Skoči do osrednje vsebine

Svet za razvoj informatike v državni upravi

Svet je odgovoren za vodenje, koordiniranje in nadzor nad razvojem informatike v državni upravi.

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 01301-1/2015/20, z dne 12. 3. 2015, ustanovila Svet za razvoj informatike v državni upravi (sprememba sklepa 01301-1/2015/31, 23. 11. 2017), ki usmerja razvoj informacijsko komunikacijskih sistemov državne uprave in upravljanje njihovih finančnih virov.

Z ustanovitvijo Sveta je zagotovljena enotna platforma delovanja in sprejemanja konsenza na čim višji ravni odločanja, učinkovita koordinacija ter intenzivno izvajanje aktivnosti na operativni ravni.

Svet za razvoj informatike v državni upravi deluje na podlagi sprejetega poslovnika, ki ureja način in organizacijo dela Sveta, ki ga sestavljajo:
- strateški svet (SS),
- koordinativna delovna skupina (KDS) in
- operativna delovna skupina (ODS).

Organi morajo pred vzpostavitvijo vsakega projekta, nabave in investicijskega vzdrževanja ter nadgradnje, ki vključuje katerokoli IT rešitev, pridobiti soglasje Sveta. Med te rešitve ne sodijo storitve stacionarne telefonije, mobilne telefonije, IP telefonije, fotokopirne naprave, fotoaparati, projektorji, sistemi za video nadzor, videokonferenčni sistemi, naprave za neprekinjeno napajanje, klimatske naprave, generatorji in podobno.

Svet daje soglasja organom za izvedbo javnih naročil, katerih vrednost presega 20.000 evrov brez DDV.

Organi v ta namen in glede na predmet nabave izpolnijo identifikacijski karton projekta, nabave in investicijskega vzdrževanja ter nadgradnje.

Gradivo organi pošljejo na elektronski naslov svet.it@gov.si.

Strateški svet

 • vodi, koordinira, usmerja in nadzoruje aktivnosti povezane z razvojem informatike v državni upravi,
 • obravnava in potrjuje strateške usmeritve na področju IT v državni upravi,
 • potrjuje akcijske načrte in druge izvedbene dokumente,
 • poroča vladi o delu Sveta za razvoj informatike,
 • daje soglasje ministrstvom, organom v njihovi sestavi in vladnim službam, k vsem projektom ali aktivnostim, katerih rezultat je nakup, vzdrževanje, ali razvoj IT opreme in rešitve, ki imajo finančne posledice nad vrednostjo, ki jo določi vlada, razen za informacijsko komunikacijske sisteme iz drugega odstavka 74.a člena Zakona o državni upravi,
 • po potrebi ustanovi operativne delovne skupine in podskupine ter nadzira njihovo delo

Koordinativna delovna skupina

 • priprava akcijskih načrtov in predlogov za strateški svet,
 •  koordinacija in zagotavljanje pogojev za uresničevanje ukrepov in aktivnosti na področju IT na resornih ministrstvih in vladnih službah,
 • nudenje strokovne pomoči strateškemu svetu pri odločitvah.

Operativna delovna skupina

 • izvajanje aktivnosti in priprava izvedbenih in drugih dokumentov na podlagi akcijskih načrtov,
 • priprava poročil o delu, ki jih posreduje koordinativni delovni skupini v seznanitev in strateškemu svetu v pregled in potrditev,
 • pregled dobrih praks in priprava ukrepov za izboljšave,
 • nudenje strokovne pomoči strateškemu svetu in koordinativni delovni skupini pri odločitvah,
 • sodelovanje pri delu drugi operativnih delovnih skupin in podskupin na področju informatike.
Iskalnik