GOV.SI

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije svetuje Vladi pri pripravi in spreminjanju visokošolske zakonodaje, sodeluje pri načrtovanju razvoja visokošolskega izobraževanja, spodbuja in razvija sodelovanje med visokošolskimi zavodi ter opravlja naslednje naloge:

 • v sodelovanju z visokošolskimi zavodi pripravi strokovna izhodišča za oblikovanje nacionalnega programa visokega šolstva,
 • določi merila za ocenjevanje študijskih programov z vidika njihove mednarodne primerljivosti in trajanja študija,
 • daje soglasje k študijskim, znanstveno-raziskovalnim in umetniškim programom visokošolskih zavodov v skladu z 32. členom oziroma z drugim odstavkom 42. člena Zakona o visokem šolstvu,
 • določa merila za prehode med študijskimi programi,
 • določa merila za spremljanje in ocenjevanje kvalitete in učinkovitosti izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela,
 • daje mnenje o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskih zavodov in uvedbo novih programov,
 • daje mnenje o izpolnjevanju pogojev raziskovalnih organizacij za sodelovanje pri izvajanju nacionalnega programa,
 • daje mnenje k predpisu iz 75. člena Zakona o visokem šolstvu,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije pri vprašanjih, ki se nanašajo na znanstveno-raziskovalno dejavnost visokošolskih zavodov, sodeluje s Svetom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Člani sveta

 • prof. dr. Klavdija Kutnar
  predsednica / 28. 3. 2019

Predstavnika visokošolskih zavodov

 • prof. dr. Štefko Miklavič
  član na predlog Rektorske konference Republike Slovenije / 28. 3. 2019
 • prof. dr. Janja Hojnik
  član na predlog Rektorske konference Republike Slovenije / 28. 3. 2019

Predstavnika javnih raziskovalnih zavodov

 • prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič
  član na predlog Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije / 28. 3. 2019
 • dr. Gregor Pobežin
  član na predlog Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti / 28. 3. 2019

Predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, razred umetnosti

 • akad. Milček Komelj
  član na predlog Slovenske akademije znanosti in umetnosti / 28. 3. 2019

Predstavnika zaposlenih na visokošolskih in raziskovalnih zavodih

 • izr. prof. dr. Gregor Polančič
  član na predlog Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije in Neodvisnega sindikata delavcev Ljubljanske univerze / 28. 3. 2019
 • doc. dr. Gorazd Kovačič
  članica na predlog Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije in Neodvisnega sindikata delavcev Ljubljanske univerze / 9. 5. 2019

Predstavnica višjih strokovnih šol

 • Jasmina Poličnik
  članica na predlog Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije / 28. 3. 2019

Predstavniki gospodarstva

 • Jože Smole
  član na predlog Združenja delodajalcev Slovenije / 28. 3. 2019
 • Barbara Krajnc
  član na predlog Gospodarske zbornice Slovenije / 28. 3. 2019
 • Karmen Fortuna
  član na predlog Trgovinske zbornice Slovenije / 28. 3. 2019
 • Dare Stojan
  član na predlog Obrtno-podjetniške zbornice / 28. 3. 2019

 Predstavniki študentov

 • Pia Mernik
  članica na predlog Študentske organizacije Slovenije / 28. 3. 2019
 • Gabriel Jablanovec
  član na predlog Študentske organizacije Slovenije / 28. 3. 2019
 • Miha Župančič
  član na predlog Študentske organizacije Slovenije / 28. 3. 2019
 • Mubina Vrtagić
  član na predlog Študentske organizacije Slovenije / 28. 3. 2019

Člani sveta po položaju

 • prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani
  član / 28. 3. 2019
 • prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru
  član / 28. 3. 2019
 • prof. dr. Dragan Marušič, rektor Univerze na Primorskem
  član / 28. 3. 2019
 • prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici
  član / 28. 3. 2019
 • akad. Tadej Bajd, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti
  član / 28. 3. 2019
 • dr. Franc Čuš, predsednik Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
  član / 28. 3. 2019
 • dr. Mark Pleško, predsednik Inženirske akademije Slovenije
  član / 28. 3. 2019