Skoči do osrednje vsebine

Priprava Strategije prostorskega razvoja Slovenije

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Strategija prostorskega razvoja Slovenije je strateški nacionalni dokument, ki bo za desetletja opredelil kakovosten prostorski razvoj naše države.  Z njim, kot  temeljnim prostorskim strateškim aktom Republike Slovenije,  opredeljujemo dolgoročne strateške cilje države in usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru, ki bodo podlaga za usklajeno delovanje vseh deležnikov, ki sooblikujemo prostor in tako neposredno vplivamo na raven kakovosti življenja v državi.

S Strategijo prostorskega razvoja Slovenije krepimo uveljavljanje načela trajnostnega prostorskega razvoja. Razvojne zahteve po doseganju konkurenčnosti postavljamo v razmerju do racionalne rabe virov, prostora in energije. Stremimo k doseganju prostorske kohezije;  k celovitem reševanju prostorsko razvojnih izzivov; upoštevanju zahtev in potreb specifičnih območij;  k usklajenosti javnih politik pri ciljih in ukrepih; hkratnem doseganju socialnih, okoljskih in socialnih ciljev; učinkoviti, trajnostni in inovativni rabi virov; postopnem prehodu iz normativnega na participativen model upravljanja prostora.

Priprava Strategije prostorskega razvoja Slovenije že od samega začetka poteka kot posvetovalni proces, v katerem sodelujejo predstavniki deležnikov z vseh ravni načrtovanja in upravljanja s prostorom. 

Iskalnik