Skoči do osrednje vsebine

Storitve reševanja iz vode in dajanja prve pomoči na kopališčih: Tivoli, Kodeljevo in Kolezija za obdobje treh let

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za »Storitve reševanja iz vode in dajanja prve pomoči na kopališčih: Tivoli, Kodeljevo in Kolezija za obdobje treh let«.

Tabelarni prikaz predmeta javnega naročila je razviden iz str. 19 razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da se v primeru, da naročnik v upravljanje prevzame dodatno kopališče, razširi predmet tega naročila na način, da se doda še prevzeto kopališče pod pogoji, kot izhajajo iz te razpisne dokumentacije in skladno s ponudbo izbranega izvajalca v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Izvajalec s pričetkom del začne takoj po začetku veljavnosti okvirnega sporazuma.

Ponudnik mora za celotno obdobje izvajanja predmeta naročila zagotavljati:
razpolaganje z zadostnim številom usposobljenih reševalcev iz vode, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje,
da vsi reševalci iz vode opravljajo svoje delo z vsemi veljavnimi licencami oz. dovoljenji in izpolnjujejo vse predpisane pogoje za opravljanje dela in nalog reševalca iz vode na bazenskih kopališčih,
da so reševalci iz vode seznanjeni s predpisi iz varstva pri delu ter z nevarnostmi povezanimi z delom reševalcev iz vode,
da reševalci iz vode izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje dela reševalcev iz vode (opravljeno A2 licenco za reševanje iz vode, opravljen zdravniški pregled, potrdilo o opravljenem tečaju iz prve pomoči),
da reševalci iz vode izvajajo vse naloge, določene z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje ukrepov za varstvo pred utopitvami na kopališčih in skladno s temi predpisi opredeljenimi odgovornostmi,
ustrezno osebno opremo reševalcem iz vode,
vse storitve skladno z zahtevami naročnika, strokovno in profesionalno ter skladno z veljavnimi predpisi in standardi za to področje,
da bodo reševalci iz vode na delovnem mestu vsaj 10 minut pred pričetkom opravljanja del kot izhaja iz zgornjega razporeda opravljanja storitev in vse do opravljene ustrezne menjave z drugim reševalcem iz vode v naslednji izmeni oz. do izpraznjenosti bazenov in prostorov s strani kopalcev ter ustrezne zagotovitve pospravljenosti rekvizitov in opreme,
mesečno vodenje dnevnika o opravljenih storitvah (vključujoč najmanj navedbo delavcev, ki so izvajali storitve, porabljenih delovnih ur ter opisa izvedenih storitev) in
druge naloge po navodilih pristojne osebe naročnika.

Ponudnik v celoti prevzema odgovornost za kvalitetno, strokovno in profesionalno delo reševalcev iz vode.

Ponudnik mora imeti za občasno nadomeščanje pri naročniku, na razpolago tudi dodatne reševalce iz vode, ki izpolnjujejo vse zahteve iz razpisne dokumentacije javnega naročila.

V času večjega obiska kopalcev na kopališčih mora ponudnik na zahtevo pristojne osebe naročnika zagotoviti še dodatnega reševalca iz vode.

Ponudnik mora zagotoviti dnevno število reševalcev iz vode skladno z veljavnimi predpisi in predvidenimi urniki obratovanja naročnika, kateri izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje dela reševalca iz vode (licenca A2, opravljen zdravniški pregled, potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči in aktivno znanje slovenskega jezika in izpolnjevati vse druge tehnične in kadrovske ter druge pogoje iz 5. točke III. poglavja te razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje pred podpisom pogodbe od najugodnejšega ponudnika zahteva predložitev ustreznih dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik