Skoči do osrednje vsebine

Izgradnja pilotne stene Podgrič na HC H4 Razdrto Vipava; Rebernice

Rok za prijavo je potekel.

V območju med viaduktoma Podgrič in Barnica, to je med profili P311 in P318 levo, je bilo ob zaključku gradnje hitre ceste zaznano plazovito območje, ki pa je bilo dokončno potrjeno po izvedbi vgradnje dodatnih inklinometrov v letu 2013, ter izvedenih meritvah in inženirsko geoloških pregledih območja opravljenih v okviru geotehničnega opazovanja po končani gradnji. Na podlagi dodatnih geoloških raziskav v letu 2015, je bilo izdelano geološko geomehansko poročilo o preiskavah in monitoringu plazovitega območja s predlogom sanacije. Navedeno poročilo je podlaga za načrtovanje dodatnega podpornega ukrepa v obliki sidrane pilotne stene.
Izdelana je projektna dokumentacijo pilotne stene Podgrič sanacija plazovitega območja med profili P311 in P318 na HC H4 Razdrto Vipava; Rebernice vrste PZI izvajalca GRADIS Biro za projektiranje Maribor d.o.o. št. projekta 4404, oktober 2017 dopolnjeno po reviziji april 2018, dopolnjeno po recenziji julij 2018.
Sanacija plazu obsega izvedbo pilotne stene temeljene v ustrezno flišno osnovo, ki je sidrana s trajnimi geotehničnimi sidri. Pilotna stena bo umeščena na notranji rob vzdrževalne dostopne ceste, med profili P311 4m in P318 + 1,25m, v skupni dolžini 145,25 m. Takšna umestitev pilotne stene tudi omogoča neoviran promet med izvajanjem same konstrukcije.
Konstrukcija je sestavljena iz 57 uvrtanih armiranobetonskih pilotov premera 150cm na medosni razdalji 2,5 in 3,0 m. Piloti so spremenljive dolžine od 18 m do 28 m. Vsi piloti morajo biti uvrtani 3d v povsem čvrsto, zdravo flišno osnovo. Svetlo višino konstrukcije predstavlja vezna greda višine 1,40 m.
Piloti so v vzdolžni smeri povezani s sidrano armiranobetonsko zaključno gredo dimenzije 140 x 190 cm. Sidra so sestavljena iz 4 pramen (4 x 1.5 cm²), kvalitete fpy/fpu = 1570/1770MPa. Predvidena sidra v vezni gredi so skupne dolžine od 26m do 44m, pri tem je dolžina veznega dela 8.0 m in sega v kompaktno flišno podlago. Sile zaklinjanja v sidru so od 350 kN do 370 kN, sidra so v naklonu 30º in 35º. V gredi se izvedejo dodatne odprtine pod kotom 35º za morebitno kasnejše sidranje. Sidra so na posameznih mestih zgoščena na razdalji manjši od 1,5m, zato so izvedena pod različnim kotom in v različnih dolžinah, da se s tem izničijo neugodni vplivi med veznimi deli sider. Razpored sider se prilagaja vsem znanim oviram v zaledju ( vodnjaki podpor 8 in 9, piloti krilnih zidov in nove protivetrne ograje).
V popisih in predračunih so upoštevana 4-vrvna geotehnična sidra. O alternativni spremembi v 5-vrvna sidra, se bo odločilo po izvedbi in preiskavi treh 5-vrvnih testnih sider. V primeru da se pri vrtanju vrtin za geotehnična sidra naleti na obstoječe pilote (oz. druge ovire), je potrebno ponovno izvesti vrtino s horizontalnim odmikom 1-3° ter o tem obvestiti projektanta.
Za gredo pilotne stene se izvede montažna betonska koritnica notranje širine š = 50.0cm in globine 30 cm. Koritnica se na koncu zidu priključi na revizijska jaška  80 ob vznožju stene, iz jaška se odtočna cev naveže na sistem odvodnjavanja premostitvenih objektov ali se po terenu spelje v tlakovan jarek oz. vodni zadrževalnik.
Za potrebe nadaljnjega spremljanja monitoringa se z dvema nadomestnima inklinometroma nadomesti tudi v zadnjih letih poškodovane in neuporabne inklinometre in dodatno vgradi 10 dodatnih inklinometrov, od katerih so 4 vgrajeni v pilote.
Dela na izgradnji pilotne stene Podgrič na HC Razdrto Vipava; Rebernice se bodo v skladu Zakonom o cestah (Ur.l. RS, št. 109/2010 in 48/12) in Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 7/2012) izvajala kot investicijska vzdrževalna dela.

Več na portalu javnih naročil