Skoči do osrednje vsebine

Preureditev Trga Bratov Mravljakov kot območje prijaznega prometa

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je: Preureditev Trga Bratov Mravljakov kot območje prijaznega prometa,ki zajema rekonstrukcijo Trga bratov Mravljakov v Šoštanju, z namenom ureditve območja prijaznega prometa. V ta namen se menja celotni zgornji ustroj trga, na trg se umesti nova urbana oprema ter posadi drevesa. Vzpostavi se nova prometna ureditev. Območje obdelave zavzema celoten Trg bratov Mravljakov (parcelna št. 1049), Cesto talcev (parc. št. 1085), Levstikovo cesto (parc. št. 1388/5) in Primorsko cesto (parc. št. 1385), vse v delu, kjer se priključujejo na Trg, prehoda skozi stavbi TBM 4 (parc. št. 1039/1) in 6 (parc. št. 1041/1) ter povezavo na parkirišče pri Muzeju usnjarstva (parc. št. 1039/2), vse k.o. 959 Šoštanj.

Skupno območje obdelave obsega 2.977 m2, od tega Trg bratov Mravljakov 2.456 m2, območje obdelave na Cesti talcev 73 m2, območje obdelave na Primorski cesti 121 m2 ter na Levstikovi cesti 28 m2. Prehod skozi stavbo TBM 4 obsega 59 m2, prehod skozi stavbo TBM 6 pa 52 m2. Peš povezava do parkirišča obsega 188 m2. Sočasno z obnovo trga se bodo obnovili tudi komunalni vodi.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito, ni sklopov.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik