GOV.SI

Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije

Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja jezikovne politike  je zadolžena za sledeča naloge:

  • spremlja in spodbuja izvajanje ukrepov in doseganje ciljev iz nacionalnega programa,
  • spremlja in spodbuja izvajanje ukrepov in doseganje ciljev akcijskih načrtov za jezikovno izobraževanje in jezikovno opremljenost, 
  • sprejema poročila o izvedenih ukrepih,
  • po potrebi skrbi za koordinacijo izvajanja ukrepov, ki zahtevajo sodelovanje več vladnih organov ali nosilcev javnih pooblastil,
  • daje pobude za spremembo zakonodaje s področja jezikovne politike,
  • daje predloge in pobude v zvezi z nadaljnjim načrtovanjem jezikovne politike,
  • skrbi za promocijo nacionalnega programa v javni upravi ter njegovo uveljavitev v javnosti.