Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Z izstopom (tako dogovorjenim kot brez dogovora) bodo podjetja iz Slovenije, ki poslujejo z Združenim kraljestvom, občutila določene spremembe. V primeru izstopa brez dogovora bi nastopila pravila Svetovne trgovinske organizacije (WTO) za carinske tarife in kvote na dobrine, ki se bodisi uvažajo iz Združenega kraljestva v EU ali obratno.

Če dogovora o izstopu ne bo, bo Združeno kraljestvo z vidika EU postalo tretja država brez preferencialnega sporazuma (državljani in poslovni subjekti Združenega kraljestva bodo postali subjekti tretje države). Za blago po poreklu iz Združenega kraljestva se bodo uporabljala pravila WTO in carinske stopnje MFN ('most favoured nation'); enako bo veljalo za blago po poreklu iz EU pri uvozu v Združeno kraljestvo. Pravo EU bo v Združenem kraljestvu prenehalo veljati. Če ne bodo pravočasno sprejeti nujni zakonodajni predlogi in dvostranski dogovori, bodo prenehala veljati vsa dovoljenja, certifikati, tudi vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij, izdanih potrdil ipd. Nastale bodo težave zaradi uvedbe kontrol na meji (carinske kontrole, fitosanitarne kontrole, pravice potrošnikov, podaljšanje postopkov, težave v logistiki). 

Z namenom, da zagotovimo predvidljivo poslovno okolje v nadaljevanju podajamo informacije o specifičnih in najpogostejših vprašanjih s področja notranjega trga in skupne trgovinske politike v povezavi z brexit.

Elektronsko poslovanje

Na področju opravljanja storitev informacijske družbe bodo prenehale veljati zlasti določbe Direktive 2000/31/ES o elektronskem poslovanju in Uredbe 2015/2120 o odprtem internetu. 

To pomeni, da se ponudniki storitev informacijske družbe s sedežem v Združenem kraljestvu, ki zagotavljajo storitve v EU, po izstopu ne bodo mogli več zanašati na načelo države izvora in pravilo o prepovedi mehanizmov predhodne odobritve. Posledično bo za ta podjetja pristojna vsaka posamezna država članica EU27, ki bo uporabljala svoje nacionalne predpise.

Z Uredbo o odprtem internetu so določena skupna pravila za enako in nediskriminatorno obravnavo prometa pri opravljanju storitev dostopa do interneta ter s tem povezanih pravic končnih uporabnikov. Ta pravila bodo še naprej urejala opravljanje storitev dostopa do interneta v EU27, ne glede na to, kje ima ponudnik storitev informacijske družbe sedež.

Geografsko blokiranje

Ob izstopu brez sporazuma se za Združeno kraljestvo ne bo uporabljala Uredba (EU) 2018/3024 o naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank na notranjem trgu. 

Za fizične osebe s prebivališčem v Združenem kraljestvu (ki nimajo državljanstva države članice EU27) ali podjetja s sedežem v Združenem kraljestvu (stranke) to pomeni, da od datuma izstopa brez sporazuma ne bodo upravičeni do koristi iz naslova Uredbe (EU) 2018/302:

  • trgovec jih bo lahko blokiral, omejil ali preusmeril na posebne različice svoje spletne strani, ki bi se lahko razlikovale od različic, do katerih so stranke sprva želele imeti dostop,
  • stranke ne bodo imele jamstva, da bodo lahko v EU „kupovali kot lokalno prebivalstvo“, vključno z izkoriščanjem enakih cen in pogojev v zvezi z dobavo blaga in storitev kot domačini (tj. stranke v matični državi članici trgovca),
  • stranke, ki uporabljajo plačilna sredstva iz Združenega kraljestva, ne bodo zaščitene pred uporabo različnih pogojev za plačilno transakcijo s strani trgovcev, kot jih ponujajo strankam v EU, ali če jim bo onemogočen nakup.

Od datuma izstopa dalje bodo trgovci, ki imajo sedež v Združenem kraljestvu in ponujajo svoje blago ali storitve strankam v EU, še naprej morali spoštovati pravila, ki jih v zvezi s temi dejavnostmi določa Uredba (EU) 2018/302.

