GOV.SI

Verska svoboda POSTALA PODPODROČJE

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Verska svoboda je ena izmed temeljnih človekovih pravic in ustavno zagotovljena pravica. Obsega pravico do svobodne izbire, spremembe ali neizbire vere, svobodo izražanja in neizražanja verskega prepričanja ter svobodo, da vsakdo, sam ali skupaj z drugimi, zasebno ali javno, izraža svojo vero v bogoslužju, pouku, praksi in verskih obredih ali drugače.

Na Uradu za verske skupnosti spremljamo položaj cerkva in drugih verskih skupnosti, v okviru svojih pristojnosti in z izvajanjem zakonsko določenih nalog ustvarjamo pogoje za uresničevanje verske svobode in za enako obravnavanje oseb, ne glede na versko prepričanje.  

Register in registracija cerkve ali druge verske skupnosti

Vodimo register in postopek za registracijo cerkva in drugih verskih skupnosti ter izdajamo izpise iz registra in podatke o stanju registra. Register je javen, sestavljata ga zbirka podatkov in zbirka listin. V register je vpisanih 54 cerkva in drugih verskih skupnosti.

O registraciji odločamo v upravnem postopku v skladu z Zakonom o verski svobodi (ZVS) in ob subsidiarni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Registracija cerkve ali druge verske skupnosti zanje ni obvezna, je pa zaradi načela pravne varnosti in varstva tretjih oseb samo registriranim cerkvam ali drugim verskih skupnostim možno priznati nekatere posebne pravice, ki jih zagotavljajo Ustava Republike Slovenije, mednarodni pravni akti in ZVS v IV. poglavju – pravice registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti ter njihovih pripadnikov (členi 21., 22., 23., 24., 25., 26. 27., 28. in 29.).

Registracija cerkve ali druge verske skupnosti

Postopek registracije cerkve ali druge verske skupnosti ureja Zakon o verski svobodi (ZVS) v členih od 13. do 18. (13., 14., 15., 16., 17. in 18.), zahtevani podatki in priloge pa so določeni v 13. in 14. členu ZVS.

Vse informacije o postopku registracije so objavljene na spletnih straneh E-uprave.

Pridobitev potrdila o pravni osebnosti

Na zahtevo registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti izdajamo potrdila o njihovi pravni osebnosti. Cerkve in druge verske skupnosti so pravne osebe zasebnega prava.

Potrdila o pravni osebnosti izdajamo tudi sestavnim delom registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti na podlagi predhodnega potrdila cerkve ali druge verske skupnosti. Sestavni deli verskih skupnosti s tem potrdilom pridobijo svojo pravno osebnost. Sestavni deli verskih skupnosti lahko potrdilo o svoji pravni osebnosti na lastno zahtevo pridobijo tudi kadarkoli pozneje.

Zahtevo za izdajo potrdila lahko podate po pošti na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mk(at)gov.si. Za izdano potrdilo morate plačati upravno takso.

Ministrstvo za kulturo ne izdaja potrdil o zakonitih zastopnikih sestavnih delov cerkva ali drugih verskih skupnosti, ker v postopku pridobitve pravne osebnosti sestavnega dela podatek o njegovem zastopniku ni potreben. Sestavni deli morajo podatek o svojem zastopniku posredovati Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ob vpisu v Poslovni Register Slovenije.

Višina takse za izdana potrdila:

 • za potrdilo o pravni osebnosti registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti po tarifni št. 4/1: 3 evre;
 • za potrdila, izdana na podlagi posebnega ugotovitvenega postopka (potrdila o pravni osebnosti sestavnih delov   verskih skupnosti na podlagi 6. točke prvega odstavka 30. člena ZVS, npr. za župnije ali redovne skupnosti) po tarifni št. 4/2:  4,50 evrov.

Upravno takso plačate na TRR: SI56 01100-1000315637, sklic: 11 33405-7111002-33400414. Potrdilo o plačilu priložite k vlogi za izdajo potrdila.

Namesto potrdila o pravni osebnosti lahko izdamo tudi izpis iz Registra cerkva in drugih verskih skupnosti, za katerega ni treba plačati upravne takse in je torej brezplačen.

 

Dialog o verski svobodi

Na različne načine sodelujemo pri vzpostavljanju odprtega in trajnega dialoga države s cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi.

Za predstavnike registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti organiziramo posvete in druga srečanja o različnih aktualnih temah in odprtih vprašanjih. Posveti in srečanja so priložnost za ustvarjanje dialoga med predstavniki  verskih skupnosti, za izmenjavo stališč in dobrih praks, za iskanje rešitev in medsebojno sodelovanje.

Zagotavljamo kadrovske, materialne in tehnične pogoje ter strokovno-administrativne naloge za delo Sveta Vlade Republike Slovenije za dialog o verski svobodi. Osnovno poslanstvo Sveta je zagotavljanje posebne institucionalizirane oblike trajnega sodelovanja, s katero se na področju verske svobode zagotavlja tudi odprtost in transparentnost dialoga med Vlado Republike Slovenije kot organom izvršilne oblasti in najvišjim organom državne uprave ter cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi kot delom civilne družbe na področju verske svobode.

Posveti in druga srečanja

V preteklih letih smo za predstavnike registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti organizirali 58. posvetov na različne aktualne teme in druga srečanja.

Posveti:

Druga srečanja:

Svet Vlade Republike Slovenije za dialog o verski svobodi

Svet je prvenstveno namenjen široki dialoški obravnavi zadev (mnenj, vprašanj, zahtev in predlogov) s področja verske svobode, ki jih Svetu predložijo njegovi člani, registrirane cerkve in druge verske skupnosti (prek svojih predstavnikov v svetu ali neposredno na sedežu sveta, Ministrstvu za kulturo), vlada ter ministrstva in vladne službe.

Svet sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in člani.

Člani sveta so:

 • predsednik, mag. Zoran Poznič, minister za kulturo;
 • namestnik predsednika, dr. Gregor Lesjak, direktor Urada za verske skupnosti na Ministrstvu za kulturo;
 • predstavnik Katoliške Cerkve, dr. Andrej Naglič;
 • predstavnik Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, Nevzet Porić;
 • predstavnik Srbske pravoslavne cerkve – Metropolije Zagrebško Ljubljanske, Aleksandar Obradović;
 • predstavnik Evangeličanske cerkve AV v Republiki Sloveniji, mag. Geza Filo, škof;
 • voljena predstavnika registriranih verskih skupnosti, ki v svetu nimajo direktno imenovanih članov: Anton Mrvič, Evangelijska krščanska cerkev in Aleksandra Zibelnik Badii, Skupnost Baha'i Slovenije;
 • zagovornik načela enakosti, Miha Lobnik;
 • strokovnjak za področje religije, zasl. prof. dr. Marko Kerševan;
 • strokovnjakinja za področje prepovedi diskriminacije zaradi različnih osebnih okoliščin, dr. Neža Kogovšek Šalamon.

Dokumenti:

1. seja 
2. seja 
3. seja