GOV.SI

Okoljsko poročilo k četrtim spremembam in dopolnitvam OPN MOL ID

Predmet naročila je izdelava okoljskega poročila k spremembam in dopolnitvam Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del, z dodatkom za presojo sprejemljivosti izvedbe planov na varovana območja za potrebe izvedbe celovite presoje vplivov na okolje ter sodelovanje okoljskih ekspertov v postopku priprave prostorskega akta.

Več na portalu javnih naročil