Skoči do osrednje vsebine

Rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta Tabora Cerovo

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječega nestanovanjskega objekta Tabor Cerovo (objekt je pod spomeniško zaščito), to je manj zahtevnega objekta, ki bo po izvedeni spremembi, po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) 2012 razvrščen v podrazred 12740-druga nestanovanjska stavba, s pripadajočo zunanjo ureditvijo in priključevanjem na gospodarsko javno infrastrukturo, na zemljiščih parc.št. 745/12 in 745/1, k.o. Ponova vas.
Predmet rekonstrukcije in spremembe namembnosti je obstoječe gospodarsko poslopje Tabora Cerovo, zgrajeno leta 1890, ki je kot pomožni objekt (skedenj, ki je služil za spravilo pridelka). Objekt bo po rekonstrukciji in spremembi namembnosti služil kot pomožni objekt in zavetišče obiskovalcem Tabora Cerovo. Rekonstrukcija obsega naslednja dela:
- zamenjavo vseh dotrajanih delov objekta na način, da se objekt od nivoja tal v celoti demontira na posamezne elemente in ponovno izvede; vsi obstoječi elementi, za katere se ob demontaži ugotovi, da niso dotrajani oz. poškodovani, se ponovno uporabijo; vidni elementi se obrusijo za poenotenje zunanjega izgleda;
- nadomestijo se dotrajani točkovni temelji, sicer pa dimenzijsko dobetonirajo oz. podbetonirajo pod cono zmrzali;
- preko talnih gred se izvede konstrukcija iz brezbarvno impregniranega smrekovega lesa, ki sestoji iz gred, stebrov, leg, ročic ter vešalnega ostrešja, s špirovci, v celoti iz elementov, enakovrednih obstoječim, brez lazurnih premazov. Vsi vidni deli so površinsko krtačeni in brezbarvno transparentno požarno zaščiteni. Konstruktivni elementi so spajani na tradicionalen način, brez uporabe jeklenih veznih vmesnikov.
Predmet javnega naročanja je okoljsko manj obremenjujoča gradnja.
Predmet javnega naročila se izvede na podlagi projektne dokumentacije št. 01/X1 z dne 28. 5. 2018, ki je kot priloga sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jo je izdelalo projektantsko podjetje K & S arhitekti d.o.o., Ljubljana.

Več na portalu javnih naročil