Skoči do osrednje vsebine

IZBIRA IZVAJALCA ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV OŠ JOŽETA GORJUPA IN VRTCA PLAVČEK

Rok za prijavo je potekel.

Predmet razpisa je celovit in ni razdeljen na sklope.

Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela. Izvajalec mora z vsemi deli zaključiti najkasneje do 23. 8. 2019.

Naročnik ponudnike izrecno obvešča, da bo sočasno z deli oddanimi po tem javnem naročilu na istem objektu Osnovne šole Jožeta Gorjupa in Vrtca Plavček potekala tudi izvedba energetske sanacije objekta skladno s koncesijsko pogodbo za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Kostanjevica na Krki. Ponudniki morajo navedeno dejstvo upoštevati pri pripravi ponudbe v obsegu in na način, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji in vzorcu pogodbe. Izvajalec bo moral zagotavljati tekočo koordinacijo del z izvajalci del energetske sanacije in koncesionarjem, ki bodo sočasno izvajali dela na objektu, pri čemer bo moral izvedbo svojih del prilagajati dinamiki izvajanja del energetske sanacije po koncesijski pogodbi in dela izvajati na način, da se ne ovira izvajanja del energetske sanacije po koncesijski pogodbi. Izvajalec mora planirati izvedbo del skladno z navodili gradbenega nadzora in naročnika ter usklajeno s koncesionarjem. Ponudnik mora navedeno vključiti in upoštevati pri oblikovanju ponudbene cene. Naročnik iz tega razloga izvajalcu ne bo priznal nobenih dodatnih stroškov.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik