GOV.SI

Prenova Strategije prostorskega razvoja Slovenije

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

SPRS  logo1

Ministrstvo pristojno za prostor je v letu 2013 začelo z aktivnostmi prenove prostorske politike in pripravo nove prostorsko razvojne strategije do leta 2050 (v nadaljevanju SPRS 2050). SPRS 2050 bo temeljni dolgoročni prostorsko razvojni dokument Republike Slovenije s cilji, prioritetami in zasnovo prostorskega razvoja do leta 2050, ki bo vključevala izzive prihodnjega razvoja družbe,  ter  s srednjeročnim, akcijskim delom za obdobje 2014 - 2020, ki bo vključeval podrobnejše kvantificirane cilje v navezavi na izvajanje kohezijske politike v novem programskem obdobju. 

Prenova Strategije prostorskega razvoja Slovenije bo potekala skozi daljši posvetovalni proces, s katerim želimo oživiti in vzpostaviti sodelovanje med različnimi deležniki pri oblikovanju skupne vizije in ciljev prostorskega razvoja kot tudi postaviti okvir za ustvarjanje sinergij med politikami za usklajen pristop v prostoru in upoštevanje prostorske dimenzije razvoja.

Pomembna strokovna podlaga in spremni dokument za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije je Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije. Poročilo je rezultat prizadevanja za vzpostavitev sistema spremljanja stanja prostorskega razvoja, ki je ena od ključnih aktivnosti Direktorata za prostor, graditev in stanovanja in je večinoma potekala v okviru transnacionalnega projekta Attract – SEE  (Ocena privlačnosti območij v Jugovzhodni Evropi), katerega pobudnik je bilo ravno ministrstvo. Poročilo je nastajalo skozi daljše obdobje, v njem so uporabljeni tudi rezultati več strokovnih in raziskovalnih nalog.

Koraki prenove SPRS in vključevanje javnosti