Skoči do osrednje vsebine

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019

Analiza stanja

Izvajamo razvojno politiko v Pomurski regiji z usklajenim nastopom države in regije pri reševanju razvojnih problemov v regiji.  Posledično smo na podlagi sprejetega Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji 2010-2019 (v nadaljevanju: Zakon) pripravili Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010-2019 in posamezne razvojne ukrepe. 

Ukrepi razvojne podpore

1. program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2019 (v nadaljevanju: Program),
2. spodbude za zaposlovanje,
3. davčna olajšava za investiranje,
4. prednostna obravnava programov in projektov iz Pomurske regije pri kandidiranju za sredstva iz nacionalnih programov, programov evropske kohezijske politike in politike razvoja podeželja na področjih:

a) vzpostavitve medpodjetniškega izobraževalnega centra,                                                          

b) vzpostavitve regijskega gospodarskega središča, 
c) vlaganja v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter živilsko predelovalne industrije in diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in
d) vlaganja v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo.

Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010-2019 je sestavljal pet instrumentov:


- instrument 1: Spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest,
- instrument 2: Spodbujanje razvoja človeških virov,
- instrument 3: Socialno podjetništvo,
- instrument 4: Promocija regije, da bi privabili tuje in domače investicije,
- instrument 5: Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov regije.

Upravičenci/deležniki

Območje Pomurja (poleg statistične regije Pomurje so bile v okvir zakona zajete še 3 občine iz območje UE Ormož, skupaj območje 30 občin).

Učinki

Zakon in Program sta se v letu 2019  zaključila. Sprejeti ukrepi in spodbude so pozitivno vplivali na območje zakona. Podjetja, ki so prejela spodbude za investicije so se tehnološko posodobila hitreje, kot bi se sicer, delovna mesta so se ohranila ter ustvarila nova delovna mesta. Samo v okviru prvega instrumenta Programa Pomurje je bilo ustvarjenih čez 900 novih delovnih mest na območju zakona.

Dokumenti

Trajanje

  • zaključen