Skoči do osrednje vsebine

Simbolična slika: zdravstveno osebje

Predlog Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ)

Ministrstvo za zdravje je pripravilo predlog Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ), kipredstavlja enega od ukrepov za:

 • povečevanje dostopnosti do zdravstvene oskrbe (zlasti na primarni ravni),
 • zmanjševanje števila oseb brez izbranega osebnega zdravnika,
 • odpravljanje administrativnih ovir pri postopkih priznavanja poklicnih kvalifikacij.

  Katere rešitve prinaša predlog zakona?

 • Odprava možnosti dodatnega zaključnega izpita za poklic zdravnik in doktor dentalne medicine, ki ga nadomesti možnost dopolnilnih izpitov.
 • Odprava vnaprej določenega pooblaščenega izvajalca, pri katerem zdravnik in doktor dentalne medicine opravljata pripravništvo, in prenos na Zdravniško zbornico Slovenije, ki vodi izbirni postopek kot za državljane RS.
 • Možnost imenovanja stalnih strokovno-posvetovalnih komisij za posamezno specializacijo, ko je zaznano večje število vlog za priznanje poklicnih kvalifikacij za posamezno vrsto specializacije (npr. za specialiste družinske medicine).
 • Skrajšanje usposabljanja z zaključnim mnenjem mentorja za poklic zdravnik specialist in doktor dentalne medicine specialist iz dvanajst na osem mesecev.
 • Preizkus strokovne usposobljenosti se všteje v prilagoditveno obdobje, analogno z načinom poteka specializacije v RS, kjer se določi 3-mesečni rok za opravo preizkusa strokovne usposobljenosti.
 • Prilagoditveno obdobje se lahko podaljša iz taksativno naštetih razlogov v zakonu.
 • Stroški v celoti bremenijo izvajalca zdravstvene dejavnosti, pri čemer se vpelje možnost regresnega zahtevka za povračilo sredstev iz proračuna RS, ki velja za javne zdravstvene zavode.
 • Ukine se Odredba o zgornji meji števila ponudb za delov RS, s katero se je omejilo število ponudb, ki jih je mogoče podati v posameznem letu.
 • Podrobneje se opredeli pogoj znanja slovenskega jezika, ki ga za opravljanje zdravniške službe opredeljuje 11. člen Zakona o zdravniški službi.

  Kaj bo urejal zakon?

  Zakon bo urejal priznanje poklicne kvalifikacije zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist s ponudbo za delo v RS.