Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Državljane Združenega kraljestva, ki živijo v Sloveniji, obveščamo o spremembah in časovnih okvirih za ureditev pravic v primeru izstopa brez dogovora.

Da bi zaščitila nabor pravic, ki so jih državljani Združenega kraljestva do sedaj uživali v Republiki Sloveniji, je Slovenija to področje pravno uredila s sprejemom Zakona o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu. Izvajanje določil tega zakona zagotavlja državljanom Združenega kraljestva, ki so pred izstopom v Sloveniji pridobili pravico prebivanja, da lahko še naprej uživajo že pridobljene pravice.  

Zakon ureja izvajanje pravic do konca leta 2020. Po tem obdobju bo večina področij, predvsem zadev, ki izhajajo iz sistema koordinacije socialne varnosti, predvidoma urejena na nivoju EU.

1. Urejanje statusa

 • Državljani Združenega kraljestva in njihovi družinski člani, ki bodo na dan izstopa imeli veljavno potrdilo o prijavi (stalnega) prebivanja za državljana EU oziroma dovoljenje za (stalno) prebivanje za družinskega člana državljana EU, bodo morali slednjega v enem letu od izstopa oziroma pred potekom veljavnosti potrdila oziroma dovoljenja, če je ta krajša od enega leta, zamenjati za biometrično dovoljenje za začasno oziroma stalno prebivanje. Dovoljenje za začasno prebivanje se bo v tem primeru izdalo za čas do poteka veljavnosti (prejšnjega) potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU oziroma dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU.
 • Prošnje državljanov Združenega kraljestva in njihovih družinskih članov za izdajo potrdila o prijavi (stalnega) prebivanja za državljana EU oziroma dovoljenja za (stalno) prebivanje za družinskega člana državljana EU ki bodo vložene pred izstopom in o katerih do izstopa ne bo odločeno, bodo po izstopu še naprej obravnavane pod pogoji, ki veljajo za izdajo potrdila oziroma dovoljenja, za katerega je bila vložena prošnja. Če bodo izpolnjeni pogoji za izdajo tega potrdila oziroma dovoljenja, bo državljanu Združenega kraljestva oziroma njegovemu družinskemu članu izdano biometrično dovoljenje za začasno oziroma stalno prebivanje. Dovoljenje za začasno prebivanje se bo v tem primeru izdalo z veljavnostjo enega leta oziroma za čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, če je ta krajši od enega leta oziroma pri družinskih članih državljanov Združenega kraljestva z enako veljavnostjo, kot je izdano dovoljenje za začasno prebivanje državljanu Združenega kraljestva.
 • Državljani Združenega kraljestva in njihovi družinski člani, ki bodo na dan izstopa prebivali na območju Republike Slovenije brez prijave prebivanja oziroma dovoljenja za prebivanje znotraj časovnega okvira dovoljenega 90-dnevnega prebivanja od dneva vstopa v državo, kot ga ureja Zakon o tujcih in bodo želeli na območju Republike Slovenije prebivati dlje kot 90 dni, bodo morali pri pristojni upravni enoti, pred potekom 90-dnevnega dovoljenega prebivanja vložiti prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU oziroma dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU. Biometrično dovoljenje za začasno prebivanje se bo v tem primeru izdalo z veljavnostjo enega leta oziroma za čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, če je ta krajši od enega leta oziroma pri družinskih članih državljanov Združenega kraljestva z enako veljavnostjo, kot je izdano biometrično dovoljenje za začasno prebivanje državljanu Združenega kraljestva.

Za vse ostale državljane Združenega kraljestva in njihove družinske člane, po izstopu, glede vstopa, zapustitve in bivanja v Republiki Sloveniji veljajo določbe Zakona o tujcih, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora.

