Skoči do osrednje vsebine

Strateško vrednotenje in strateška presoja vplivov na okolje za SPRS 2050

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Strateško vrednotenje SPRS 2030/2050

Cilj prenove SPRS je doseči široko soglasje o izzivih, problemih, rešitvah in usmeritvah prostorskega razvoja v širši perspektivi in preseganje konfliktov z iskanjem sinergij med sektorji v prostoru. Zato vzporedno s procesom prenove SPRS poteka strateško vrednotenje SPRS 2030/2050 pod vodstvom Biotehniške fakultete, Oddelka za krajinsko arhitekturo.

Namen vrednotenja je zagotovitev prostorske kohezije na osnovi prostorskih potencialov. Vrednotenje bo prispevalo k doseganju konsistentnosti in celovitosti dokumenta (ciljev, ukrepov in usmeritev) ter k sinergijski povezanosti med ukrepi prostorske ter drugih politik, še zlasti prometne, energetske, okoljske, regionalne in področja javne uprave.

 

Strateška presoja vplivov na okolje

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja je v okviru procesa prenove SPRS pridobilo odločbo ministrstva, pristojnega za okolje, da je za SPRS 2050 treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. Sestavni del postopka je tudi izvedba presoje sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.

 

Povezava strateškega vrednotenja s strateško (celovito) presojo vplivov na okolje

Ministrstvo izvaja postopek celovite presoje vplivov na okolje kot samostojno presojo v okviru širše zastavljene naloge Strateško vrednotenje ter izdelava strateške presoje vplivov na okolje za Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2030/2050.

Strateško vrednotenje SPRS 2030/2050 opredeljuje povezavo strateškega vrednotenja s strateško (celovito) presojo vplivov na okolje. Obe vrednotenji se vodita po lastni metodologiji in po lastnem postopku. Za presojo vplivov na okolje bo uporabljena metodologija za pripravo okoljskega poročila v skladu z veljavno zakonodajo za celovite presoje vplivov na okolje. Strateškost celovite presoje vplivov na okolje pa bo zagotovljena s povezavami s strateškim vrednotenjem. Oba pristopa (strateško vrednotenje in postopek celovite presoje vplivov na okolje) bosta razmerje med prostorom in okoljem pokrila celovito.

 

Dosedanje aktivnosti strateškega vrednotenja in strateške presoje vplivov na okolje:

Strateško vrednotenje je v fazi vmesnega poročila podalo presojo skladnosti ciljev sektorskih politik z dolgoročnimi cilji SPRS 2050 za naslednja področja: družbena infrastruktura in poselitev; gospodarski in regionalni razvoj; okolje; promet in trajnostna mobilnost; kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo ter energetika in rudarstvo.

V nadaljnjih fazah strateškega vrednotenja bo podana ocena skladnosti podciljev SPRS 2050 in ukrepov za izvajanje ciljev SPRS 2050. Podane bodo tudi usmeritve za oblikovanje in prilagoditev posameznih podciljev SPRS 2050 ter ukrepov za doseganje ciljev prostorskega razvoja za doseganje sinergij med sektorji v prostoru.

Iskalnik