GOV.SI

IZVAJANJE ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH IN GOZDNIH CEST ZA SEZONOI 2018/2019

Javno naročilo obsega postavitev in odstranitev snežnih kolov, pluženje lokalnih cest brez posipa, posip in pluženje lokalnih cest, posipanje pločnikov in parkirišč, čiščenje snega na pločnikih z ročno samohodno snežno frezo, pluženje makadamskega vozišča, razna ročna dela

Več na portalu javnih naročil