Avtorske pravice

Na področju avtorske pravice se za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljala pravila EU. 

Odnose med EU in Združenim kraljestvom bodo urejale glavne mednarodne (večstranske) pogodbe o avtorski pravici. V skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz teh sporazumov, bo mednarodni okvir od datuma izstopa brez sporazuma urejal:

  • varstvo avtorske in sorodnih pravic,
  • trajanje varstva avtorske in določenih sorodnih pravic,
  • obveznosti v zvezi s tehnološkimi zaščitnimi ukrepi in informacijami o upravljanju pravic,
  • podatkovne zbirke,
  • računalniške programe,
  • topografije polprevodnikov,
  • izvrševanje avtorske pravice, vključno z mejnimi ukrepi.

Mednarodni sporazumi ne zagotavljajo enake vrste ali ravni varstva kot jih določa današnji pravni red EU na področju avtorske pravice. Zato bo izstop Združenega kraljestva na področju avtorske in sorodnih pravic imel zlasti posledice za radiodifuzne hiše (Direktiva 93/83/EGS o uskladitvi določenih pravil o avtorski in sorodnih pravicah v zvezi s satelitskim radiodifuznim oddajanjem in kabelsko retransmisijo), kolektivno upravljanje pravic (spletne pravice za glasbena dela (člen 30 Direktive 2014/26/EU o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu)), osirotela dela (Direktiva 2012/28/EU o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih del), dostop do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter druge osebe z zmanjšano zmožnostjo branja (Direktiva (EU) 2017/1564 o določenih dovoljenih uporabah določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko pravico in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja), prenosljivost spletnih vsebin (Uredba (EU) 2017/1128 o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu) in pravico sui generis v zvezi z bazami podatkov (člen 7 Direktive 96/9/ES o pravnem varstvu baz podatkov).

Homologacija motornih vozil

Direktiva 2007/46/ES5 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, se od datuma izstopa brez dogovora ne bo več uporabljala za Združeno kraljestvo. Nastopile bodo posledice za identifikacijo gospodarskih subjektov. V skladu s členom 5(3) Direktive 2007/46/ES morajo proizvajalci s sedežem zunaj Unije imenovati predstavnika s sedežem v Uniji, ki jih bo zastopal pri homologacijskih organih držav članic. Za predstavnike proizvajalcev s sedežem v Združenem kraljestvu se od datuma izstopa ne bo štelo, da imajo sedež v Uniji za namene člena 5(3). Zato proizvajalcem s sedežem zunaj Unije svetujemo, naj sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da bodo imeli njihovi imenovani predstavniki od datuma izstopa sedež v EU27.

Posledice bodo nastale tudi za homologacije in homologacijske organe. Homologacijski organ Združenega kraljestva od datuma izstopa brez dogovora ne bo več homologacijski organ EU v skladu z Direktivo 2007/46/ES. Zato proizvajalec ne bo več mogel dajati motornih vozil s certifikatom o skladnosti, ki se nanaša na homologacijo, ki jo je podelil homologacijski organ Združenega kraljestva. Poleg tega homologacijski organ Združenega kraljestva ne bo več mogel izdajati popravkov ali razširitev takšnih homologacij na podlagi člena 14 Direktive 2007/46/ES. Kar zadeva homologacije, ki jih je organ Združenega kraljestva odobril pred datumom izstopa, Komisija razmišlja o potrebnih in ustreznih ukrepih, da se zagotovi in olajša nadaljnja skladnost s pravom EU.

Homologacija nekaterih vozil in motorjev

Uredbe (EU) št. 167/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil, 168/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov ter 2016/1628 o zahtevah v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij plinastih in trdnih onesnaževal in homologacijo za motorje z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo se od datuma izstopa brez dogovora ne bodo več uporabljale za Združeno kraljestvo. 