2. Urejanje pravic iz socialnega zavarovanja in pravice do dela

Namen zakona je po izstopu Združenega kraljestva iz EU, v kolikor ne pride do dogovora na ravni EU, ohraniti pravice državljanov iz naslova socialnega zavarovanja, ki so na ravni EU urejene s pravili koordinacije sistemov socialne varnosti, dostopa do trga dela, čezmejnega izvajanja storitev, priznavanja poklicnih kvalifikacij in pravice do družinskih prejemkov in štipendij v obdobju do 31. decembra 2020.

 • Na področju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti in zavarovanja za starševsko varstvo se z dnem izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije do 31.12.2020 tako še naprej uporabljajo pravila koordinacije sistemov socialne varnosti, vsebovana v Uredbi (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbi ES št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe ES št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti. V veljavi ostajajo temeljna načela koordinacije, osebna veljavnost, postopki uveljavljanja pravic kot tudi pristojni organi in nosilci. Namen zakona je obstoječo ureditev na področju koordinacije sistemov socialne varnosti, ki je trenutno v veljavi na ravni EU, podaljšati do konca leta 2020.
 • Za navedena področja se pravice priznavajo tudi po izstopu Združenega kraljestva iz EU do 31.12.2020, pri čemer je mogoče uveljavljanje pravic tudi kadarkoli po 31. 12. 2020, kar je še posebej pomembno za seštevanje pokojninske dobe za pridobitev pravice do pokojnine.
 • Zakon tudi predvideva možnost, da posameznik sam s strani pristojnih nosilcev ZK pridobi potrebna potrdila, v kolikor z njihove strani ne bi bilo ustreznega upravnega sodelovanja.
 • Zakon za državljane ZK glede uveljavljanja posameznih pravic s področja koordinacije sistemov socialne varnosti predvideva vzajemnost. Posamezne pravice bodo tako ZK državljanom priznane, če bo s strani ZK zagotovljena vzajemnost. 
 • Opredeljujemo prehodno obdobje za dostop do našega trga dela do 31. 12. 2020 oziroma do izteka veljavnega dovoljenja za delo. Osebe, ki se v RS zaposlujejo iz ZK, so bili doslej zlasti določeni strokovnjaki in želimo, da imajo naša podjetja in drugi subjekti še naprej možnost zaposlovanja teh oseb. Hkrati pa zaradi te določbe ne pričakujemo prihod drugačne strukture delovne sile.
 • Državljanom ZK in njihovim družinskim članom pri nas do 31. 12. 2020 še nadalje omogočamo družinske prejemke in štipendije. 
 • Za postopke priznavanja poklicnih kvalifikacij, ki že potekajo, z zakonom omogočamo njihovo dokončanje. Gre za primere, ko je nekdo vložil vlogo za priznanje poklicne kvalifikacije, vendar ta postopek pred izstopom ZK še ne bo končan. 

3. Dostop do zdravstvenega zavarovanja

V primeru urejenega izstopa ZK iz EU, bodo zavarovane osebe ZK v Sloveniji ohranile dostop do zdravstvenega zavarovanje kot je to določeno v EU uredbah o koordinaciji sistemov socialnega varstva do konca prehodnega obdobja (31.12.2020).

V primeru, da pride do nedogovorjenega izstopa, prenehajo veljati vse navedene listine v odnosu med ZK in Slovenijo. Za britanske državljane to pomeni, da njihove listine in evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ne bodo več veljavne v Republiki Sloveniji.

Državljani ZK postanejo državljani tretjih držav in imajo možnost vključitve v obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji. Za tiste državljane ZK, ki so zaposleni ali pa imajo drug status v obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, se nič ne spremeni. Imetniki obrazcev S1 (upokojenci in njihovi družinski člani) se zavarujejo pri ZZZS.

4. Urejanje statusa za študente

V skladu s 66. členom Zakona o visokem šolstvu bodo vsi študenti, državljani ZK, ki bodo ob izstopu ZK iz EU (brexit z dogovorom ali brez dogovora) vpisani v naše javne visokošolske zavode, lahko dokončali začeto stopnjo študija pod enakimi pogoji, kot so jo začeli, torej kot državljani EU in brez plačila šolnine za tujce.

