Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2023

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi 19.a člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/0356/1333/14 in 200/20) in Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 96/21 in 133/22) objavlja javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2023 v skladu z Uredbo 651/2014/EU po pravilu GBER – splošna skupinska izjema (ang. General block exemption regulation).

Namen javnega poziva

Finančna pomoč iz javnega poziva je namenjena pokrivanju stroškov vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2023, ki traja od 1. maja 2023 do 31. avgusta 2023.

Upravičenci do sredstev javnega poziva

Do sofinanciranja je upravičen upravljavec žičniške naprave (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) za žičniške naprave, ki javno obratujejo in omogočajo uporabo uporabnikom na pregleden in nediskriminatoren način, če:

  • ima za žičniško napravo veljavno dovoljenje za obratovanje najmanj za obdobje od 16. maja 2023 do 30. septembra 2023,
  • je z žičniško napravo, s katero se prevoz opravlja v zaprtih kabinah, v poletni sezoni obratoval najmanj 40 dni, oziroma s sedežnico ali vlečnico najmanj 24 dni,
  • prihodki od prodanih vozovnic ne pokrivajo stroškov, nastalih v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem žičniške naprave.

Dodatni pogoji in merila za sofinanciranje so podrobneje določeni v Pravilniku o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 96/21 in 133/22) in zadevnem javnem pozivu.

Rok za oddajo vloge

Upravljavec lahko poda vlogo v 30 dneh po objavi javnega poziva na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, najkasneje do 31. maja 2023.

Upravljavec, ki je v 30 dneh po objavi javnega poziva podal vlogo za sofinanciranje, mora Ministrstvu za infrastrukturo do 30. septembra 2023 predložiti še zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev z dokazili o nastalih stroških, in sicer za čas od oddaje vloge do 31. avgusta 2023Upravičen je le tiste vrste strošek, ki je nastal izključno v povezavi z vzdrževanjem oziroma obratovanjem v vlogi navedene žičniške naprave.

Zaradi varovanja osebnih podatkov je potrebno dokazila o upravičenih stroških, ki se nanašajo na osebne podatke (plačilne liste, obračunski listi ipd.), posredovati ministrstvu v zaprti ovojnici s pripisom »OSEBNO ga. Mateja Habe«, s priloženo izjavo vlagatelja/prijavitelja/upravičenca o seznanitvi in pridobitvi privolitev za obdelavo osebnih podatkov.