GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Model prostorskega razvoja Slovenije 2050 se pripravlja v okviru prenove Strategije prostorskega razvoja Slovenije in je predstava o možni materializaciji vizije in ciljev prostorskega razvoja; okvir za določanje prostorske razporeditve posameznih sistemov, rabe prostora in prostorskih struktur, na ustrezno posplošeni - strateški ravni. Prostorski model je zasnovan na sočasnem razvoju treh ključnih sistemov: (1) poselitve, (2) gospodarske javne infrastrukture ter (3) krajine in zelene infrastrukture. Pri vseh treh so upoštevani družbeni, gospodarski in okoljski vidiki razvoja. Kot ključne so identificirane tiste kategorije, ki predstavljajo potenciale ali tveganje za doseganje prostorske kohezije; to so presečne (sinergijske ali konfliktne).

Namen modela je preveriti in prikazati možnosti uresničitve vizije in ciljev v prostoru, olajšati prepoznavanje sinergij in konfliktov med usmeritvami znotraj prostorske politike ter v soočenju z drugimi (resornimi) politikami. Model prostorskega razvoja in njegovo uresničevanje je na eni strani odvisno, na drugi strani pa tudi vpliva na politike kot so promet, stanovanja, šolstvo, zdravstvo, javna uprava, tudi na kmetijsko in okoljsko politiko. Poleg tega je model prostorskega razvoja na državni ravni tudi izhodišče in okvir za strategije (vizije, cilje, prostorske načrte) na nižjih ravneh (regije in občine).

Pripravo predloga Modela prostorskega razvoja Slovenije smo z javnim naročilom zaupali zunanjemu izvajalcu, ki je okviru izvedbe naročila izvedel tudi dve javni posvetovanji. Gradiva in zabeležke posvetov so na voljo spodaj.

Zaključno poročilo naloge »Model prostorskega razvoja Slovenije 2050« bo na voljo na tej spletni strani po opravljeni strokovni recenziji gradiva v začetku februarja 2018.