GOV.SI

Trajnostna raba fitofamacevtskih sredstev (FFS)

Trajnostna raba FFS je skupek ukrepov, ki jih izvajamo z namenom zmanjševanja tveganj in vplivov uporabe FFS na zdravje ljudi in okolje. Spodbujamo pravilno rabo FFS, izvajanje integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in metod varstva rastlin z manjšim tveganjem, obveščamo javnost o FFS, izvajamo usposabljanje svetovalec za FFS, prodajalcev in uporabnikov FFS ter pregled naprav za nanašanje FFS v uporabi. 

Usposabljanje uporabnikov o fitofarmacevtskih sredstvih (FFS)

V sistemu usposabljanja o FFS se osebe, ki uporabljajo FFS v svojih poklicnih dejavnostih (poklicni uporabniki) ali jih prodajajo in svetujejo (distributerji FFS in osebe, ki svetujejo v zvezi z varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi in varno uporabo FFS v okviru strokovnih služb ali komercialnih storitev), lahko strokovno usposobijo za varno uporabo FFS. Varna uporaba FFS zajema pravilno rabo FFS za varsto rastlin na način, da se varuje zdravje potrošnika, uporabnika FFS, delavca, ki bo delal na škropljeni površini, morebitne naključno prisotne osebe, prebivalstvo in okolje. Usposabljanje o FFS je obvezno za uporabnike FFS namenjenih za poklicno rabo, prodajalce FFS in svetovalce za FFS. 

Usposabljanje izvajajo pooblaščeni izvajalci, izbrani na javnem razpisu. Izvajalec usposabljanja o FFS udeležencu tečaja po uspešno opravljenem izpitu izda izkaznico - potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine. Imetnik izkaznice lahko podaljša njeno veljavnost vsaka tri leta ali vsakih pet let, če se udeleži tečaja za podaljšanje izkaznice. 

V pomoč udeležencem usposabljanja smo v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije izdelali enotno gradivo Temeljna načela dobre kmetijske prakse pri varstvu rastlin in Vprašanja in odgovori

Izkaznico pridobi vsaka oseba, ki pri svojem delu uporablja FFS, ki so namenjena za poklicno rabo. Uporabnik FFS potrebuje izkaznico pri nakupu FFS, ki jo predloži prodajalcu oziroma svetovalcu za FFS v trgovini. 

Prijava na usposabljanje o fitofarmacevtskih sredstvih

Prodaja fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Sistem prodaje FFS v Sloveniji je urejen tako, da imajo distributerji FFS dovoljenje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, imajo zaposlene svetovalce za FFS in prodajalce FFS z ustrezno osnovno izobrazbo in veljavno izkaznico - potrdilom o usposabljanju o FFS; ter imajo ustrezne skladiščne, prodajne in spremljevalne prostore. 

Distributerji FFS v Sloveniji morajo vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje prometa s FFS. O prodaji FFS morajo voditi evidenco in jo posredovati Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vsako leto do konca marca za prejšnje leto. 

Kupci, ki kupujejo FFS, namenjena poklicni rabi, morajo ob nakupu FFS predložiti veljavno izkaznico - potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine

FFS, ki se lahko uporabljajo v ekološki pridelavi, se lahko uporabljajo tudi kot FFS namenjena za nepoklicno rabo.  Za nakup teh kupcu ni treba predložiti izkaznice - potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine. 

Obveščanje in osveščanje javnosti o fitofarmacevtskih sredstvih (FFS)

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin skrbimo za obveščanje širše in strokovne javnosti o tveganjih, ki jih lahko pomeni uporaba FFS za zdravje ljudi in za okolje. 

V okviru vsakoletne kampanje v medijih obveščamo javnost o varni rabi FFS in varovanju čebel.  Distributerji FFS na etiketo FFS, ki se razvrščajo kot nevarna za čebele, dodajo znak čebele v rdečem rombu na beli podlagi. Ta znak uporabniku FFS pove, da mora uporabljati to FFS na način, ki ne bo ogrozil čebel. Za lažjo prepoznavo smo uvrstili FFS, ki se razvrščajo kot nevarna za čebele, na poseben seznam

V sodelovanju z Gospodarskim interesnim združenjem fitofarmacije, Kmetijsko gozdatsko zbornico Slovenije in Čebelarsko zvezo Slovenije izdajamo letake in brošure o pravilni rabi FFS in varovanju zdravja in okolja, s katerimi osveščamo zainteresirano javnost s to problematiko. 

