GOV.SI

Delovna skupina za pripravo prostorskega načrta za prenosni plinovod R51B TE-TOL-Fužine/Vevče

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta je odgovorna za pripravo državnega prostorskega načrta. Člani opravljajo naloge v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP) in v skladu s Sklepom o pripravi državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R51B TE-TOL - Fužine/Vevče (št. 35000-26/2012/4 z dne 17. 10. 2012).