Skoči do osrednje vsebine

Spremembe kmetijske zemljiške politike

Foto: J. Verbič

Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so vrsto let prihajale pobude za spremembo področja prometa s kmetijskimi zemljišči, vendar do leta 2016 pobude niso imele strokovnih podlag in analiz. Zato smo se na ministrstvu odločili za sistematično spremembo tega področja.

Z enotnim Zakonom o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike predlagamo spremembe treh zakonov s področja zemljiške politike, katerih vsebine so medsebojno povezane:

  • Zakona o kmetijskih zemljiščih,
  • Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter
  • Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

Predlog zakona, ki spreminja omenjene dokumente, ureja to področje za naprej - v skladu z družbenimi razmerami ter cilji kmetijske in zemljiške politike.

Kako je področje kmetijskih zemljišč urejeno v Sloveniji

Kmetijska zemljišča so omejen naravni vir, s katerim je treba ravnati gospodarno in odgovorno, ne glede na njihovo lastnino.

V Sloveniji imamo okoli 600.000 ha kmetijskih zemljišč, njihova največja lastnica je Republika Slovenija. Z zemljišči v državni lasti upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Prodajo in zakup – promet s kmetijskimi zemljišči - opredeljuje Zakon o kmetijskih zemljiščih.

Kateri koraki so že bili in še bodo narejeni na področju kmetijske zemljiške politike

Po izdelavi strokovnih podlag za pripravo sprememb zakonodaje na tem področju smo organizirali več regijskih posvetov, na katerih so bila predstavljena izhodišča strokovne naloge in predlagane rešitve. Na podlagi vseh pripomb in pobud smo pripravili osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov s področja kmetijske zemljiške politike.

Predlog zakona je poleg strokovnih podlag, pobud različnih javnosti sledil tudi osnutku nove resolucije "Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021". Resolucija namreč kot pomembna cilja opredeljuje tudi generacijsko prenovo in ohranjanje interesa za kmetovanje. Mladi kmetje nimajo zemlje, nakup je zanje predrag, ostane jim najem, kjer računajo zlasti na državna zemljišča, s katerimi razpolaga Sklad kmetijskih zemljišč. S spremembami zakonodaje in kmetijsko-zemljiške politike želijo na ministrstvu spodbuditi strukturne spremembe, generacijsko prenovo kmetij in večji interes za kmetovanje.

Osnutek zakona predvideva postopno zmanjševanje obsega kmetijskih zemljišč za zakupnike, ki imajo v zakupu več kot 100 ha kmetijskih zemljišč, ki so v lasti Republike Slovenije, in sicer po poteku posamezne zakupne pogodbe. Ob prvem poteku zakupne pogodbe se obseg zmanjša za 5 %, ob drugem poteku 7 % in vsakem nadaljnjem poteku zakupne pogodbe 10 %. Za zakupne pogodbe, katerih obseg je manjši od 100 ha, se zmanjševanje obsega ne bo izvajalo. Glede na navedeno dinamiko se bo po izračunih ministrstva v 30 letih sprostilo 4100 ha kmetijskih zemljišč.

Republika Slovenija je lastnica kmetijskih zemljišč, ki so predmet urejanja s predlagano spremembo zakonov. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je pravna oseba, ki v skladu z veljavnim zakonom gospodari s kmetijskimi zemljišči in kmetijami v lasti Republike Slovenije v njenem imenu in za njen račun. Gospodarjenje obsega upravljanje in razpolaganje, kar pomeni tudi oddajanje zemljišč v lasti RS v zakup.