Skoči do osrednje vsebine

Rok za prijavo je potekel.

Predmet investicije: Širitev matične Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje na Tovarniški cesti 14 v Grosupljem, z vsemi potrebnimi priključki na javno infrastrukturo in zunanjo, prometno ureditvijo. Obstoječi objekt šole se razširi za 8 učilnic s pripadajočimi pomožnimi prostori (kabineti, garderobe, sanitarije, tehnični prostori itd.). Širitev obsega tudi izgradnjo novega športnega objekta, v katerem se zagotovi 3 vadbene površine z možnostjo organiziranja uradnih panožnih tekmovanj (košarka, rokomet, odbojka, dvoranski nogomet), s potrebnimi pomožnimi prostori (garderobe s tuši, sanitarije, prostor za športno opremo (blazine, stojala), tehničnim prostorom (za hrambo tribun, stolov, zaščite poda in drugih pripomočkov za organizacijo različnih dogodkov), prostorom za športne pedagoge in drugimi potrebnimi spremljajočimi prostori. V obstoječem objektu šole se prostori borilnice preuredijo v garderobe za učence.
Predmet investicije je okoljsko manj obremenjujoča gradnja.
Predmet investicije vključuje:
- sklop 1: gradbena in obrtniška dela, elektro in strojne instalacije ter zunanjo ureditev
- sklop 2: dobavo in vgradnjo osebnega dvigala, ki vključuje tudi zagon, pridobitev ustreznih dovoljenj za obratovanje dvigala in vzdrževanje v garancijski dobi
- dobavo in montažo opreme za učilnice in športni objekt.
Predmet investicije se izvede na podlagi projektne dokumentacije PZI št. 22/2017. Projektno dokumentacijo je izdelalo projektantsko podjetje Esplanada d.o.o., Šentrupert.
Rok izvedbe del (kot bo izhajal iz pogodb, ki se do konca marca 2019 skleneta z izvajalcema del): Predviden začetek izvajanja del je s sklenitvijo pogodbe oziroma po uvedbi izvajalcev del v delo, po predhodno usklajenem in potrjenem terminskem planu z naročnikom.
V 1. fazi se izvedejo gradbena in obrtniška dela ter elektro in strojne instalacije za dozidavo šole. Za to fazo mora biti celotna pogodbena obveznost (vključno s pridobitvijo delnega uporabnega dovoljenja po končani 1. fazi) izvedena najkasneje do 31. 10. 2019.
V 2. fazi se izvedejo gradbena in obrtniška dela ter elektro in strojne instalacije za športno dvorano ter zunanja ureditev. Za to fazo mora biti celotna pogodbena obveznost (vključno s pridobitvijo končnega uporabnega dovoljenja (za obe fazi)) izvedena najkasneje do 31. 3. 2020.
Dobava in montaža opreme za učilnice in športni objekt se izvede po dokončanju vseh gradbeno-obrtniških in instalacijskih del.
Vrednost investicije: Vrednost investicije za sklop 1 in 2, kot bo izhajala iz pogodb, ki se skleneta z izvajalcema del, je 3.206.734,50 EUR brez DDV.
Ocenjena vrednost investicije za dobavo in montažo opreme za učilnice in športni objekt je 510.000,00 EUR brez DDV.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik