Skoči do osrednje vsebine

REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA OBDOBJE 2019-2021

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je revidiranje računovodskih izkazov za obdobje 2019-2021 za podjetje Komunala Nova Gorica d.d., ki vsebuje tudi izdelavo predrevizijskih strokovnih mnenj, skladno z Zakonom o revidiranju Zrev-2A (Uradni list RS, št. 65/2008, 63/2013 in 84/2018).

Letni računovodski izkazi obsegajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala in priloge s pojasnili k izkazom. Izvajalec preveri, ali je vsebina poslovnega poročila v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila.

Cilj revizije je pridobitev zadostnih in ustreznih dokazov, ki bodo nudili razumno zagotovilo, da računovodski izkazi za poslovno leto ne vsebujejo pomembnih napačnih podatkov in navedb ter da so prihodki in odhodki v skladu s SRS ter podati mnenje ali računovodski izkazi izkazujejo resnično stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ter poslovni izid in ali so rezultati pravilno predstavljeni v letnem poročilu.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik