Skoči do osrednje vsebine

1. transnacionalni razpis za raziskovalno inovacijske projekte Evropskega partnerstva za vzdržno modro gospodarstvo

Rok za prijavo je potekel.

Uvod

1. transnacionalni razpis evropskega partnerstva Sustainable Blue Economy Partnership  (SBEP): »The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future« izhaja iz vizije SBEP za oblikovanje, usmerjanje in podporo pravični in vključujoči tranziciji v obnovljivo, prožno in vzdržno modro gospodarstvo. Spodbuja potrebne spremembe na poti v podnebno nevtralno, vzdržno, produktivno in konkurenčno modro gospodarstvo do 2030.  Razpis je namenjen čim širšemu vključevanju deležnikov v krepitev vzdržnega evropskega modrega gospodarstva z iskanjem inovativnih rešitev, ki hkrati krepijo prožnost morskih ekosistemov. « Temelji na Strateškem in inovacijskem programu (SRIA) SBEP.

Opis razpisa

5 prioritetnih razpisanih tematik vključuje vse evropske morske bazene (Mediteran, Severno morje, Baltik, Črno morje, Atlantik):

 • Planiranje in upravljanje rabe morja na regionalni ravni
 • Razvoj morskih priobalnih večnamenskih infrastruktur za podporo modremu gospodarstvu
 • Podnebno nevtralni, okoljsko vzdržni in modri hrana in krma, pridobljeni z učinkovito rabo virov
 • Zelena tranzicija pridelave in predelave modre hrane
 • Testna uporaba primerov »Oceanskega digitalnega dvojčka (ang. Ocean Digital Twin)« na nivoju evropskih morskih bazenov in Atlantskega oceana

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije sofinancira vseh 5 razpisnih tematik.

Tematike naslavljajo poti od raziskav do politik za opazovanje, ocenjevanje in blaženje vplivov klimatskih sprememb na ekološka bogastva in ekosistemske storitve, od katerih so odvisna naša gospodarstva in družba, vključno s priobalnimi skupnostmi.

Podrobneje so tematike opisane na spletni strani SBEP (v ang.), kjer je navedeno tudi, ali se morajo projektni predlogi nanašati na enega ali več morskih bazenov.

Postopek razpisa bo dvostopenjski, pri čemer bo na prvi stopnji obvezno potrebno oddati pred-prijavo, na drugi stopnji pa končno prijavo prek elektronskega sistema za oddajo predlogov (EPSS).

Rok za (obvezno) oddajo pred-prijav: 14. april 2023, do 15:00 CET (lokalni čas v Bruslju)

Rok za oddajo končnih prijav: predvidoma 13. september 2023, do 15:00 CET (lokalni čas v Bruslju).

Predviden začetek izvajanja izbranih projektov je med februarjem 2024 in majem 2024.

Prijave morajo biti napisane izključno v angleščini in oddane preko spletnega portala (EPSS).

Partnerske države

Sredstva za razpis poleg Evropske komisije zagotavlja 34 organizacij iz Belgije, Cipra, Danske, Estonije, Ferskih otokov, Finske, Francije, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Irske, Islandije, Italije, Latvije, Litve, Malte, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovenije, Španije, Švedske in Turčije. Vse sodelujoče države ne sofinancirajo vseh 5-ih razpisnih tematik. Pregled tematik, ki jih financira:

 • posamezna država, je objavljen na straneh 113-123 Aneksa B (v ang.)
 • posamezna nacionalna organizacija, je objavljen v tej tabeli (v ang.)

V transnacionalnem projektnem konzorciju morajo sodelovati najmanj trije partnerji iz najmanj treh različnih partnerskih držav, ki zaprošajo za financiranje najmanj treh različnih nacionalnih organizacij, sodelujočih v posamezni prioritetni tematiki razpisa.

Upoštevajte, da mora vsak partner v projektu izpolnjevati merila za upravičenost in pravila svoje nacionalne organizacije za financiranje, ki so opisana v aneksu B (v ang.).

Pri prijavi projekta lahko sodelujejo tudi partnerji, iz držav, ki ne sodelujejo v razpisu, ali drugi partnerji, ki za to zagotovijo lastna sredstva, a se njihovo sodelovanje ne upošteva pri najmanjšem številu sodelujočih partnerjev v projektu.

