Skoči do osrednje vsebine

Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje za dograditev odsekov regionalne ceste R3-647

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist na regionalni cesti R3-647/1173 Grosuplje-Mlačevo, 1174 Mlačevo-Krka in 1368 Mlačevo-Rašica, katera zajemajo ureditev površin za kolesarje in pešce, avtobusnih postajališč, krožnega križišča, premostitvenih objektov in cestne razsvetljave.
Za dograditev odsekov regionalne ceste R3-647, v okviru izvedbe vzdrževalnih del v javno korist, skladno s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12) je bila izdelana idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev (IZP), s pridobljenimi projektnimi pogoji, in projektna naloga. IZP obravnava navedeno regionalno cesto in obcestni prostor vzdolž odsekov 1173, 1174 in 1368. Začetek območja obdelave je na odseku 1173 pri priključku lokalne ceste LC 111401 Grosuplje-Malo Mlačevo, ki vodi tudi proti pokopališču na javno pot JP 611152. Območje obdelave se zaključi na odseku 1174, za prometnim znakom, ki označuje konec naselja Veliko Mlačevo v smeri proti Krki oz. za priključkom lokalne ceste LC 111080 Veliko Mlačevo-Velika Loka in na odseku 1368, pred prometnim znakom, ki označuje konec naselja Veliko Mlačevo v smeri proti Vidmu.
Predmet naročila se izdela na podlagi že izdelanih:
- IZP št. G-401, ki jo je izdelalo podjetje Simpl d.o.o., Šentjur pri Celju in
- projektne naloge, ki je bila potrjena s strani naročnika in Direkcije RS za infrastrukturo.
Oba dokumenta se nahajata v prilogi št. 2 in se smatrata kot del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Navedena dokumenta na obravnavanem območju predvidevata ureditev:
- deloma dvosmerne kolesarske poti vzporedno z regionalno cesto in deloma mešanih površin, vključno s premostitvenimi objekti,
- krožnega križišča na križišču treh odsekov R3-647/1173, 1174 in 1368,
- poškodovanega vozišča (skladno s predpisano plansko dobo, ki velja za rekonstrukcije in dograditve),
- premostitvenih objektov na območju posega z rekonstrukcijami ali dograditvami,
- avtobusnih postajališč izven vozišča, s tipskimi avtobusnimi nadstrešnicami občine Grosuplje,
- prehodov za pešce trasa predstavlja šolske poti,
- odvodnjavanja cestnih meteornih voda, deloma s prostim odtokom preko bankin in deloma z meteorno kanalizacijo in izpusti v vodotoke,
- delne zaščite in prestavitve obstoječih komunalnih vodov, ki jih tangira predvidena trasa (razvidni iz katastra javne infrastrukture) ter delna dograditev. V primeru zahteve po posodobitvi ali razširitvi/dograditvi/novogradnji vodov, ki niso v lasti naročnika, bo izbrani ponudnik dolžan od predlagatelja/upravljavca pridobiti in upoštevati PZI oz. jo v nasprotnem primeru izdelati na stroške predlagatelja/upravljavca posameznega voda (v roku, ki ga določi predlagatelj/upravljavec). Upoštevati je potrebno, da se temu primerno izdelajo tudi ločeni popisi del/mape/rekapitulacije. Stroški posodobitve ali razširitve/dograditve/novogradnje vodov padejo na predlagatelja/upravljavca.
Ker naročnik kandidira za pridobitev EU sredstev iz naslova financiranja kolesarskih površin razpis Prednostna naložba 4.4: Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, je potrebno predmet naročila izdelati tudi skladno z razpisnimi pogoji (http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/Pozivi/Drugo_povabilo.pdf, http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Tretje_spremembe_drugega_povabila_24_4_2019.pdf.).
V predmet naročila sodijo tudi izdelava vseh potrebnih preiskav, študij, elaboratov, načrtov ipd. za izpolnitev pogodbenih obveznosti za to javno naročilo; tolmačenje projektne dokumentacije v času izdelave le-te in vso potrebno koordinacijo z naročnikom, Direkcijo RS za infrastrukturo in ostalimi soglasodajalci. Upoštevati je potrebno tudi razdelitev gradnje na več sklopov.
Predmet naročila je tudi proj.nadzor.

Več na portalu javnih naročil