Skoči do osrednje vsebine

Varnost živil in hrane

Ministrstvo za zdravje ima pristojnosti na področjih varne hrane kot so: prehranska dopolnila, živila za posebne skupine in materiali za stik z živili.

Prehranska dopolnila

Prehranska dopolnila so živila, ki dopolnjujejo običajno prehrano posameznika. So koncentrirani viri posameznih ali kombiniranih hranil ali drugih snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom, ki se dajejo v promet v obliki kapsul, pastil, tablet in drugih podobnih oblikah, v vrečkah s praškom, v ampulah s tekočino, v kapalnih stekleničkah in v drugih podobnih oblikah s tekočino in praškom, ki so oblikovane tako, da se jih lahko uživa v odmerjenih majhnih količinskih enotah.

Poleg vitaminov in mineralov lahko vsebujejo tudi aminokisline, maščobne kisline, vlaknine, rastline in rastlinske izvlečke, mikroorganizme ter druge snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom, pod pogojem, da je njihova varnost v prehrani ljudi znanstveno utemeljena.

Javna agencija zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je objavila Nacionalne smernice za opredelitev izdelkov (2018), ki lahko hkrati sodijo v opredelitev zdravila in izdelka, ki je predmet drugih predpisov za uporabo pri ljudeh.

Na ministrstvu smo pripravili Napotke glede področja prehranskih dopolnil, kjer so zapisana pojasnila in različne informacije v zvezi z definicijami, sestavo, označevanjem, oglaševanjem, pravnimi akti ter uradnim nadzorom nad prehranskimi dopolnili, opisno ali preko povezav na spletne strani. Z zbranimi informacijami želimo ponuditi merila za trženje in uporabo prehranskih dopolnil v Republiki Sloveniji, ki so varna za uživanje in v korist potrošnikom.

Prva prijava oziroma notifikacija prehranskega dopolnila

Z uveljavitvijo Pravilnika o prehranskih dopolnilih v letu 2013, je ukinjen postopek prve prijave. Ministrstvo za zdravje zato ne sprejema prvih prijav za prehranska dopolnila in ne vodi seznama prehranskih dopolnil, ki so v prometu v Republiki Sloveniji.  

Ne glede na to, pa za prehranska dopolnila velja krovna živilska zakonodaja (spletna stran UVHVVR), ki določa, da morajo biti vsa prehranska dopolnila, ki so dana na trg, varna za uživanje, kar pomeni, da živila ne smejo vsebovati snovi v taki obliki in količini, ki bi predstavljala tveganje za zdravje ljudi. Nosilec živilske dejavnosti (t.j. fizična ali pravna oseba) je odgovoren za zagotavljanje izpolnjevanja zahtev živilske zakonodaje v  svoji živilski dejavnosti, ki vključuje vse stopnje od pridelave, predelave in distribucije. Inšpekcijski organi bodo pri nosilcih živilske dejavnosti še naprej preverjali skladnost izdelkov z živilsko zakonodajo!

Javne objave in opozorila glede prehranskih dopolnil

Uporaba industrijske konoplje v živilih odpira številne nejasnosti glede koristi in tveganj za zdravje, tako pri potrošnikih kot proizvajalcih. Živila, ki vsebujejo ali so v celoti izdelana iz različnih delov industrijske konoplje, lahko vsebujejo sledove tetrahidrokanabinola in še najmanj 60 drugih kanabinoidov, kar nekaj od teh je tudi biološko aktivnih.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v letu 2018 objavil Strokovno mnenje glede varnosti živil, ki vsebujejo industrijsko konopljo in za zdravje sprejemljivih vsebnosti tetrahidrokanabinola (THC) in kanabidiola (CBD) v živilskih izdelkih.

Živila za posebne skupine

Živila za posebne skupine so posebno sestavljena in/ali predelana živila, namenjena zadovoljevanju prehranskih potreb zdravih dojenčkov in majhnih otrok, prehranski obravnavi bolnikov, vključno z dojenčki, ter osebam, ki hujšajo pod zdravniškim nadzorom.

Od 20. julija 2016 se uporablja Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo.

Uredba ukinja pojem živil za posebne prehranske namene in določa zahteve o sestavi in informacijah za naslednje kategorije živil:
- začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule,
- živila na osnovi predelanih žit in otroško hrano,
- živila za posebne zdravstvene namene,
- popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo.

Živila, ki so se uvrščala med živila za posebne prehranske namene, kot so: živila za športnike, živila brez glutena, živila brez laktoze, živila za energijsko omejene diete kot nadomestek za enega ali dva obroka dnevno, mlečni napitki in podobni proizvodi, namenjeni majhnim otrokom, nekatera druga živila kot so živila za nosečnice in doječe matere, živila namenjena starostnikom ipd., se sedaj obravnava kot živila za običajno prehrano, za katera veljajo pravila splošne živilske zakonodaje.

Uporabne povezave:

Obveznost obveščanja ali prve prijave živil za posebne skupine

Nosilec živilske dejavnosti mora živila, za katera je predpisana obveznost obveščanja ali prve prijave skladno z zakonodajo pred prvim dajanjem v promet v Republiki Sloveniji, prijaviti pristojnemu organu:

  • začetne formule za dojenčke pri Ministrstvu za zdravje,
  • živila za posebne zdravstvene namene pri Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije. 

Začetne formule za dojenčke - prva prijava

Vlogo za prvo prijavo začetnih formul za dojenčke pošljite na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mz(at)gov.si .