Širok in močan multidisciplinarni transnacionalni projektni konzorcij za dosego ciljev naslavlja tudi transverzalne tematike, vpliv projektnih dosežkov pa povečuje z vključevanjem relevantnih partnerjev vzdolž raziskovalne verige (ang.: multi actor approach - MAA). Da bi bili predlogi projektov, skladno z namenom razpisa, že od zasnove čim bolj usmerjeni v učinke ter dolgoročni vpliv na spremembe v proizvodnji, okolju in družbi, je priporočljivo, da prikažejo načrt za povečanje vpliva, kot je priporočen v aneksu A (ang. Theory of change), in načrt ravnanja s podatki, kot je priporočen v aneksu F (ang. Open Access and Fair Data).

Ocenjevalna merila

Ocenjevalna merila za predloge projektov, ki jih bo upošteval mednarodni ocenjevalni panel:

 • na 1. stopnji (pred-prijava projekta):
  • odličnost (ustrezanje vsebini razpisa, novosti raziskav) in
  • vpliv (kredibilnost poti za dosego pričakovanih ciljev in vplivov, določenih v razpisu, dodana vrednost transnacionalnega sodelovanja in mreženja);
 • na 2. stopnji (prijava končnega projekta):
  • odličnost (ustrezanje vsebini razpisa, novosti raziskav),
  • vpliv (kredibilnost poti za dosego pričakovanih ciljev in vplivov, določenih v razpisu, dodana vrednost transnacionalnega sodelovanja in mreženja) in
  • kakovost in učinkovitost izvajanja (kakovost delovnega načrta in učinkovitost njegovega izvajanja, obravnava tveganj, ustreznost predlaganih virov - človeških in finančnih, vloga vsakega partnerja in potrebna ekspertiza celotnega konzorcija, primernost partnerjev in uporabljenih virov, tako človeških kot glede opreme).

Upravičenci

Slovenski prijavitelji morajo biti registrirani v registru raziskovalnih organizacij (SICRIS) pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). To so lahko univerze, javni ali privatni raziskovalni zavodi, nevladne organizacije in podjetja.

Sodelujoči raziskovalci morajo imeti za obdobje izvajanja projekta (2024-2026/2027) proste raziskovalne ure. Projektne aktivnosti slovenskih partnerjev mora voditi raziskovalec, ki izpolnjuje pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS št. 186/21-ZDeb).

Financiranje upravičenih stroškov slovenskih upravičencev bo temeljilo na osnovi izbrane FTE kategorije, kot jo določa ARRS.

Slovenskim prijaviteljem ni potrebno oddati predprijave niti končne prijave projekta na nacionalnem nivoju. K pogajanjem za podpis pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za visoko izobraževanje, znanost in inovacije bodo povabljeni slovenski partnerji v transnacionalnih projektih, ki se bodo po mednarodni evalvaciji uvrstili na prioritetno prioritetni listo najboljših projektov.

Maksimalna višina nacionalnih sredstev in čas trajanja projektov

Sofinancira se največ 300.000,00 EUR za vse slovenske partnerje v enem projektu (največ 100.000,00 EUR letno).

Višina vseh razpisanih sredstev za sofinanciranje slovenske udeležbe znaša 900.000,00 EUR.

Čas trajanja projektov je 36 mesecev.

Več informacij in spletne povezave (v angleškem jeziku)

Spletna stran partnerstva (SBEP): https://www.bluepartnership.eu/

SBEP SRIA (februar 2021): Sustainable Blue Economy Partnership draft SRIA_V1.0.1.pdf (jpi-oceans.eu)

SBEP razpis: https://www.bluepartnership.eu/#call

___

Prijavite se na spletni seminar z glavnimi informacijami o razpisu, ki bo 2. 3. 2023 od 14:00 do 16:30 ure preko spletne strani AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE WebEx Enterprise Site - Register Meeting

Dnevni red seminarja:

 • Uvod v 1. transnacionalni razpis
 • Predstavitev prioritetnih tematik
 • Splošne informacije o prijaviteljih
 • Proces razpisa, pravila za upravičenost, evalvadcijski kriteriji in postopek izbire
 • Predstavitev spletnega portala za prijavo predlogov projektov (EPSS) in orodja za iskanje partnerjev
 • Predstavitev dogodka za srečanje partnerjev
 • Zaključki in naslednji koraki

___

Spletni portal za (pred)prijavo projekta: https://proposals.etag.ee/sustainable-blue/

Orodje za iskanje partnerjev: SBEP EPSS (etag.ee)

Kontakt za splošne informacije o razpisu - sekretariat razpisa: call-secretariat@agencerecherche.fr

Kontakt

Mag. Marta Šabec

E: marta.sabec@gov.si

T: +386 (0)1 478 47 39

M: +386 (0) 31 361 159