Varovanje čebel pri rabi FFS

Varna raba FFS 

Pravilna raba FFS

Priporočila za uporabo FFS 

Oddaja odpadne embalaže FFS

Opozorilo pred nakupom ponarejenih FFS

Biopurifikacija ostankov škropilne brozge pri uporabniku FFS

Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS

Pregled naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Naprave za nanašanje FFS morajo pred dajanjem v promet in uporabo izpolnjevati predpisane pogoje, ki zagotavljajo tehnično ustrezno nanašanje FFS na tretirane površine, s tem pa tudi varno delo in varovanje okolja.

Nove naprave, ki jih dajejo podjetniki na trg, morajo izpolnjevati zahteve, predpisane s standardi Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO)  SIST EN ISO 16119 - od 1 do 4: 2013

Naprave v uporabi morajo lastniki ali uporabniki redno pripeljati na pregled. Preglede opravljajo pooblaščeni pregledniki. Preglednik naprave na pregledu preveri, ali naprava izpolnjuje zahteve iz standarda SIST EN ISO 16122- 1-4:2015, ki so povzete v zakonodaji. Lastnik ali uporabnik naprave mora prijaviti napravo, preden jo pripelje na pregled.

Prijava naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v pregled

Poleg tehnične brezhibnosti naprave za nanašanje FFS je zelo pomembna uporaba primernih šob za posamezen posevek ali nasad. Še bolj pride to do izraza pri uporabi šob za zmanjšanje zanašanja (AD šobe), pri katerih mora uporabnik FFS natančno uskladiti delovne parametre (tlak, hitrost vožnje, kapaciteta ventilatorja, mejna hitrost vetra, usmeritev zračnega toka in podobno) tehičnim lastnostim šobe. Uporabniki pri uporabi šob za zmanjšanje zanašanja pogosto naredijo napako

Vse vrste šob se razvrščajo v razrede po velikosti kapljic in označujejo z barvo in črkovnimi simboli, ki so navedeni v standardih Sveta Združenega kraljestva za varstvo rastlin in Ameriškega združenja kmetijskih inženirjev. 

Tretiranje s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) iz zraka

Tretiranje s FFS iz zraka z uporabo zračnih plovil je v Sloveniji z zakonom prepovedano. Tretiranje iz zraka namreč pomeni večjo obremenitev okolja s FFS zaradi večjega zanašanja. 

Droni so zračna plovila in zakon prepoveduje tudi njihovo uporabo za tretiranje s FFS. 

 

Varovanje vodnega okolja in pitne vode pred onesnaženjem s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS)

Pri uvajanju ukrepov za varovanje voda upoštevamo zakonodajo s področja varovanja voda v Sloveniji, ki omejuje uporabo FFS ob vodnih površinah in na vodovarstvenih območjih. Uporabnik ne sme uporabljati FFS v pasu:

  • 15 m do voda 1. reda (to so: Jadransko morje, Blejsko jezero, Bohinjsko jezero, Cerkniško jezero, Sava (skupaj z Bohinjko in Dolinko), Tržiška Bistrica, Kokra, Selška in Poljanska Sora, Kamniška Bistrica, Ljubljanica, Savinja, Mirna (na Dolenjskem), Krka, Sotla, Kolpa, Drava, Meža z Mislinjo, Dravinja, Pesnica, Mura, Ledava, Ščavnica, Rižana, Reka, Soča, Idrijca, Vipava, Dragonja, Nadiža, Idrija, Paka in ostale celinske vode, ki tvorijo ali prečkajo državno mejo ter
  • 5 m do voda 2. reda (vse ostale vodne površine).

Pri registraciji vsakega FFS ocenimo njegove lastnosti in določimo širši varnostni pas, če je zaradi lastnosti FFS to potrebno. Proizvajalec FFS navede širino varnostnega pasu na etiketi FFS. Uporabnik FFS mora pred uporabo prebrati navodila na etiketi.  

Podzemno vodo, ki jo v Sloveniji neposredno koristimo za pitno vodo, varujemo pred onesnaženjem z urejanjem rabe tal na vodovarstvnih območjih.

