Skoči do osrednje vsebine

Raziskave biotske raznovrstnosti na območju mokrišč Krajinskega parka Strunjan

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila zajema naslednje naloge iz točke I. in II.:

I. Inventarizacija makro in mikro habitatnih tipov
- Popis habitatnih tipov obravnavanega območja (vegetacija, halofiti)
- Popis podvodnih makro in mikrohabitatnih tipov obravnavanega območja (morski travniki, algalna vegetacija)
- Opredelitev habitatnih tipov (glede na razne direktive, bionomska opredelitev)
- Topografski pregled in ocena pokrovnosti

II. Inventarizacija favne in flore pretočne lagune, lagune Stjuža in Strunjanskih solin
- Inventarizacija morske flore (Stjuža, pretočna laguna, ustje, kanali)
- Inventarizacija infavne (Stjuža, pretočna laguna, ustje, kanali)
- Inventarizacija epifavne (Stjuža, pretočna laguna, ustje, kanali)
- Inventarizacija tujerodne favne
- Favnistična, ekološka in naravovarstvena opredelitev vrst

Naročnik si skladno s petim odstavkom 46. člena pridržuje pravico po postopku s pogajanji brez predhodne objave pri izbranem ponudniku naročiti dodatne storitve, in sicer:

III. Vidiki

Več na portalu javnih naročil