Glede zdravstvenega zavarovanja študentov, državljanov ZK, bodo študenti ob izstopu ZK iz EU zdravstveno zavarovani v skladu s 14. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki določa, da so v skladu s tem zakonom zavarovani tujci, ki se izobražujejo ali izpolnjujejo v Republiki Sloveniji, če niso zavarovani iz drugega naslova.

5. Šolanje otrok državljanov ZK

 • Otroci državljanov ZK bodo tudi po izstopu ZK iz EU ohranili pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije, če bodo prebivali v Republiki Sloveniji, kot določa 10. člen Zakona o osnovni šoli.
 • Na področju srednješolskega izobraževanja imajo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU pravico do izobraževanja v srednjih šolah pod enakimi pogoji. Ob izstopu ZK iz EU bodo državljani ZK izenačeni s tujimi državljani, kar pomeni, da se ne bodo smeli prijaviti na razpisana prosta mesta v rokih, ki veljajo za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU, lahko se bodo prijavili šele na prosta mesta po koncu vpisnih rokov. Prav tako njihovo srednješolsko izobraževanje ne bo brezplačno. Državljani ZK bodo po izstopu ZK iz EU imeli pravico do srednješolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot do sedaj, če bodo ob vpisu sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov dijaka rezidenti Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino ali če bo veljalo načelo vzajemnosti, kot določa 9. člen Zakona o gimnazijah in 7. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
 • Na področju višjega strokovnega izobraževanja je status državljanov ZK po izstopu ZK iz EU urejen podobno, kot na področju srednješolskega izobraževanja, in sicer se bodo državljani ZK po izstopu ZK iz EU, tako kot drugi tuji državljani lahko izobraževali v šolah pod enakimi pogoji kakor državljani Republike Slovenije, če bodo ob vpisu sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezidenti Republike Slovenije za davčne namene ali če bo veljalo načelo vzajemnosti, kot določa 4. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju.

Dodajamo še, da imajo državljani ZK in njihovi družinski člani v obdobju od izstopa do 31. decembra 2020, v skladu z Zakonom o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu, ob upoštevanju načela vzajemnosti, pravico do vzgoje in izobraževanja v javnoveljavnih vzgojnih in izobraževalnih ter študijskih programih ter do opravljanja raziskovalne in razvojne dejavnosti pod enakimi pogoji kot državljani EU.

6. Veljavnost vozniških dovoljenj izdanih v ZK

V primeru, da ZK izstopi iz EU brez dogovora, bo na dan izstopa postalo tretja država. Vendar pa je v vseh državah članicah EU možna uporaba vozniških dovoljenj tretjih držav. Področje je predmet nacionalne zakonodaje vsake posamezne države, ki lahko poleg nacionalnega vozniškega dovoljenja zahteva tudi mednarodno vozniško dovoljenje v skladu z ustrezno Konvencijo o cestnem prometu. V Sloveniji se bo lahko tudi po izstopu uporabljalo vozniško dovoljenje ZK za vožnjo motornih vozil brez mednarodnega vozniškega dovoljenja.

Če želite zamenjati vaše vozniško dovoljenje, ki je bilo izdano v ZK, za novega, izdanega v Sloveniji, lahko to storite v skladu z informacijami na tem spletnem mestu Infotujci. Zamenjava vozniških dovoljenj bo možna tudi po izstopu ZK iz EU. V primeru, da zamenjave ne boste mogli opraviti, lahko do izteka veljavnosti še naprej uporabljate vozniško dovoljenje izdano v ZK.

Državljan Republike Slovenije (RS), ki začasno ali stalno prebiva ali je prebival v tujini in pride začasno ali stalno v RS, bo lahko z veljavnim vozniškim dovoljenjem ZK vozil tista motorna vozila, ki jih sme voziti skladno z omenjenim dovoljenjem. To pravico bo imel največ dve leti od dneva prijave prebivališča v RS.

Iskalnik