Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev sofinanciranja za krepitev distribucijskega omrežja električne energije na območju Republike Slovenije. Skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost (NOO) je predvideno sofinanciranje postavitve 980 novih transformatorskih postaj in izgradnje 1520 km nizkonapetostnega omrežja na območju Republike Slovenije.

Namen razpisa je posodobitev nizkonapetostnega električnega distribucijskega omrežja za potrebe priklopa proizvodnih naprav na obnovljive vire energije, toplotnih črpalk in e-mobilnosti, in sicer z:

  • nadgradnjo distribucijskega omrežja z novimi transformatorskimi postajami (v nadaljevanju: TP), kar predstavlja TP postavljeno na novi lokaciji (interpolacija) in/ali TP postavljeno na že obstoječi lokaciji (rekonstrukcija) z vključenimi elementi pametnega omrežja,
  • izgradnjo novega nizkonapetostnega omrežja.

Vlagatelji

Vlagatelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe po ZGD-1, ki imajo v lasti pomemben del distribucijskega sistema, na katerega so priključeni končni odjemalci električne energije v skladu Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o oskrbi z električno energijo ter izpolnjujejo kumulativne pogoje »naravnega monopola. 

Vlagatelj ne more biti lastnik ali upravljavec zaprtega distribucijskega sistema.

Vlagatelj postane končni prejemnik, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.

Rok za prijavo

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 30. 6. 2023, za drugo odpiranje pa 30. 6. 2024.

Če bodo sredstva porabljena pred iztekom zadnjega roka, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev. Morebitni dodatni roki za oddajo vlog bodo glede na razpoložljiva sredstva objavljeni s spremembo javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani ministrstva.

Kontakt

Urad za spodbujanje zelenega prehoda
jr-dist.mope@gov.si