Skoči do osrednje vsebine

VZORČENJE, MERITVE IN ANALIZE V PROCESU PRIDOBIVANJA PREMOGA

Rok za prijavo je potekel.

TEHNIČNI DEL PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
Predmet dokumentacije je izvajanje vzorčenja meritev in analiz v procesu pridobivanja premoga v Premogovniku Velenje (v nadaljevanju PV), ki ga je potrebno izvajati po specifikaciji del iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Premogovnik Velenje v pridobivalnem prostoru določenim s koncesijsko pogodbo, letno s podzemnim pridobivanjem premoga pridobi do 4 milijone ton premoga (lignita) za potrebe pridobivanja električne energije v Termoelektrarni Šoštanj. Pri tem je pomembno zagotavljati podatke o kvaliteti premoga, zagotavljati ustrezne klimatske pogoje na delovnih mestih v jamskih prostorih in spremljati vplive v zunanjem okolju.
Laboratorijsko preizkušanje kvalitete premoga, katerega pomemben parameter je kurilna vrednost premoga, je poleg količine premoga ključni parameter na katerem temelji skoraj celotno poslovanje PV. Nadaljnja obdelava teh podatkov služi za potrjevanje obračunske vrednosti prodanega premoga v TEŠ.
V jamskih črpališčih na k +120 in k-130 je vzpostavljen monitoring za ugotavljanje kvalitete vode, ki se uporablja v proizvodnem procesu ali izčrpa na površino. Preverjanje stanja v jamskih črpališčih je potrebno izvajati 2-x letno. Glede na potrebe v procesu pridobivanja premoga pa je potrebno še dodatno vzorčenje na različnih lokacijah.
Pri podzemnem pridobivanju premoga se sproščajo različni plini, ki se nadzorujejo s stacionarnimi merilniki v jami. Vsaj 1-x mesečno je potrebno odvzeti vzorce zraka na odkopih in separatno zračenih deloviščih ter v glavnih izstopih in jih posredovati v analizo. Enkrat letno se izvedejo meritve emisij v zrak na dveh stacionarnih virih emisij PV v ozračje, to sta Ventilatorska postaja Pesje in Ventilatorska postaja Šoštanj.
V proizvodnem procesu se za nemoteno izvajanje procesa pridobivanja premoga uporabljajo viseče transportne dizelske lokomotive Scharf. Meritve emisij izpušnih plinov je potrebno izvesti 4-x letno na vseh lokomotivah, ki so v uporabi.
Kot posledica pridobivanja premoga so znotraj pridobivalnega prostora PV nastala tri ugrezninska jezera Škalsko, Velenjsko in Družmirsko. Vsa jezera imajo naravne pritoke Lepeno, Sopoto in Velunjo. Škalsko jezero je po povezano z Velenjskim jezerom, Velenjsko jezero ima iztok v reko Pako ravno tako tudi Družmirsko jezero. Ker so vsa tri jezera s pritoki in Pako v pridobivalnem prostoru PV oz. njegovem vplivnem območju je potrebno kvaliteto teh površinskih stoječih in tekočih voda spremlja na podlagi izvajanja monitoringa jezer in vodotokov.
Velenjska deponija premoga je locirana znotraj pridobivalnega prostora PV vzhodno od Termoelektrarne Šoštanj. Skladiščenje premoga lahko vpliva tudi na kakovostno stanje okolja zato je potrebno v okviru monitoringa izcednih vod, prašne usedline in aerosolov iz deponije premoga spremljati kvaliteto teh vod in vpliv zapraševanja okolja s premogovim prahom.
Iz površin znotraj industrijskih kompleksov Nove Preloge (NOP) in Klasirnica Pesje (DIK) preko lovilcev olj iztekajo padavinske vode. Za preverjanje pravilnosti delovanja lovilcev olj je potrebno enkrat letno izvesti vzorčenje in analizo padavinski vod, ki iztekajo iz navedenih kompleksov.


Več na portalu javnih naročil