GOV.SI

Visoki predstavnik za nasledstvo

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Visoki predstavnik za nasledstvo zagotavlja uresničevanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva, ki je bil podpisan 29. junija 2001 na Dunaju in je edini mednarodni sporazum, ki ureja pravice in obveznosti med državami naslednicami po razpadu nekdanje SFRJ. V zvezi s tem predstavlja in zastopa stališča, ki jih je predhodno potrdila Vlada Republike Slovenije.

Resorna ministrstva, v katerih pristojnost spadajo zadeve, opredeljene v Sporazumu o vprašanjih nasledstva, izvajajo sporazum v sodelovanju z visokim predstavnikom za nasledstvo. Le-ta pri svojem delu sodeluje tudi s Skladom Republike Slovenije za nasledstvo, Banko Slovenije ter drugimi državnimi organi in institucijami, ki so pooblaščeni za izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva, glede vprašanj, ki nastanejo pri njegovem izvajanju.

Visokega predstavnika imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za zunanje zadeve, s soglasjem ministra, pristojnega za finance in je neposredno odgovoren Vladi Republike Slovenije. Hkrati pa mora o svojem delu poročati Vladi Republike Slovenije po vsakokratnem zastopanju stališč, najmanj pa enkrat na leto.