GOV.SI

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Na podlagi novega koncepta skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju bo testirano delovanje in sodelovanje struktur in deležnikov v lokalnem okolju. Strukturo in organizacijo obstoječih zdravstveno-vzgojnih centrov, katerih delovanje je bilo osredotočeno na odraslo populacijo, se bo nadgradilo in zasnovalo centre za krepitev zdravja, ki bodo organizirani kot samostojne organizacijske enote v okviru zdravstvenih domov. Centri za krepitev zdravja bodo izvajali promocijo zdravja z okrepljeno psihosocialno vsebino, vzgojo in svetovanje za zdrav življenjski slog za različne populacijske skupine v lokalni skupnosti.

Prednostna naložba

9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti.

9.3 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev, ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev.

Specifični cilji

9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

9.3.1 Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe.

Upravičenci

  • 25 zdravstvenih domov (izbrani na javnem razpisu; Sklop 1)
  • 24 občin/mestnih občin, soustanovitelji zdravstvenih domov, izbrani na javnem razpisu za sklop 1 (Sklop 2)

Kratek opis in cilji projekta/operacije

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nadgradenj in razvoja preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in pripadajočih lokalnih skupnostih v 25 zdravstvenih domovih v Sloveniji (Sklop 1) ter sofinanciranje investicij za pridobitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti (Sklop 2).

Namen javnega razpisa za sklop 1 je krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Z implementacijo nadgradenj preventivnih programov bodo pri ciljnih populacijah prispevali k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti v preventivne programe ter k dostopnejšim, sprejemljivejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam. Z vidika izvajalcev pa bodo nadgradnje doprinesle k boljšemu doseganju ciljev preventivnih programov zaradi usklajenega izvajanja preventive, timskega pristopa, sodelovanja in povezovanja med vsemi izvajalci preventivnih programov v zdravstvenem domu in pripadajočem lokalnem okolju. Posledično bo implementacija nadgrajenih preventivnih programov prispevala k boljšemu zdravju in z zdravjem povezani kakovosti življenja prebivalcev 25 lokalnih skupnostih.

Naložbo za sklop 1 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Namen javnega razpisa za sklop 2 je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne kapacitete, prostore in opremo v ZD v Sloveniji in sicer za tiste ZD, ki bodo izbrani na sklopu 1.
Cilj javnega razpisa za sklop 2 je izgradnja ustreznih kapacitet in nakup ustrezne opreme v ZD v Sloveniji, ki bodo izbrani za sklop 1.

Naložbo za sklop 2 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Predvidena dinamika črpanja po letih

Sklop 1: 
2018: 3.736.987,42 eur
2019: 7.524.306,97 eur
SKUPAJ: 11.261.294,39 eur

Sklop 2:
2018: 1.367.633,30 eur
2019: 2.924.937,11 eur
2020: 35.150,80 eur

Skupaj4.327.721,20 eur