Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Varnostne analize za povečanje moči in zamenjava uparjalnikov NE Krško.

03. 06. 2002

3

Začasno se do začetko 20. gorivnega cikla odobri vsebina sprememb NEK Tehničnih specifikacij iz revizije 79, razen tistih poglavij in strani, ki jih je URSJV odobrila v kasnejših spremenbah NEK STS. Začasno je privzeta metologija »Leak Before Break« le kot vhodna predpostavka pri analizah in se bo dokončno rešila skozi upravni postopek.
Operabilnost črpalke SW101PMP03C bistvene oskrbe vode pod posebnimi pogoji.

31. 05. 2002

3

Podaljša se rok za odpravo pomanjkljivosti črpalke bistvene oskrbe vode, ki je bil določen z odločbo.
Spremembe NEK Tehničnih specifikacij v poglavju 3.1 »Reavtivity Control System« v točki Control Rod Inspection Limits«.

24. 05. 2002

3

NEK mora pri obratovanju na moči upoštevati omejitvene krivulje za izvlek regulacijskih palic (Rod Insertion Limit) za zagotavljanje zadostne negativne reaktivnosti na moči z dvignjenimi regulacijskimi palicami (Shutdown Margin), preprečitev napačnega prekrivanja regulacijskih palic in zagotovitev primerne porazdelitve moči. Te krivulje se redno spreminjajo (vsake 3 gorilne cikle), namen spreminjanja je, da se lokalna obraba srajčk regulacijskih palic porazdeli po vsej površini čim bolj enakomerno.
Sprememba NEK Tehničnih specifikacij, Krivulje ogrevanja in hlajenja primarnega sistema

25. 04. 2002

3

Na osnovi rezultatov rednega testiranja nadzorne sonde pri 15 EFPY (Efektivno število let obratovanja na polni moči) so postavljene nove p/T omejitvene krivulje , ki začnejo veljati z 17 EFPY in bodo veljavne do 22 EFPY.
Sprememba NEK Tehničnih specifikacij v sekciji 3.3.3.8 »Fire Detection Instrumentation«

19. 04. 2002

3

Odobrena je nadgradnja sistema javljanja požarov tako da se vgradijo dodatni javljalniki dima v glavni komandni sobi, v vroči delavnici in v tehničnem podpornem centru, kjer bo vgrajena še dodatna oprema za detekcijo požara.
Sprememba NEK Tehničnih specifikacij »Section« SR 3.8.1.1.2 »24 urni test DG«

16. 04. 2002

3

Izvedena je sprememba časovne razdelitve in zmanjšanja obremenitve testiranja dizelskega generatorja. S spremembo bo zagotovljena zanesljivost DG-ja, zmanjšana obraba in s tem tudi podaljšana življenjska doba.
Plan strokovnega usposobljanja delavcev NE Krško za leto 2002

15. 04. 2002

3

URSJV je podala soglasje k predlaganemu letnemu planu strokovnega usposobljanja delavcev NE Krško za leto 2002 po predlogu št. ING.DOV-028.02/BF/1443.
Sprememba NEK tehničnih specifikacij – brisanje sekcije 16.7 NEK TS-Appendix A.

06. 04. 2002

3

Brišejo se okoljevarstveni pogoji obratovanja, ki niso del standardne oblike tehničnih specifikacij. Omenjene omejitve, za rabo in izkoriščanje vode iz vodotoka Sava in iz podtalnice (savski filtrat) ter za izpust odpadnih voda v vodotok Savo, določa Vodnogospodarsko dovoljenje, ki ga izda Agencija RS za okolje, Ministrstva za okolje, prostor in energijo.
Odobritev projekta Zamenjave rešetk v bazenu za izrabljeno gorivo - RSFP

12. 03. 2002

3

NE Krško se je odobrila vgradnja in obratovanje tretjega toplotnega izmenjevalnika z oznako SFAHSF03, v sistem za hlajenje in čiščenje bazena za izrabljeno gorivo.
Sprememba tehničnih specifikacij NEK – Sekcija 3.7.1.1 "Safety Valves"

