Skoči do osrednje vsebine

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREDITEV OBČINSKIH CEST OB MEJI Z R HRVAŠKO NA OBMOČJU OBČINE RAZKRIŽJE

Rok za prijavo je potekel.

Vsebina javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije, pri kateri se upoštevajo pravila trajnostne gradnje, ravni okoljskih in podnebnih vplivov, ter zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom, in skladno s priloženo Projektno nalogo, ki je del te razpisne dokumentacije, obsega:
- analizo in posnetek obstoječega stanja pred projektiranjem,
- izdelavo idejne zasnove (IDZ) in idejnega projekta za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IDP),
- izdelavo projektne dokumentacije za razpis (PZR) in izvedbo gradnje (PZI) s finančno ovrednotenim popisom (GOI del, materiala, opreme), ki bo sestavni del razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca del, z vsebino in obliko, kot jo določajo veljavni predpisi, v šest (6) tiskanih izvodih in dveh (2) izvodih na elektronskem mediju, ob čemer mora tekstualni del biti v .doc formatu, preglednice v .xls formatu in grafika v .dwg in .pdf formatu, grafična obdelava načrtov tudi z barvnimi tlorisi, vključno z izjavo projektanta, da je v projektantskem popisu del s projektantsko oceno v projektni dokumentaciji PZR in PZI izvedena delitev stroškov na upravičene in neupravičene, kot jih predvideva ZUVRAS, skladno z recenzijo projektne dokumentacije s strani Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije za infrastrukturo,
- izdelavo študije izvedljivosti, vključno z grobim terminskim načrtom izvedbe del,
- pridobitev vse potrebne dokumentacije, projektnih pogojev, elaboratov in študij ter soglasij v skladu z Gradbenim zakonom, Zakonom o cestah ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (načrtovanje, urbanizem, arhitekturo, pridobitev geodetskega posnetka, cenitve in meritve, izdelavo varnostnega načrta, raziskave, projektantski, geološki, geomehanski in tehnični nadzor, pridobitev potrebnih monitoringov, ogledi, druga tehnično potrebna dokumentacija);
- ostale storitve svetovalnega inženiringa;
za ureditev enajstih odsekov občinskih javnih poti in sicer:
1. JP številka 724771 Gibina meja s Hrvaško in 724784 Gibina
2. JP številka 724781 Gibina meja s Hrvaško
3. JP številka 724873 Razkrižje HŠ 42
4. JP številka 724881 Šprinc Globoka, 724931 Veščica in 724904 Veščica Šprinc meja s Hrvaško (navezava na R1-231)
5. JP številka 724791 Šafarsko meja s Hrvaško
6. JP številka 724812 Razkrižje meja s Hrvaško
7. JP številka 724804 Razkrižje Razkriški breg, 724806 odcep Razkriški breg
8. JP številka 724874 Veščica Prajnar, 724871 Veščica meja s Hrvaško, 724872 Veščica HŠ 12
9. JP številka 724774 Gibina meja s Hrvaško
10. JP številka 724773 Gibina meja s Hrvaško
11. JP številka 724815 Razkrižje HŠ 48, 724816 Razkrižje HŠ 47.

Več na portalu javnih naročil