Za zmanjšanje tveganja zaradi uporabe FFS na javnih površinah, vključno z golf igrišči in športnimi igrišči ter objekti gospodarske javne infrastrukture, kot so ceste in železnice, smo uvedli prepoved uporabe FFS za zatiranja plevela (to je herbicidov), ki se uveljavi  za ceste in železnice 1. aprila 2021, na ostalih javnih površinah pa 1. oktobra 2019.

Zmanjšanje tveganj zaradi rabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) na posebnih območjih

Ob registraciji FFS ocenimo tveganje, ki ga prinaša raba vsakega FFS.  Ocena tveganja vključuje tveganje za zdravje ljudi (potrošnikov, uporabnikov FFS, naključno prisotnih oseb, delavcev v nasadu ali posevku) in tveganje za okolje. V skladu z oceno določimo ukrepe za zmanjšanje tveganja, ki so navedeni na etiketi FFS. Na splošno pa obveznosti uporabnikov FFS urejamo s predpisi. 

Posebna območja so zavarovana območja za varovanje voda (vodovarstvena območja), habitatni tipi, območja varovanja ptic, neposredna bližina območjih javnih parkov in vrtov, športnih, rekreacijskih, šolskih in otroških igrišč, okolica zdravstvenih ustanov, nedavno tretirane površine, ki jih uporabljajo kmetijski delavci ali imajo dostop do njih.

Uporabnik FFS mora skrbeti, da zaradi uporabe FFS oziroma zaradi zanašanja, spiranja ali odtekanja FFS ne pride do zanašanja na sosednje gojene rastline. Prav tako mora skrbeti, da zaradi uporabe FFS ne pride v neposreden stik z vodnim telesom površinske in podzemne vode ali zalogami pitne vode; v neposreden stik s človekom, objekti za skladiščenje in predelavo rastlin, objekti za rejo in oskrbo živali, čebelnjaki, stanovanjskimi stavbami, vrtci, šolami, otroškimi in športnimi igrišči, zdravstvenimi ustanovami, domovi upokojencev ali drugimi tovrstnimi objekti. Da se prepreči zanašanje, je treba naprave za nanašanje FFS uporabljati v ustrezni oddaljenosti od teh objektov

Za vstop kmetijskih delavcev na tretirane površine določimo v odvisnosti od lastnosti vsakega posameznega FFS čas, v katerem delavci ne smejo vstopati na te površine. Ta čas imenujemo delovna karenca in je naveden na etiketi FFS. 

S 1. oktobrom 2019 stopi v veljavo prepoved rabe herbicidov (to je FFS za zatiranje plevela) na javnih površinah; na cestah in železnicah pa s 1. aprilom 2021. 

Ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) in njihovo skladiščenje

Distributerji in uporabniki FFS morajo pri prodaji, skladiščenju oziroma uporabi FFS ustrezno ravnati. 

FFS morajo skladiščiti v primernih prostorih pri temperaturi, zračni vlagi ali svetlobi, ki ustreza posameznemu FFS. Pogoje skladiščenja za posamezno FFS proizvajalec navede na njegovi etiketi.

Distributerji FFS morajo imeti:

  • za promet na debelo prostor za skladiščenje FFS in prostor za začasno skladiščenje odpadkov FFS, ki mora biti urejen v skladu s predpisi, ki urejajo skladiščenje odpadkov FFS, odpadnih nevarnih snovi in odpadne embalaže. Prostor za začasno skladiščenje odpadkov FFS mora imeti dve pokriti posodi, eno s primernim absorpcijskim sredstvom, drugo (prazno) pa za začasno shranjevanje razsutih oziroma razlitih FFS ter odpadnih FFS.
  • za promet na drobno skladiščni prostor za shranjevanje FFS, prostor za začasno skladiščenje odpadkov FFS, ki mora biti urejen v skladu s predpisi, ki se nanašajo na skladiščenje odpadkov FFS, nevarnih snovi in odpadne embalaže, prodajno mesto ter delovni prostor za svetovalca za FFS. Prostor za začasno skladiščenje odpadkov FFS mora imeti dve pokriti posodi, eno s primernim absorpcijskim sredstvom, drugo (prazno) pa za začasno shranjevanje razsutih oziroma razlitih FFS ter odpadnih FFS.

