GOV.SI

Predmet investicije: Širitev matične Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje na Tovarniški cesti 14 v Grosupljem, z vsemi potrebnimi priključki na javno infrastrukturo in zunanjo, prometno ureditvijo. Obstoječi objekt šole se razširi za 8 učilnic s pripadajočimi pomožnimi prostori (kabineti, garderobe, sanitarije, tehnični prostori itd.). Širitev obsega tudi izgradnjo novega športnega objekta, v katerem se zagotovi 3 vadbene površine z možnostjo organiziranja uradnih panožnih tekmovanj (košarka, rokomet, odbojka, dvoranski nogomet), s potrebnimi pomožnimi prostori (garderobe s tuši, sanitarije, prostor za športno opremo (blazine, stojala), tehničnim prostorom (za hrambo tribun, stolov, zaščite poda in drugih pripomočkov za organizacijo različnih dogodkov), prostorom za športne pedagoge in drugimi potrebnimi spremljajočimi prostori. V obstoječem objektu šole se prostori borilnice preuredijo v garderobe za učence.
Predmet investicije je okoljsko manj obremenjujoča gradnja.
Predmet investicije vključuje:
- sklop 1: gradbena in obrtniška dela, elektro in strojne instalacije ter zunanjo ureditev
- sklop 2: dobavo in vgradnjo osebnega dvigala, ki vključuje tudi zagon, pridobitev ustreznih dovoljenj za obratovanje dvigala in vzdrževanje v garancijski dobi
- dobavo in montažo opreme za učilnice in športni objekt.
Predmet investicije se izvede na podlagi projektne dokumentacije PZI št. 22/2017. Projektno dokumentacijo je izdelalo projektantsko podjetje Esplanada d.o.o., Šentrupert.
Rok izvedbe del (kot bo izhajal iz pogodb, ki se do konca marca 2019 skleneta z izvajalcema del): Predviden začetek izvajanja del je s sklenitvijo pogodbe oziroma po uvedbi izvajalcev del v delo, po predhodno usklajenem in potrjenem terminskem planu z naročnikom.
V 1. fazi se izvedejo gradbena in obrtniška dela ter elektro in strojne instalacije za dozidavo šole. Za to fazo mora biti celotna pogodbena obveznost (vključno s pridobitvijo delnega uporabnega dovoljenja po končani 1. fazi) izvedena najkasneje do 31. 10. 2019.
V 2. fazi se izvedejo gradbena in obrtniška dela ter elektro in strojne instalacije za športno dvorano ter zunanja ureditev. Za to fazo mora biti celotna pogodbena obveznost (vključno s pridobitvijo končnega uporabnega dovoljenja (za obe fazi)) izvedena najkasneje do 31. 3. 2020.
Dobava in montaža opreme za učilnice in športni objekt se izvede po dokončanju vseh gradbeno-obrtniških in instalacijskih del.
Vrednost investicije: Vrednost investicije za sklop 1 in 2, kot bo izhajala iz pogodb, ki se skleneta z izvajalcema del, je 3.206.734,50 EUR brez DDV.
Ocenjena vrednost investicije za dobavo in montažo opreme za učilnice in športni objekt je 510.000,00 EUR brez DDV.

Več na portalu javnih naročil