08. 03. 2002

3

V prej veljavnih NEK TS v sekciji LCO 3.7.1.1 je bilo predvideno, da morajo biti v "mode" 1, 2, in 3 operabilni vsi varnostni ventili na sistemu glavnega parovoda (MS) z nastavitvami odpiranja pri tlakih, ki so določeni v tabeli 3.7-1, NEK TS. Med obratovanjem obeh hladilnih zank in uparjalnikov je potrebno v primeru ne-operabilnosti enega ali več varnostnih ventilov le-te v štirih urah popraviti ali ustrezno znižati nastavitev za hitro zaustavitev reaktorja na visok nevtronski fluks (Power Range High Neutron Trip) na vrednosti, ki so definirane v tabeli 3. 7-1 v NEK TS, sicer je potrebno preiti v stanje vroče zaustavitve (Hot Standby" in nato v stanje hladne zaustavitve (Cold Shutdown). Nove nastavitvene vrednosti v tabeli 3. 7-1 so izračunane z upoštevanjem masnega (namesto volumskega) pretoka skozi MSSV, pomnoženega z razliko entalpije, za odvod toplotne energije. Strokovno oceno je izdelala pooblaščena organizacija IJS, Ljubljana, ki je ugotovila, da so predlagane spremembe sprejemljive in ustrezno konzervativne.
Sprememba tehničnih specifikacij NEK – odprava očitne napake v poglavju 3.1.1.5 »Moderator Temperature Coefficient

01. 03. 2002

3

V tekstu je odobrena sprememba očitne napake. Gre za uvedbo novega načina poročanja o MTC, tako da je bil napačen sklic na mesto, kjer je opisan ta način poročanja.
Sprememba tehničnih specifikacij NEK v poglavju 3.7.9 3"Snubbers" in poglavju B 3.7.9 "Snubbers"

21. 02. 2002

3

URSJV je izdala delno odločbo v kateri se nalaga nadaljevanje funkcionalnih testiranj blažilnikov sunkov na sistemih pomembnih za ublažitev posledic nezgod (accident mitigation). NE Krško mora URSJV dostaviti celoten program in terminski plan izvedbe teh testiranj do 31.12.2002. Najkasneje 30 dni pred izvedbo funkcionalnega nadzora blažilnikov v posameznem gorivnem ciklu je potrebno URSJV predložiti program funkcionalnih testiranj, vključno s terminskim planom izvedbe. Za program funkcionalnih testiranj si mora NE Krško pridobiti mnenje pooblaščene organizacije, ki v času remonta ne spremlja aktivnosti na testiranjih blažilnikov sunkov, in ga predložiti URSJV najkasneje v 15 dneh pred začetkom funkcionalnih terstiranj. Poročilo mora biti predloženo URSJV najkasneje v 30 dneh po zaključku.
Sprememba tehničnih specifikacij NEK »Cooldown and Heatup Curves for 16 EFPY«

21. 02. 2002

3

Vloga je bila podprta z delovnim poročilom ADD-NEK ESD-TR-01/95, Rev. 0 "Omejitvene krivulje za ogrevanje in ohlajanje tlačne posode NE Krško" v katerem je dokazano, da se obstoječe omejitvene krivulje lahko varno uporabljajo tudi v 18. gorivnem ciklusu, to je do konca 16 EFPY.. Pridobljena je bila pozitivna strokovna ocena, ki jo je izdelal IJS, ki ugotavlja: "da sodosedanje omejitvene krivulje zaradi nizkega porasta temperature prehoda iz krhkega v žilavi zlom za 18. gorivni cikel brez modifikacij in z več kot zadostno varnostno rezervo uporabne za varno ogrevanje in ohlajevanje jedrskega sistemaza proizvodnjo pare NEK tudi v 18. gorivnem ciklusu (do dokončanja analiz nadzorne sonde S)…".
Odobritev testiranja puščanja zadrževalnega hrama po metodologiji 10CFR50 Appendix J – Option B

14. 02. 2002

3

Pri metodologiji, podani v »Option B«, so intervali med testi v primeru, če so bili predhodni testi uspešni, lahko, glede na oceno tveganja, daljši.
Radiološki nadzor NEK za leto 2001

25. 01. 2002

3

URSJV je izdala odločbo v kateri je URSJV naložila NEK , da mora v letu 2001 zagotoviti: meritve po programu nadzora radioaktivnosti imisij, plinastih in tekočih emisij, meritve radioaktivnosti v sistemih, inventar skladišča NSRAO, ter vzdrževanje pripravljenosti
Omejitvene krivulje za ogrevanje in hlajenje RCS

15. 01. 2002

3

URSJV je s sklepom zavrgla vlogo NE Krško za podaljšanje roka iz odločbe URSJV 39000-28/2001-288826/AP z dne 14.06.2001, v kateri je bilo naloženo, da mora NE Krško dostaviti URSJV nove omejitvene krivulje za ogrevanje in ohlajanje RCS (Cooldown and Heatup Curves) do 01.12.2001.
Zaščita RCS-a proti nenadnemu porastu pritiska pri nizkih temperaturah (Low Temperature Overpressure Protection - LTOP)

31. 12. 2001

3

Namen modifikacije je bil zagotoviti zaščito RCS-a pred nenadnimi porasti pritiska pri obratovanju pri nizkih temperaturah. Zahteva za takšno zaščito RCS-a izhaja iz NUREG-0800, Poglavje 5.5.2, Overpressure Protection. V okviru te aktivnosti je bila izvedena odstranitev obstoječih 3" RHR - razbremenilnih ventilov (8708A in 8708B), 2" RHR - dovodnih cevi do razbremenilnih ventilov in 3" odvodne cevi od razbremenilnih ventilov do PRT vstopne cevi ter zamenjava z novima 4" razbremenilnima ventiloma 8709A in 8709B in 6" odvodnimi cevmi ter ustreznimi podporami. Odstranjena je bila tudi električna logika za avtomatsko zapiranje sesalnih ventilov RHR na visok tlak RCS-a.
Sistem za detekcijo tujkov v RCS-u (Loose Part Monitoring)

31. 12. 2001

3

Obstoječi analogni, (med remontom 2000) začasno vgrajeni sistem za odkrivanje tujkov v primarnem krogu, je bil zamenjan z novim digitalnim večkanalnim sistemom. K že obstoječima detektorjema na primarni strani uparjalnika so bili dodani še detektorji na podporno ploščo uparjalnikov, sekundarno stran uparjalnikov, na glavo reaktorja in na dno reaktorja. Vgrajenih je bilo 10 detektorjev. Kabinet z digitalnim sistemom se nahaja v računalnici (Computer Room) in bo povezan s PIS - sistemom. Alarm, ki bo detektiral nenormalno stanje šumov v RCS-u, je speljan na alarmno okno v MCR-u.
Zamenjava in prilagoditve GT1 v remontu 2001

31. 12. 2001

2

V sklopu zamenjave glavnega transformatorja GT1 (Glavni transformator št. 1) je bil v remontu leta 2001 zamenjan obstoječi transformator z novim. Izvedena je bila vključitev novega transformatorja v obstoječi sistem zaščite, krmiljenja, signalizacije, alarmiranja in paralelnega obratovanja glavnih transformatorjev. Pri tem je oprema in konfiguracija obstoječih sistemov doživela samo minimalne nujno potrebne spremembe. Način avtomatskega paralelnega obratovanja je ostal enak kot pri obstoječih transformatorjih - napetostno regulacijo pri oddajanju energije v omrežje vodi en napetostni regulator, ki narekuje stopnjo regulacijskega stikala na obeh transformatorjih. Novi transformator je zaradi izbrane, ustrezno nižje uk (12,83 % proti 15.12 %) relativno bolj obremenjen kot obstoječi (60 % - 40 %). Ozko grlo pri oddaji električne energije v omrežje (pregrevanje navitij transformatorjev v poletnih mesecih) je odpravljeno. Zamenjani (stari) transformator je konzerviran in uskladiščen na temelju za rezervni transformator.
Vgradnja »Containment« izolacijskega ventila v CC (Component Cooling System)- linije za hlajenje črpalk reaktorskega hladila (RCP)

31. 12. 2001

2

V okviru te modifikacije so bili na linijo za dovod CC - vode do reaktorskih črpalk in do toplotnega izmenjalnika drenažnega tanka primarnega kroga (RC (reactor Coolant System) Drain Tank Heat Exchanger) vgrajeni dodatni izolacijski ventili. Vgradnja novih ventilov omogoča lažjo izvedbo zračnega testiranja CC - penetracij reaktorske stavbe (RB). Zaradi vgradnje dodatnih ventilov v cevni sistem je bilo potrebno modificirati določene cevne podpore. Med obratovanjem elektrarne so ti ventili zaklenjeni v odprtem položaju.