To pomeni, da nastopijo posledice za identifikacijo gospodarskih subjektov. Za zastopnike proizvajalcev s sedežem v Združenem kraljestvu se od datuma izstopa ne bo štelo, da imajo sedež v Uniji. Vozila, ki spadajo v področje uporabe zgoraj omenjenih uredb, se lahko dajo na trg, registrirajo, prodajo ali začnejo uporabljati samo, če jim je priložen veljaven certifikat o skladnosti, ki ga izda proizvajalec in ki potrjuje, da je bilo vozilo izdelano v skladu s homologacijo EU, ki jo podeli organ države članice. Zaradi izstopa brez dogovora homologacijski organ Združenega kraljestva od tega datuma ne bo več homologacijski organ EU v skladu uredbami. Homologacijski organ Združenega kraljestva ne bo več mogel opravljati nobenih funkcij in dejavnosti homologacijskega organa za namene uredb glede homologacij, ki jih je podelil pred datumom izstopa. Poleg tega homologacijski organ Združenega kraljestva ne bo več mogel izdajati popravkov ali razširitev takšnih homologacij. Kar zadeva homologacije, ki jih je organ Združenega kraljestva odobril pred datumom izstopa, Komisija razmišlja o potrebnih in ustreznih ukrepih, da se zagotovi in olajša nadaljnja skladnost s pravom EU.

Blagovne znamke in modeli

Od izstopa brez dogovora se za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljala pravila EU na področju blagovnih znamk in modelov Skupnosti. 

Zato bodo blagovne znamke EU in registrirani modeli Skupnosti, registrirani v skladu s pravom Unije (Uredba (EU) 2017/1001 o blagovni znamki Evropske unije in Uredba (ES) št. 6/2002 o modelih Skupnosti), ter neregistrirani modeli Skupnosti, ki so bili na voljo javnosti na način, določen v zakonodaji Unije (Uredba (ES) št. 6/2002), pred datumom izstopa, še naprej veljavni v državah članicah EU27, ne bodo pa več veljavni v Združenem kraljestvu. Vsaka prijava blagovne znamke EU ali registriranega modela Skupnosti, ki ni bila rešena do datuma izstopa, po tem datumu ne bo več zajemala Združenega kraljestva. Vsaka pravica, ki jo bo Urad EU za intelektualno lastnino dodelil na datum izstopa ali po njem, bo zajemala samo države članice EU27. Vse obstoječe zahteve po prednosti starejše blagovne znamke pri blagovnih znamkah EU, ki temeljijo na nacionalnih pravicah na področju blagovne znamke v Združenem kraljestvu, bodo z datumom izstopa nehale veljati v EU.

Blago

Po izstopu brez dogovora se predpisi EU na področju industrijskih proizvodov, ki so namenjeni potrošnikom ali poklicnim uporabnikom, za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljali. To bo imelo za proizvode, dane na trg EU27 po datumu izstopa, posledice za identifikacijo gospodarskih subjektov. Od datuma izstopa proizvajalec ali uvoznik ter pooblaščeni zastopniki ali odgovorne osebe s sedežem v Združenem kraljestvu ne bodo več obravnavane kot gospodarski subjekt s sedežem v Uniji.

Posledice bodo nastale tudi za postopke ugotavljanja skladnosti in priglašene organe. Pri nekaterih vrstah proizvodov zakonodaja Unije zahteva, da v postopku ugotavljanja skladnosti sodeluje usposobljena tretja oseba, imenovana priglašeni organ. Ta mora imeti sedež v državi članici in biti imenovan za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, določenih v ustreznem aktu zakonodaje Unije o proizvodih, s strani priglasitvenega organa države članice. Priglašeni organi Združenega kraljestva bodo po izstopu izgubili status priglašenih organov EU in bodo izbrisani iz informacijskega sistema Komisije o priglašenih organih (podatkovne zbirke NANDO).

Gospodarskim subjektom svetujemo, da sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi bodo zagotovili, da bodo po datumu izstopa v primerih, ko postopki ugotavljanja skladnosti, ki se uporabljajo, zahtevajo sodelovanje priglašenega organa, imeli certifikate, ki jih bo izdal priglašeni organ EU27, s katerimi bodo dokazali skladnost proizvodov, ki jih bodo dali na trg.

Če imajo gospodarski subjekti certifikate, ki jih je pred datumom izstopa izdal priglašeni organ Združenega kraljestva, in nameravajo zadevni proizvod dati na trg EU27 tudi po datumu izstopa, jim svetujemo, da bodisi zaprosijo za nov certifikat, ki ga bo izdal priglašeni organ EU27, bodisi uredijo prenos dokumentacije in pripadajočega certifikata s priglašenega organa Združenega kraljestva na priglašeni organ EU27, ki bo nato prevzel odgovornost za ta certifikat. Ta odgovornost je odvisna od posameznega postopka ugotavljanja skladnosti, ki ga za zadevni proizvod zahteva veljavna zakonodaja o proizvodih iz Priloge.

Veterina, varna hrana in varstvo rastlin

Izstop Združenega kraljestva iz EU brez dogovora bo imel naslednje pravne posledice:
• sorte, ki jih je v Skupne kataloge sort vključilo samo Združeno kraljestvo, bodo izbrisane
• sorte, ki imajo vzdrževalca s sedežem v Združenem kraljestvu, bodo izbrisane.

Pravo družb

Posledice izstopa brez dogovora na področju prava družb EU bodo za podjetja, ustanovljena v Združenem kraljestvu, ki bodo družbe iz tretje države in zato ne bodo samodejno priznana po členu 54 Pogodbe o delovanju Evropske unije v državah članicah. Države članice ne bodo dolžne priznati pravne osebnosti in omejene odgovornosti družb, ki so ustanovljene v Združenem kraljestvu, vendar imajo glavno upravo ali glavni kraj poslovanja v EU27. Podjetja, ustanovljena v Združenem kraljestvu, se lahko priznajo v skladu z nacionalno zakonodajo vsake države članice ali mednarodnimi pogodbami. Zato take družbe, odvisno od veljavnih nacionalnih ali mednarodnih pravil, morda nimajo pravnega statusa v EU in so lahko delničarji osebno odgovorni za dolgove družbe.

Tudi podružnice podjetij, ustanovljenih v Združenem kraljestvu, bodo v državah članicah EU27 podružnice družb iz tretje države in zanje se bodo uporabljala pravila, ki veljajo za podružnice družb iz tretjih držav.

Pravo EU o razkritju, ustanavljanju, ohranjanju kapitala in spremembah ter čezmejnih združitvah se ne bo več uporabljalo za Združeno kraljestvo. Posledično se bodo morali delničarji, vključno z zaposlenimi, upniki in vlagatelji, ki poslujejo z družbami Združenega kraljestva, za ustrezne zaščitne ukrepe zanašati na nacionalna pravila Združenega kraljestva. Pravila EU o obveznem razkritju nekaterih informacij o podjetju v poslovnih registrih se ne bodo več uporabljala.

Zakonodaja EU o dostopu, tudi čezmejnem, do informacij o podjetjih, ki so na voljo v poslovnih registrih EU, se za Združeno kraljestvo ne bo več uporabljala in pravna oblika evropska družba (SE) v Združenem kraljestvu ne bo več na voljo.

Protimonopolna pravila EU

Čeprav bo Združeno kraljestvo po izstopu iz EU postalo tretja država, to ne bo imelo vpliva na uporabnost protimonopolnih pravil EU za družbe v Združenem kraljestvu.

Kot vsaka druga družba, registrirana ali s sedežem v tretji državi, bo družba Združenega kraljestva podvržena protimonopolnim pravilom EU, če se njeno protikonkurenčno ravnanje izvaja ali učinkuje v EU. 

Nadzor nad koncentracijami

Evropski sistem nadzora združevanja se uporablja ne glede na državljanstvo ali državo ustanovitve ali sedež družbe. Zato dejstvo, da bo Združeno kraljestvo po izstopu iz EU postalo tretja država, ne bo vplivalo na uporabo Uredbe ES o združitvah pri družbah Združenega kraljestva, ko bodo izpolnjena merila pristojnosti iz te uredbe. Vse odločbe Komisije v okviru Uredbe ES o združitvah ostanejo veljavne po izstopu Združenega kraljestva.

Iskalnik