Skoči do osrednje vsebine

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE OD 01.11.2019 DO 30.4.2021

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dobava električne energije za obdobje 18 mesecev, to je od 01.11.2019 do 30.4.2021.
Podatki o merilnih mestih: številka merilnega mesta, naziv merilnega mesta in naslov merilnega mesta, so navedeni v Prilogi št. 1. »PREDAJNA IN MERILNA MESTA« Predvidena količina dobave električne energije je 3.600.000 kWh, za obdobje 18 mesecev. Merjenje bo v času visoke (1.800.000 kWh) in male tarife (1.800.000 kWh).

Ponudnik mora ponuditi dobavo električne energije za vsa predvidena odjemna mesta.
Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb dejanskega obsega naročila od razpisanega, odvisno od dejanskih potreb. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg dobavljene električne energije manjši od predvidene.
Ponudnik mora ponuditi minimalno 50% dobavljene električne energije pridobljene iz OVE oziroma SPTE, kot določa zakon, ki ureja energetiko.

Odjem električne energije bo v času visoke in male tarife.

Pri predmetu javnega naročila so upoštevani okoljski vidiki.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

Več na portalu javnih naročil