FFS morajo biti zapakirana v njihovi originalni embalaži, varno in pregledno zložena in urejena po skupinah nevarnosti oziroma strupenosti in vrstah uporabe tako, da je v vsakem trenutku mogoč dostop do njih. V skladišču mora biti na vidnem mestu shema razporeditve FFS. Distributerji morajo izvajati redne kontrole stanja FFS in njihove embalaže.

Uporabnik FFS mora skladiščiti FFS v originalni embalaži, ločeno od živil in drugih predmetov splošne rabe, izven dosega otrok, v pogojih temperature, vlage in svetlobe, kot so navedeni na etiketi in v navodilu proizvajalca FFS. Neočiščeno embalažo, ostanke FFS in FFS, ki jim je potekla odločba o registraciji, dovoljenje ali rok uporabe (to je: odpadna FFS), mora uporabnik FFS odstraniti kot nevarni odpadek. Temeljito izpraznjeno in očiščeno embalažo FFS v trdni ali tekoči obliki mora shraniti v zaščitenem in suhem prostoru do odstranitve. Zamaške hrani ločeno ob embalaži. Očiščeno, dobro odcejeno in posušeno embalažo  odda v zbirne centre za očiščeno odpadno embalažo. Odpadna FFS, ki jih ni mogoče takoj na predpisan način odstraniti, mora uporabnik FFS do odstranitve hraniti v posebnih pokritih, nevnetljivih in nekorozivnih posodah, izven dosega otrok, v skladiščih, kjer se tudi sicer hranijo FFS.

Ostankov škropilne brozge uporabnik FFS ne sme izpirati v površinske vode, vodnjake, ponikovalnice ali odtočne odprtine, greznice in zunanjo kanalizacijo. Zaradi preprečitve onesnaženja podtalnice pri čiščenju naprav za nanašanje FFS ne sme točkovno izpuščati  vode ali izliti iz rezervoarja škropilnice. Vodo, uporabljeno za čiščenje naprav, mora razpršiti na že tretirani površini ali na drugi biološko aktivni površini oziroma na sistemu biološke razgradnje na kmetijskem obratu (biopurifikacija).

Integrirano varstvo rastlin (IVR)

Integrirano varstvo rastlin je sklop agrotehničnih ukrepov, s pomočjo katerih lahko uporabnik FFS zmanjša porabo fitofarmacevtskih sredstev (FFS). S preventivnimi ukrepi, kot so kolobar, optimalen čas setve ali sajenja, gnojenje v skladu s potrebami rastlin, izbira odpornih sort rastlin, redno čiščenje opreme in mehanizacije poskrbi za rastline z optimalnimi pogoji za rast, kar povečuje njihovo odpornost na škodljive organizme. 

Nasad ali posevek pridelovalec redno pregleduje. Za obvladovanje škodljivih organizmov lahko uporablja metode z majhnim tveganjem:

  1. mehansko zatiranje plevela,
  2. mehansko odstranjevanje okuženi rastlin ali delov rastlin,
  3. FFS na podlagi izvlečkov mikroorganizmov, rastlinskih izvlečkov, feromonov in podobnih snovi, 
  4. koristni organizmi za biotično varstvo rastlin,
  5. osnovne snovi
  6. FFS dovoljena za ekološko pridelavo

Uporabnik FFS upošteva tudi informacije o pragu škodljivosti, če te obstajajo, o primernem času za uporabo FFS ter nasvete o uporabi tistih FFS, ki so čim bolj specifična in učinkovita glede na namen uporabe in imajo najmanj neželenih učinkov na zdravje ljudi, neciljne organizme in okolje. Te informacije zagotavljajo izvajalci javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

Uporabnik FFS mora voditi podatke o uporabi FFS in uporabi metod varstva rastlin z majhnim tveganjem na obrazcu Podatki o uporabi FFS v kmetijski pridelavi, oziroma na obrazcu Podatki o uporabi FFS v objektih za tretiranje semena. Podatke skupaj z računi od nakupa FFS mora hraniti najmanj tri leta.  

Zasnovali smo spletno stran z vsebinami integriranega varstva rastlin, kjer  uporabnik na enem mestu dobi celostno informacijo o ukrepih, ki zagotavljajo zdravje rastlin. Spodbujamo celostni način obvladovanja škodljivih organizmov, ki vključuje rabo fitofarmacevtskih sredstev le v primerih, ko ostali ukrepi ne uspejo zagotavljati zdravja rastlin in stabilne kmetijske pridelave