Skoči do osrednje vsebine

Uvoz medu, matičnega mlečka in drugih čebelarskih proizvodov (tudi cvetni prah), namenjenih prehrani ljudi

Splošne informacije

Besedila na tej spletni strani so informativne narave.

Upoštevajte, da ta besedila nimajo pravne vrednosti.  Za pravne namene si oglejte besedila, objavljena v Uradnem listu Evropske unije (EU).

Bodite pozorni, ker se lahko uvozni pogoji posodobijo zaradi sprememb zakonodaje ali določene politike.

Prosimo, da sproti preverjate na spletni strani Uradnega lista EU posodobljene dokumente.

Upoštevajte, da prečiščeno besedilo morda ne vsebuje zadnje spremembe zakonodaje, saj traja več tednov, da se posodobi.

Definicije pojmov

Pogosto uporabljeni izrazi, ki jih uporabljamo in njihovo pojasnilo:

Tretje države: so države, ki niso države članice EU in tista ozemlja držav članic EU, za katera se ne uporabljajo pravila za trgovanje z živili živalskega izvora v EU.

Med: pomeni med, kot je opredeljen v točki 1 dela IX Priloge II k Uredbi (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, to pomeni med iz Direktive Sveta 2001/110 ES, kar velja tudi za glavne vrste medu.

Čebelarski proizvodi: pomenijo čebelarske proizvode, kot so opredeljeni v točki 2 dela IX Priloge II k Uredbi (EU) št. 1308/2013: med, čebelji vosek, matični mleček, propolis ali cvetni prah.

Proizvodni standardi

Med in drugi čebelarski proizvodi za prehrano ljudi morajo biti proizvedeni v skladu s pogoji, določenimi v:

Uvozni pogoji

Uvoz medu in drugih čebelarskih proizvodov za prehrano ljudi iz tretjih držav v EU je dovoljen pod določenimi pogoji, ki so objavljeni v zakonodaji EU.

  • Med in drugi čebelarski proizvodi za prehrano ljudi se lahko uvažajo samo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v seznamu tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz medu in drugih čebelarskih proizvodov v EU. Seznam tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz medu in drugih čebelarskih proizvodov v EU je objavljen v členu 17 k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626. Uvoz pošiljk medu in drugih čebelarskih proizvodov v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav, navedenih v stolpcu Država v Prilogi k Sklepu Komisije 2011/163/EU in označenih z X v stolpcu Med v navedeni prilogi.
  • Ker v EU še ne obstaja seznam odobrenih obratov tretjih držav za med in druge čebelarske proizvode, velja do 31. decembra 2020 v EU odstopanje glede odobritve teh obratov, kar je predpisano v Uredbi Komisije 2017/185/EU. Slovenija v tem prehodnem obdobju dovoljuje uvoz medu in drugih čebelarskih proizvodov za prehrano ljudi iz obratov tretjih držav, ki so registrirani pri pristojnem organu tretje države.
  • Pošiljko medu in drugih čebelarskih proizvodov za prehrano ljudi mora spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, ki ustreza uradnemu vzorcu, ki je določen v členu 22 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/628. Za uvoz medu in drugih čebelarskih proizvodov za prehrano ljudi v EU se uporablja vzorec uradnega spričevala iz dela X Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628. Spričevalo pripravi in izda pristojni organ tretje države. Navodila o izpolnjevanju uradnega spričevala so navedena v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628.
  • Poleg zgoraj navedenega je potrebno upoštevati še morebitne zaščitne odločbe, ki jih sprejme Komisija zaradi pojavov določenih bolezni v tretji državi ali drugih tveganj za zdravje ljudi.

Uvoz preko mejnih kontrolnih točk (MKT)

Uvoz živil živalskega izvora je dovoljen samo preko mejnih kontrolnih točk, ki so odobrene za uvoz. 

Prihod pošiljke živil živalskega izvora na MKT mora uvoznik predhodno najaviti vsaj en delovni dan pred pričakovanim prispetjem pošiljke (Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1013) s predpisanim dokumentom. 

Pošiljka živil živalskega izvora mora biti pred uvozom najavljena preko elektronskega informacijskega sistema za zagotavljanje sledljivosti pošiljk proizvodov živalskega izvora - TRACES NT.

Zakonodaja