistema PIS Level 1 in posameznih komponent je bila že dosedaj redundantna (MCCD in UPS), medtem ko samo napajanje posameznih komponent v sistemu po izvirnem projektu ni bilo izvedeno popolnoma v skladu ločitve na dve progi. Tako je lahko ob izgubi enega vira (traina) napajanja (odklop ob remontu) prišlo do izgube napajanja komponent iz obeh podsistemov PIS-a. Namen modifikacije je bil ločiti napajanje podkomponent PIS, Level 1 na redundantne vire napajanja in vse aktivne komponente spojiti na brezprekinitveno napajanje (UPS). Tako je zagotovljeno neprekinjeno delovanje PIS-a pri enojni napaki (MCCD ali PIS) in avtonomija sistema za določen čas (kapaciteta baterij) tudi po izgubi vseh primarnih virov napajanja (MCCD).
Prenos podatkov PIS v Ljubljano (ERDS & EOF)

31. 12. 2001

2

S to modifikacijo so bile izvedene vse potrebne vgradnje programske in strojne opreme, s pomočjo katere se zagotavlja prenos ključnih procesnih podatkov na URSJV (Emergency Response Data system - ERDS) in zagotovitev procesnih podatkov v prostorih zunanjega podpornega centra (tako podatkov iz procesno informacijskega sistema (PIS) kot podatkov iz simulatorja - stimuliranega PIS-a).
Povezava tehnološke računalniške mreže

31. 12. 2001

2

Z izvedbo te modifikacije so bili vzpostavljeni osnovni predpogoji (strojna in programska oprama) za povezovanje procesnih računalnikov. Hkrati so bili posamezni procesni računalniški sistemi povezani v tehnološko računalniško mrežo (TRM), ki sedaj predstavlja osnovno komunikacijsko vez za povezovanje posameznih procesnih računalnikov. V TRM so tako vključeni računalniški procesni sistemi kot npr. Chemnet, EIS, IDDS, Beacon, ... Tako so bili vzpostavljeni vsi potrebni predpogoji za nadaljnje povezovanje procesnih računalnikov (strojna in programska oprema).
Uravnavanje tlaka v pomožni zgradbi (AB)

31. 12. 2001

2

Modifikacija izboljšuje nadzor stalnega podtlaka v pomožni zgradbi oziroma delovanje ventila PCV 6635. Vgrajen je bil kontroler z možnostjo nastavitve vrednosti (set-pointa) z nastavljivim neaktivnim območjem (Dead-band), kar je stabiliziralo delovanje ventila oziroma izključilo njegovo stalno ciklično delovanje.
Zamenjava jeklenk kisika na sistemu HC

31. 12. 2001

2

V okviru modifikacije so bile zamenjane jeklenke s kisikom (O2), ki izhajajo iz ZDA in niso ustrezale slovenskim predpisom. Zamenjale so jih ustreznejše jeklenke, izdelane v skladu s slovenskimi predpisi, prilagoditi pa je bilo treba tudi vmesni člen med ventili in jeklenkami.
HEPA Exhaust Flow

31. 12. 2001

2

Obstoječa zanka F-7040 je bila rekonfigurirana z vgradnjo novega pnevmatskega kontrolerja FIC 7040, ki je priključen na FT 7040. Vse kontrolne funkcije tako izvaja ta kontroler, ki izboljšuje nadzor kontrolnih damperjev in omogoča nastavitve na mestu izvajanja.
Zamenjava instrumentacije za spremljanje temperatur CT črpalk

31. 12. 2001

2

V sklopu modifikacije sta bila zamenjana oba (za vsako črpalko) sklopa prikazovalnikov temperatur. Nameščena sta bila Yokogawina digitalna prikazovalnika, delno pa je bilo potrebno preurediti tudi njegovo ožičenje. Sami senzorji (RTD’s) oziroma inštalacija je ostala nespremenjena.
Zamenjava zahodnega dela hidrantnega omrežja

31. 12. 2001

2

V okviru projekta zamenjave cevi celotnega hidrantnega omrežja z novimi HDPE so bile zamenjane cevi od ventila V3 do V3A (zahodni del elektrarne med zgradbo za dekontaminacijo ter vmesno in pomožno zgradbo (IB in AB). Zamenjana sta tudi oba navedena izolacijska ventila. Ta del hidrantnega omrežja je bil zadnje obdobje zaradi puščanj izoliran. Istočasno so zamenjani tudi vsi hidranti na tej trasi.
Dvojno napajanje transformatorja lastne rabe, T3

31. 12. 2001

2

Napajanje lastne rabe transformatorja T3 je bilo originalno izvedeno iz zbiralke M1. Ob izklopu zbiralke med remontom je bilo tako potrebno za zagotovitev delovanja tega transformatorja izvesti začasno modifikacijo in fizično preklopiti napajalni kabel iz M1 na M2. V sklopu modifikacije je bil iz M2 položen nov kabel na transformatorju pa je bilo vgrajeno tudi transferno stikalo, ki sedaj po postopku omogoča izbor napajanja iz M1 ali M2.
Samodejno uravnavanje pretoka tesnilne vode črpalk HD (Heater Drain System)

31. 12. 2001

2

Namen modifikacije je bil zbrati vse izvedene manjše spremembe na HD, izvedene kot začasne modifikacije, in jih uvesti kot trajne spremembe. Tako so kot trajna sprememba sedaj zavedeni: novi časovni releji za HI-HI nivo na FW(Feedwater System) - grelniku št. 2B in št. 6B. Kot je predvideval izvirni projekt, se je v linijo tesnilne vode HD - sistema vgradil spet PIC – kontroler, urejene so bile nastavitvene vrednosti na posameznih nivojskih stikalih, drenažni protipovratni ventil pred grelnikom št. 2B spet deluje.
Posodobitev hidravličnih blažilnikov uparjalnikov (Large Bore Snubbers).

31. 12. 2001

1

Alarm za izgubo podhlajenosti RCS-a (Reactor Coolant System) po zaustavitvi Rx (Reactor)«. (Subcooling Alarm)

31. 12. 2001

1

Nova CO2 postaja za zamenjavo atmosfere v glavnem generatorju

31. 12. 2001

1

Zamenjava hlajenja CK kompresorja (kompresorja sistema za čiščenje kondenzata) – priključitev na sistem priprave vode (WT sistem)«

31. 12. 2001

1