Prijavitelj plača upravno takso v višini 18,12 evra skladno z Zakonom o upravnih taksah

Plačilo upravne takse se lahko izvede pri ponudnikih plačilnih storitev (banke, hranilnice) ali na negotovinskih plačilnih mestih UJPPlačam brez stroškov plačilnih storitev (seznam negotovinskih plačilnih mest in njihov delovni čas sta objavljena na spletni strani Uprave RS za javna plačila), pri čemer se navede naslednje podatke:
- naziv prejemnika: Ministrstvo za zdravje
- naslov prejemnika: Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
- številka vplačilnega podračuna (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
- SWIFT/BIC: BSLJSI2X
- model in sklicna št. (referenca): SI11 27111-7111002
- namen plačila: prva prijava začetne formule za dojenčke
- koda namena: GOVT

Ostale dopolnitve in obvestila o spremembah glede prijavljenih začetnih formul, razen sprememb sestave izdelka, ki pomeni nov izdelek, so brezplačne. 

Seznam prijavljenih začetnih formul

Na Ministrstvu za zdravje na podlagi 9. člena Pravilnika o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke  vodimo seznam prijavljenih začetnih formul, ki so v prometu v Republiki Sloveniji.

Zakonodaja - živila za posebne skupine

Namen predpisov s področja živil za posebne skupine (uredbe in direktive EU)  je zagotavljanje visoke stopnje zaščite zdravja ljudi in interesov potrošnikov, tudi na področju oglaševanja živil za posebne skupine. 

Materiali, namenjeni za stik z živili

Materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili, so vsi materiali in izdelki, ki so v stiku z živili, so namenjeni za stik z živili, ali se lahko razumno pričakuje, da bodo prišli v stik z živili. V stik z živili vstopajo kot embalažni material, posoda, jedilni servis, tesnila  in v novejšem času kot aktivni ter inteligentni materiali za podaljševanje roka uporabnosti ali izboljšanje stanja pakiranih živil. Izdelani so iz raznovrstnih materialov, kot so kovine, zlitine, keramika, pluta, steklo, papir, tekstilije, les in vosek ter v zadnjem obdobju zelo razširjenih plastičnih mas, regenerirane celuloze, lakov in premazov. Med materiale za stik z živili spadajo tudi silikoni, smole za ionsko izmenjavo in tiskarske barve.

Kovine in zlitine, uporabljene v materialih in izdelkih v stiku z živili – praktični vodnik za proizvajalce in pripravljavce predpisov

Kovine in zlitine se pogosto uporabljajo v materialih, ki prihajajo v stik z živili. Iz njih je izdelana oprema za predelavo živil, posoda, kuhinjski pripomočki in pribor, folija s katero ovijemo živila. Pri  uporabi kovinskih materialov se lahko v živila sproščajo kovinski ioni. Lahko bi bili prisotni v količinah, ki lahko ogrožajo zdravje ljudi, ali pa bi povzročali nesprejemljivo spremembo v sestavi živil ali poslabšanje njihovih organoleptičnih lastnosti.

V Evropski uniji na področju kovinskih materialov v stiku z živili ni specifične poenotene zakonodaje, ki bi bolj natančno določala zahteve za kovinske materiale v stiku z živili. Zato je Odbor strokovnjakov za embalažne material za živila in farmacevtske izdelke (P-SC-EMB) ob podpori nacionalnih predstavnikov v Odboru za zaščito zdravja potrošnikov (CD-P-SC), ki deluje znotraj Direktorata za kakovost zdravil in zdravstveno varstvo Sveta Evrope pripravil Praktični vodnik za kovine in zlitine (Technical guide for metals and alloys (Council of Europe, 1st Edition, 2013).

Praktični vodnik je strokovni dokument Resolucije Sveta Evrope CM/Res (2013) 9. Resolucija temelji na izkušnjah in sodelovanju nacionalnih ministrstev, pristojnih zdravstvenih organov in izvršilnih organov. Resolucija Sveta Evrope za države članice ni pravno zavezujoča, temveč je referenca za izvajanje prvega odstavka 3. člena Uredbe (ES) št. 1935/2004.

V Praktičnem vodniku za kovine in zlitine so navedena splošna določila in mejne vrednosti specifičnega sproščanja kovin iz materialov, ki prihajajo v stik z živili. V njem so opisani viri in ravni vnosa posameznih kovin ter kontaminantov in nečistoč kovin. Opisani so tudi njihova uporaba, sproščanje, varnostni vidiki, ugotovitve in priporočila, ki vključujejo mejne vrednosti sproščanja, ter  literatura v zvezi s kovinskimi materiali v stiku z živili. V praktičnem vodniku so opisane  še analizne metode za preskušanje skladnosti kovinskih materialov v stiku z živili.

Prevod v slovenščino je omogočilo Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. Gre za prvo izdajo omenjenega vodnika in tudi za prvi prevod v slovenski jezik. Medtem že poteka revizija vodnika in njegove dopolnitve, kar pa ne zmanjša vrednosti in pomena te prve izdaje. Vsem uporabnikom želimo, da bi to delo, ki je plod dolgoletnega dela tima številnih strokovnjakov, pripomoglo k izboljšanju zdravja potrošnikov.

Praktični vodnik je lahko v pomoč proizvajalcem in uradnemu nadzoru pri zmanjšanju tveganj za zdravje zaradi izpostavljenosti kovinam.  Pripravljen je v tiskani in spletni različici v angleščini in francoščini. Naročila so mogoča na spletni strani Evropske Komisije.

Zakonodaja - materiali za stik z živili

Namen predpisov s tega področja  je zagotavljanje visoke stopnje zaščite zdravja ljudi in interesov potrošnikov ter zagotoviti učinkovito delovanje notranjega trga EU za materiale in izdelke, ki prihajajo v stik z živili.