Skoči do osrednje vsebine

Gradnja infrastrukture znotraj območja OPPN Zagradec-Dečja vas

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo obsega izgradnjo dostopne ceste, pešpoti in gospodarske javne infrastrukture. Dostopna cesta, ki se na obstoječe javno cestno omrežje navezuje preko regionalne ceste R3-649/2915 ZagradecAmbrusŽvirče, bo služila za dostop do nove stanovanjske pozidave na tem območju, kjer je predvidena izgradnja 16 prostostoječih enodružinskih hiš z vso pripadajočo gospodarsko javno infrastrukturo. Za varno peš komunikacijo znotraj območja OPPN se bo ob zahodnem robu vozišča umestil pas za pešce. Na severnem robu območja se bo na mestu slepega zaključka dostopne ceste izvedlo obračališče. Pešpot se bo uredila med obračališčem in obstoječo LC 289070. Skupna dolžina dostopne ceste bo znašala cca 270 m, skupna dolžina pešpoti pa caa 53 m. Na obravnavanem območju se nahaja gospodarska javna infrastruktura, in sicer elektroenergetsko, vodovodno in telekomunikacijsko omrežje. Predvidena je izgradnja manjkajoče GJI, in sicer izgradnja padavinske kanalizacije, komunalne kanalizacije, ter cestne r

Več na portalu javnih naročil