Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje geodetskih storitev v letih 2019 in 2020

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo zajema izvajanje geodetskih storitev (izvedba postopkov ureditve mej, nove izmere, parcelacije, komasacije, izravnave mej, določitve zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje stavbe, sprememba dejanske rabe zemljišča, sprememba bonitete zemljišč, ureditve mej med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, izdelave tehničnega poročila označitve mej z mejniki, zakoličba objektov, izdelava geodetskih načrtov ter ostale geodetske storitve) za naročnika na območju občine Medvode.

Naročnik bo z največ šestimi (6) izbranimi ponudniki, ki bodo v tem postopku oddali dopustne ponudbe in bodo izpolnjevali vse pogoje za priznanje sposobnosti, sklenil okvirni sporazum z veljavnostjo 24 mesecev oz. do 31.12.2020

Več na portalu javnih naročil