Skoči do osrednje vsebine

Revizija zaključnega računa in letnega poročila ter zunanje izvajanje notranjega revidiranja za poslovna leta 2018, 2019 in 2020

Rok za prijavo je potekel.

Predmet navedenega sklopa je izvedba revizij zaključnih računov in letnih poročil naročnika oziroma t. i. zunanje revizije za poslovna leta 2018, 2019 in 2020, ki praviloma obsega:
1. predhodno fazo zunanje revizije (predvidoma zadnje tromesečje tekočega leta);
2. zaključno fazo zunanje revizije (predvidoma januar-februar naslednjega leta).

V skladu s 190. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US in 81/15, 40/2017; ZEKom-1) mora računovodske izkaze in poslovno poročilo naročnika pregledati pooblaščeni revizor. Naročnik sodi med posredne proračunske uporabnike, ki pripravlja letno poročilo predvsem ob upoštevanju naslednjih pomembnejših zakonskih podlag:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13 in 55/15 ZFisP; ZJF),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 ZJF-C in 114/06 ZUE; ZR),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in nadaljnji),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01 in nadaljnji),
- Slovenski računovodski standardi ((Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 popr., 58/06, 112/06 popr., 112/06 popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10 popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14 in 2/15 popr.).

Cilj revidiranja je izrek mnenja, ali računovodski izkazi v vseh pomembenjših pogledih podajajo resnično in pošteno sliko premoženjskega in finančnega stanja, poslovnega izida ter denarnih tokov naročnika v skladu s sprejetim okvirom računovodskega poročanja.

Več na portalu javnih naročil